Działalność gospodarcza – proponowane zmiany


19 kwietnia 2017 4 min. czytania

Resort Rozwoju proponuje wprowadzenie szeregu zmian dla przedsiębiorców. W projekcie Konstytucji Biznesu pojawiają się między innymi ważne informacje odnośnie zawieszania działalności.

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje szereg ważnych kwestii między innymi związanych z zakładaniem, zawieszaniem, a także zamykaniem działalności. Ministerstwo Rozwoju proponuje zastąpienie tego aktu prawnego innym o nazwie ustawa – Prawo przedsiębiorców, który jest częścią pakietu Konstytucja Biznesu.

Oba akty prawne określają, że :

  • przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG, albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS,
  • CEIDG jest rejestrem, w którym znajdują się przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi,
  • limit transakcji gotówkowych jest na poziomie 15 000 zł.
  • przedsiębiorcę obowiązany jest posługiwać się numerem NIP jako podstawowym identyfikatorem.

 Działalność gospodarcza – proponowane zmiany

Omawianie zmian warto zacząć od tego, że zgodnie z art. 21 ustawa – Prawo przedsiębiorców resort przewiduje wprowadzenie dla nowych przedsiębiorców ulgi na start, o której nigdy wcześniej nie było mowy. W uzasadnieniu napisano, że ulga na start ma być szczególnym rodzajem korzyści i zachętą dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. Mianowicie, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (art. 21 ustawy). Ten okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Istotna różnica pojawia się także, jeśli chodzi o temat zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie art. 14a ust. 1 ustawy  z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje na to, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Natomiast art. 24 projektowanej ustawy określa, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 30 dni, na zasadach określonych w odrębnych przepisachOznacza to, że nie byłoby maksymalnego czasu na który podatnik mógłby zawiesić działalność gospodarczą. W uzasadnieniu do ustawy pojawia się argumentacja, ze górne ograniczenie godziło w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ministerstwo Rozwoju chce również całkowicie zlikwidować obowiązek prowadzenia książek kontroli. Obecnie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać taką książkę (można prowadzić ją w formie papierowej lub elektronicznej) i okazywać ją na żądanie organu kontroli. Zlikwidowany zostanie numer REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie NIP.

Ponadto ma pojawić się nowy termin – działalność nierejestrowa. Chodzi tutaj o działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia), nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą. Określenie to będzie dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu , dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

Ważne w dzisiejszych czasach może okazać się też odformalizowanie komunikacji urząd – przedsiębiorca. Bedzie to polegać na tym, że za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, sprawy urzędowe (lub poszczególne czynności, np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu