Dostawa towaru bez faktury wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego jego otrzymanie. Przepisy mówią, że towar musi zostać zaksięgowany niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jaki zatem dokument należy sporządzić, jeśli nie mamy faktury?

Informacje wstępne

Tytułem wstępu przypomnę kilka ważnych pojęć, którymi będę się posługiwać w dalszej części artykułu.

Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Są to również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Materiały (surowce) podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Materiały pomocnicze to materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Dostawa towaru bez faktury

Dostawa towaru bez faktury

Zgodnie z § 16. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych oraz towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła.

Ponadto jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu (sprzedaży) przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis dostawy otrzymanego materiału lub towaru handlowego. Powinien on zawierać imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału lub towaru handlowego. Zapisu w księdze dokonuje się na podstawie opisu w kolumnie 12, w dacie jego sporządzenia. Opis musi być potwierdzony datą i podpisem osoby, która go przyjęcia. Co więcej należy go przechowywany jako dowód zakupu, połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury.

Jeżeli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy oraz fakturę na ten materiał lub towar handlowy w tym samym miesiącu, opis dołącza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury.

Podatnik może nie sporządzać opisu dostawy, jeżeli zakup udokumentowany jest specyfikacją dostawcy, pod warunkiem że specyfikacja spełnia wymogi określone dla opisu. 

Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi (z wyjątkiem sytuacji, gdy KPIR prowadzi biuro rachunkowe) niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Odliczenie VAT

Art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wskazuje na możliwość odliczenia VAT naliczonego za zakup towarów na podstawie faktury. W żadnym wypadku opis dostawy, czy specyfikacją nie stanowią podstawy do odliczenia VAT. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu