Jak uzyskać status zakładu pracy chronionej? Jakie dofinansowanie można dostać z PFRON-u?


10 kwietnia 2018 3 min. czytania

Jak wygląda dofinansowanie z PFRON na zakład pracy chronionej? Jakie warunki trzeba spełnić? W jakiej wysokości można otrzymać środki?

Kto może starać się o dofinansowanie z PFRON na zakład pracy chronionej?

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania pomocy są pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • przez co najmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
   albo
  • o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy,
 • pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
 • zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 • wystąpić z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

Dofinansowanie z PFRON na zakład pracy chronionej

Zakres pomocy

Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacji może podlegać tylko różnica w kosztach, odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób niebędących osobami niepełnosprawnymi. Pracodawca może starać się o środki na zwrot:

 • dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
 • dodatkowych kosztów transportu np. zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych,
 • dodatkowych kosztów administracyjnych takich jak, koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Jaka jest procedura ubiegania się o środki?

Kroki, jakie są wykonywane, aby przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie z PFRON na zakład pracy chronionej są następujące:

 1. złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o refundacje w oddziale PFRON właściwym dla siedziby pracodawcy, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja,
 2. sprawdzenie przez PFRON wniosku  pod względem rachunkowym i formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, PFRON wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a gdy termin nie zostanie niezachowany Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia),
 3. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, oddział PFRON informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go równocześnie do negocjacji warunków umowy,
 4. zawarcie umowy z pracodawcą w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji (umowa obejmuje koszty jednego roku kalendarzowego),
 5. wypłacenie transz kwartalnych na podstawie składanych przez pracodawcę wystąpień (wystąpienie o wypłatę transzy refundacji składane jest w terminie nie dłuższym niż do końca drugiego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu