Ile wynosi dofinansowanie PFRON do składek przedsiębiorcy? Gdzie złożyć wniosek o refundację?


27 marca 2017 5 min. czytania

O jakie dopłaty może starać się przedsiębiorca? Jakie składki mogą zostać dofinansowanego z tego funduszu? Jakich formalności musi dopełnić przedsiębiorca?

Dofinansowanie składek przedsiębiorcy z PFRON

Biorąc pod uwagę art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy zauważyć, że osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, obowiązkowo opłacająca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może starać się o ich dofinansowanie. Jednym z warunków jest to, aby przed dniem złożenia wniosku składki te były w całości opłacone. Refundacja nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca dokona zapłaty w terminie dłuższym niż 14 dni od terminu, jaki go obowiązuje.

Podmioty uprawnione

Aby móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą powinna:

 1. prowadzić działalność gospodarczą,
 2. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
 3. być zobowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacać je w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonywane jest zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,
 4. nie posiadać zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku Wn-U-G wraz z załącznikiem INF-O-PdM. Kolejnym jest przygotowanie następujących dokumentów :

 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 3. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

Powyższy komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres : Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

Warto też wiedzieć, że jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Przekazując wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej opatruje  się te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

Wysokość dofinansowania

Refundacja składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. W poszczególnych przypadkach wygląda to następująco:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –  w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwotowo w 2017 roku, wygląda to następująco :

pfron wyliczenie

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia wniosku o refundację składek przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Wnioskodawcy ubiegający się o refundację składek ZUS składają ww. formularze jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące refundacji składek powinny być składane w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa. Natomiast kolejne wnioski o refundację należy składać do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Podsumowanie

Osoba, która chce starać się o dofinansowanie z PFRON składek emerytalnej i rentowej musi złożyć wniosek Wn-U-G z załącznikiem INF-O-PdM oraz dodatkowe dokumenty o których mowa wyżej – chodzi tutaj o zarejestrowanie się w Biurze PFRON. Kolejny krok, to składanie co miesiąc druku Wn-U-G. Warto wiedzieć, że do momentu wypłaty z PFRON pierwszych środków bezpieczne jest składanie co miesiąc także załącznika INF-O-PdM. Ważne jest, że te kolejne druki Wn-U-G składa się w następnym dniu po dniu opłacenia składek. Przykładowo składki opłacono 7 marca, to wniosek można najwcześniej wysłać 8 marca. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu