Kto może rozliczać zaliczki na podatek co kwartał? Jak przejść z rozliczenia miesięcznego na kwartalne?

Jak pokazały wyniki raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011”, przygotowanego przez InFakt.pl we współpracy z firmą badawczą 4P research mix – zaledwie 16% przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie z podatku dochodowego, a tylko 20 % przedsiębiorców wybrało kwartalną formę rozliczenia z VAT-u. Tymczasem, w przypadku większości mikro i małych firm (prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) jest to bardziej korzystne i … wygodne. Kwartalna forma rozliczenia daje przedsiębiorcy większą możliwość optymalizacji należności podatkowych, poprawia płynność finansową oraz zmniejsza obowiązki biurokratyczne przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego.

Podatek dochodowy kwartalnie – dla kogo?

Od 2007 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz spełniający kryteria uznania za małego podatnika mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy obliczanych za okresy kwartalne.

Za małego podatnika uważani są podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro*.

Zwróć uwagę!

VAT i podatek dochodowy rozliczane co kwartał, to większa elastyczność w zarządzaniu finansami firmy i rzadsze kontakty z Urzędem Skarbowym

Decyzja tylko do 20 lutego

Decydując się na kwartalne opłacanie zaliczek, mali podatnicy powinni zawiadomić o tym na piśmie naczelnika US, w terminie do 20 lutego. Zaliczki kwartalne należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po danym kwartale – czyli do:

  • 20.04 – za I kwartał
  • 20.07 – za II kwartał
  • 20.10 – za III kwartał
  • 20.01 – za IV kwartał

Oznacza to, że konieczność zapłaty podatku powstaje co 3 miesiące, za cały kwartał. Tym samym środki, które podlegałyby wpłacie do US pozostają dłużej do dyspozycji przedsiębiorcy, umożliwiając finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.

Jak obliczyć kwartalną zaliczkę?

U podatników opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2012 r. jest to kwota 3091 zł).

Przykład obliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla małego podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych i opłacającego zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie oraz zaliczającego składki społeczne bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

W pierwszym kwartale 2011 roku firma osiągnęła dochód 8499,70 zł, natomiast składki zdrowotne, które można odliczyć (przyjęte przykładowo) wyniosły odpowiednio 620,08 zł.

Obliczenie zaliczki za I kwartał: Podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu) 8500 zł (8500 zł * 18%) – 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = 973,98 zł minus zapłacone składki zdrowotne 973,98 zł – 620,08 zł = 353,90 zł Należna zaliczka do zapłaty wynosi 354 zł.

VAT – także kwartalnie

Dla większości małych podatników (nie występujących regularnie o zwrot podatku VAT z US) korzystna będzie także kwartalna forma rozliczenia z podatku VAT.

Decydując się na kwartalne rozliczanie z podatku VAT należy wypełnić druk VAT-R (wersja 11) jako aktualizację danych, zaznaczając poz. 44 punkt nr 1 i poz. 51, do dnia 25 lutego. Spowoduje to odroczenie płatności aż o 2 miesiące – podatek VAT za I kwartał 2012 przypadnie do zapłacenia najpóźniej do dnia 25.04.2012 r., czyli w pierwszym miesiącu kolejnego kwartału.

*Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Prosto, tanio, wygodnie

Skorzystaj z księgowości dostarczanej przez InFakt. Księgowość w inFakt dostępna jest w dwóch wersjach: Księgowość Self Service czyli samodzielne prowadzenie księgowości przy użyciu w łatwej obsłudze aplikacji online w bardzo niskiej cenie 0 zł/rok oraz Księgowość All Inclusive czyli święty spokój dla Ciebie, gdyż księgowością zajmuje się biuro rachunkowe inFakt, odbiorem dokumentów kurier, a wystawianie faktur i wgląd we wszystkie dane masz za pomocą aplikacji online. Księgowość All Inclusive dostępna jest w atrakcyjnej cenie 150 zł/miesiąc.

Dołącz do 120 000 zadowolonych klientów inFakt!

Wypróbuj za darmo