Jakie darowizny można odliczyć od podatku dochodowego?

Podatnik ma możliwość odliczenia darowizny w zeznaniu rocznym. Jakie darowizny można odliczyć i czy będzie to miało znaczący wpływ na wysokość podatku do zapłaty? Więcej na ten temat przeczytacie poniżej. 

Darowizny odliczamy od dochodu

Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizny natomiast nie stanowią następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu,
  • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Darowiznę możemy odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Warto pamiętać o tym, że w zeznaniu rocznym składanym za rok 2017 możemy wykazać tylko te dary, które przekazaliśmy w roku 2017.

Z odliczenia tego mogą skorzystać podatnicy, którzy ofiarowanej darowizny nie uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów, nie dokonali wcześniej jej odliczenia i nie otrzymali zwrotu z tego tytułu.

Warto pamiętać o tym, że łączny limit wszystkich przekazanych darowizn obwarowanych limitem w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

darowizny w zeznaniu rocznym

Jakiego rodzaju darowizny możemy odliczyć?

Podatnik, który chce skorzystać z odliczenia darowizny w zeznaniu rocznym może odliczyć następujące darowizny:

  • na krwiodawstwo,
  • na działalność pożytku publicznego,
  • na działalność charytatywno – opiekuńczą kościelnych osób prawnych,
  • na kult religijny.

Darowizny na krwiodawstwo

Od dochodu podatnik może odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa, czyli przekazaną krew, osocze lub inne składniki krwi. Dawcom krwi przysługuje z tego tytułu ekwiwalent w wysokości 130 zł za 1 litr oddanej krwi.

W ciągu roku kobieta może maksymalnie odliczyć 1,8 litra krwi, natomiast mężczyzna 2,7 litra krwi. Po przeliczeniu kobieta maksymalnie może odliczyć 234 zł, mężczyzna natomiast 351 zł.

Podatnik, który chce odliczyć w rozliczeniu rocznym darowiznę na krwiodawstwo powinien posiadać dokumenty zaświadczające o tym, jaka ilość krwi została przez niego bezpłatnie oddana. Takie zaświadczenie może wydać jednostka, która zajmuje się pobieraniem krwi. Dokument taki podatnik powinien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostało złożone zeznanie roczne. Urząd skarbowy może wezwać podatnika do przedstawienia dokumentacji, potwierdzającej możliwość skorzystania z odliczenia.

Darowizny na działalność pożytku publicznego

Podatnik w rozliczeniu rocznym może odliczyć od dochodu darowiznę na działalność pożytku publicznego (fundację lub stowarzyszenie), która realizuje cele zgodne z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsród tych celów możemy wyróżnić m.in. działalność charytatywną, pomoc społeczną, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, itp.

Nie ma konieczności też, aby dana fundacja lub stowarzyszenie posiadały status Organizacji Pożytku Publicznego. Ważne jest natomiast realizowanie celów, które zostały opisane w powyższej ustawie.

Dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny powinien być dowód wpłaty na rachunek obdarowanego lub w przypadku darowizny niepieniężnej dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Odliczeniu od dochodu w tym wypadku podlegają darowizny na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywno – opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

Odliczenie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest tutaj limitu maksymalnego odliczania wartości darowizny. Podatnik może zatem odliczyć wszystkie przekazane darowizny na ten cel do wysokości swojego dochodu pod warunkiem, że posiada dowód wpłaty na rachunek obdarowanego lub dokument, z którego wynika wartość przekazanej darowizny w przypadku gdy jest to darowizna niepieniężna.

Darowizny na kult religijny

Darowizny na cele kultu religijnego inaczej można określić jako darowizny na Kościół. Akceptowalne są tutaj datki m.in. na remont lub budowę kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych.

Podobne jak w przypadku innych limitowanych darowizn, odliczenia można dokonać w wysokości nie więcej niż 6% wysokości dochodu, pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty lub dowodu, z którego wynika wartość przekazanej darowizny w formie niepieniężnej.

Darowizny w zeznaniu rocznym

Odliczenia darowizny w zeznaniu rocznym mogą dokonać osoby fizyczne rozliczające się na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Do składanej deklaracji należy dołączyć załącznik PIT/O – Informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.

Podatnikom rozliczającym swoje dochody na formularzu PIT-36L nie przysługuje możliwość odliczenia od dochodu darowizny w zeznaniu rocznym.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.