Podatek od nieruchomości można ująć w kosztach podatkowych. Z jaką datą to zrobić?


29 kwietnia 2018 3 min. czytania

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie będziemy mieli do czynienie z nieruchomością w działalności. W związku z tym również z podatkiem od nieruchomości. Czy podatek od nieruchomości może być kosztem uzyskania przychodu? jeśli tak, to w jakim momencie ująć go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Koszty uzyskania przychodu

Na wstępnie należy wskazać, że kosztami uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Powszechnie uznaje się – potwierdza także orzecznictwo, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów to wydatki, co do których podatnik wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu. Czasami jednak między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem nie zachodzi związek bezpośredni, czyli nie jest możliwe wykazanie, że poniesienie konkretnego wydatku posłużyło uzyskaniu konkretnego przychodu. Nie oznacza to, że wydatku takiego nie można uznać za koszt podatkowy. Okazuje się bowiem, że również wydatki, które wpływają na uzyskanie przychodów w sposób pośredni, są kosztem uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są także takie wydatki, które co prawda nie skutkują bezpośrednio zwiększeniem przychodów podatnika, ale pozwalają mu na utrzymanie istniejącego źródła przychodów i uzyskiwanie z niego przychodów na niezmienionym poziomie.

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn. Ponadto zgodnie z ust. 43 co do zasady, również kosztem uzyskania przychodu nie może być podatek od towarów i usług. Jednak w art. 23 ustawy PIT nie próżno szukać wykluczenia z kosztów uzyskania przychodu, podatku od nieruchomości. A więc, jeśli płacimy podatek od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością, to taki wydatek może być kosztem uzyskania przychody.
Pozostaje pytanie, w jakim terminie taki koszt jest kosztem uzyskania przychodu. Otóż, zgodnie z przepisami, każdy wydatek musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku podatku od nieruchomości, dokumentem określającym wysokość podatku od nieruchomości jest decyzja organu uprawnionego do wymierzenia podatku w tym zakresie. Zgodnie z art. 22 ust 6b ustawy PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Tak jak wcześniej wskazałem, właściwym dokumentem w przypadku podatku od nieruchomości jest decyzja. W związku z powyższym prawidłowym dniem ujęcia podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu, będzie dzień wydania decyzji. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu