Częściowe wyliczenia wynagrodzenie pracownika


14 grudnia 2015 4 min. czytania

Często zdarza się tak, że za pracownika w danym miesiącu trzeba wyliczyć częściowe wynagrodzenie pracownika. W tym artykule przybliżę kilka takich sytuacji i wskażę właściwy sposób wyliczenia wynagrodzenia częściowego, gdy pracownik ma stałą miesięczną pensję.

Konieczność wyliczenia częściowego wynagrodzenia pracownika  jest np. w sytuacji podpisania, czy też rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca. Podobnego wyliczenia trzeba dokonać w sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu.  Inna sytuacja występuje, gdy pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, wskutek czego nie pracują przez cały miesiąc. W związku z tym pojawiają się pytania, w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za te dni w których pracownik był w pracy i wykonywał swoje obowiązki?
Kwestie te są uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Sposób wyliczenia zależy od tego z jakiego powodu, wynagrodzenie ma być wyliczone częściowo.
Kwestie te są określone w § 11. i § 12. wyżej wymienionego rozporządzenia.
Jeżeli pracownik w danym miesiącu był nieobecny w pracy z powodu choroby, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub też gdy przysługuje mu zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, to wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąc jest ustalane w następujący sposób :

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30,
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez ilość dni nieobecności pracownika,
  • tą otrzymaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia miesięcznego i wówczas otrzymujemy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Metoda ustalania wynagrodzenia opisana w § 11 i jest niezależna od ilości dni w miesiącu. Ma to związek z ustawą, która mówi o sposobie wyliczania zasiłku chorobowego. A mianowicie podstawą zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy wynikającej z choroby, jest 1/30 wynagrodzenia, niezależnie od ilości dni w miesiącu.

częściowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika

Przykład 1

Wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi 2400 zł brutto. Pracownik w okresie 16.07.2015 do 31.07.2015 przebywał na zwolnieniu lekarski. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto za przepracowany okres?
2400 zł : 30 dni = 80 zł
80 zł * 15 dni = 1200 zł
2400 zł – 1200 zł = 1200 zł
Innych przeliczeń należy dokonać w sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy przez część miesiąc z innego powodu niż wymienione wyżej i za czas nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Takie sytuacje mają miejsce, gdy pracownik został zatrudniony lub zwolniony w trakcie miesiąc. Wówczas :

  • wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin przypadającą do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności w pracy,
  • tak obliczoną kwotę odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Kwestie te reguluje § 12 w/w rozporządzenia.
Przykład 2
Pracownik został zatrudniony umowę o prace w pełnym wymiarze od 5 lipca 2015, kwota brutto stałego, miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3000 zł. W jakiej wysokości otrzyma wynagrodzenie za miesiąc lipiec?
Liczba godzin przypadających do przepracowania to 184 godzin, pracownik nieobecny w pracy był przez 4 dni tj. 32 godziny. Zatem wyliczenie jest następujące :
3000 zł : 184 godzin = 16,30 zł
16,30 zł * 32 godzin = 521,60 zł
3000 zł – 521,60 zł = 2478,40 zł
Poruszając temat częściowego wynagrodzenia, warto się też zastanowić nad tym, jak wyliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu. Rozporządzenie w tym temacie stanowi, że wynagrodzenie należy wyliczać stosując § 12. Stanowisko to potwierdza Departament Prawa Pracy MPIS. Natomiast odmienne stanowisko w tym zakresie ma Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy.
A mianowicie na czym dokładnie polega ta różnica? Pierwszy sposób określa, że do wyliczeń brana jest liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu z uwzględnieniem wysokości etatu. Drugi sposób określa, że pod uwagę należy wziąć godziny z harmonogramu pracownika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu