Czas na upoważnienie banku tylko do 31 stycznia 2017 r.


28 grudnia 2016 3 min. czytania

Tematem tego artykułu są nowe warunki, jakie należy spełnić aby podatnik mógł złożyć w US kaucję gwarancyjną. Zmiany dotyczą zatem podatników dokonujących sprzedaży towarów z załącznika nr 13 do ustawy o VAT.

Zgonie ze znowelizowanym art. 105b ust.1 ustawy o VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

2) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3) w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy – posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej,

4) upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

– może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Spełnienie warunków ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Czas na upoważnienie banku tylko do 31 stycznia 2017 r.

Warunek nr 2,3,4 to nowe warunki. W tym artykule skupię się na ostatnim z nich.

Upoważnienie, o którym mowa w pkt 4, powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank albo SKOK, drugi przekazywany jest przez podatnika do US.

W przypadku gdy podatnik wycofa upoważnienie dla banku/SKOKu wówczas, bank/SKOK są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie US podatnika, najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia otrzymania oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.

Podatnik, nie może cofnąć upoważnienia za okres, w którym był on wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. W przypadku gdyby tak zrobił, takie cofnięcie upoważnienia nie wywołuje skutków prawnych.

W przypadku zmiany US, US właściwy przed zmianą jest zobowiązany do powiadomienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany właściwości, bank lub SKOK o nowym US podatnika.

Bank lub SKOK są zobowiązane na wniosek organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku do przekazania organowi informacji o wszystkich transakcjach  dokonywanych na rachunku.

Banki/SKOKi mogą przekazywać te informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych zapisanych w edytowalnej formie elektronicznej. Przezywanie informacji nie podlega żadnej opłacie.

Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostali wpisani do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną są zobowiązane do upoważnienia banku/SKOKu do 31 stycznia 2017 r. Jeżeli tego nie dokonają, z dniem 1 lutego 2017 r. zostaną usunięci z wykazu przez US.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu