Czy możliwe będzie skrócenie czasu pracy rodziców?


22 maja 2018 2 min. czytania

Czy możliwe będzie skrócenie czasu pracy rodziców? Na czym miałoby to polegać? Czy mniej pracy, oznaczałoby niższe zarobki?

Czy możliwe będzie skrócenie czasu pracy rodziców?

Ciekawe rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Proponuje się dodać w tym akcie prawnym art. 178 §3 który stanowiłby o tym, że czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia, nie może przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.
Co więcej jeżeli oboje rodziców lub opiekunów dziecka jest zatrudnionych, to z uprawnień skrócenia czasu pracy może korzystać jedno z nich.
Aby pracować w skróconym czasie pracy, pracownik musi złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie i wskazać w nim osobę która będzie z tego przywileju korzystać.
Ten przywilej jest przewidziany w kodeksie pracy i dotyczyłby tylko pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Podsumowując, najważniejsze zmiany proponowane w projekcie, to:

  • skrócenie czasu pracy jednego z rodziców lub opiekunów dziecka do 15 rż. do 7 godzin dziennie,
  • pisemne zawnioskowanie o skrócenie czasu pracy,
  • zachowanie prawa do pełnego wynagrodzenia mimo krótszego czasu pracy.

Ustawa jeśli zostałaby zatwierdzona, weszłaby w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Czemu ustawodawca chce wprowadzić takie zmiany?

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej, w opinii projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę dziecka do lat 15. Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola. 
Ustawodawcy uznali za zasadne wprowadzenie granicy wieku dziecka – 15 lat ze względu na reformę systemu szkolnictwa podstawowego, która wprowadziła powrót do 8- letniej szkoły podstawowej, co skutkuje rozpoczęciem nauki w wieku 7 lat do 15 roku życia.
Zaproponowane rozwiązania skróconego czasu pracy ma pozytywnie wpłynąć na efektywność pracowników korzystających z powyższego uprawnienia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu