W przypadku niektórych niepełnosprawności konieczna jest adaptacja stanowiska pracy. W jakiej wysokości pracodawca może otrzymać środki na ten cel i jakie warunki musi spełnić?

Adaptacja stanowisk pracy

Pracodawca może starać się o uzyskania refundacji kosztów poniesionych na adaptację stanowiska pracy – jest to jedno z dofinansowań, o jakie może starać się z PFRON. Te środki mogą być przeznaczone na:

  • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  •  adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  •  zakup i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  •  rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Środki na adaptację stanowiska pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na zwrot kosztów dotyczących osób niepełnosprawnych:

  • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Adaptacja stanowiska pracy

Wysokość dofinansowania

Pracodawca może starać się o maksymalny zwrot w wysokości dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca może wnioskować o dofinansowanie dla więcej niż jednego pracownika i dla każdego z nich limit ten określony jest odrębnie.

Warunki otrzymania dofinansowania 

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania na adaptację stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jest złożenie wniosku Wn-KZ do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. W praktyce zazwyczaj organami w którym załatwia się sprawę zwrotu kosztów są urzędy pracy, w których jest zarejestrowana osoba niepełnosprawna jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby. Natomiast w pozostałych przypadkach jest to miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Warto podkreślić, że zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli takich których pracodawca by nie poniósł zatrudniając osoby pełnosprawne. Co więcej, zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Drugim bardzo ważnym warunkiem otrzymania, a za razem utrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, to pracodawca musi zwrócić za pośrednictwem starosty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. 

Ustawodawca określił, że nie będzie trzeba zwracać tych środków, jeżeli pracodawca zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego okresu 36 miesięcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu