Jak stosować 50% koszty z umowy o pracę? W jaki sposób dokonywać wyliczeń? Jaki jest limit 50% kosztów uzyskania przychodu w 2018 roku?

50_ koszty z umowy o pracę

Zakres usług

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu stosuje się:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych z działalności:
  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

50% koszty twórców i artystów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Limit

W roku podatkowym łączne 50% koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, koszty uzyskania przychodu nie przysługują.

50% koszty z umowy o pracę

To jak stosować 50% KUP, w jaki sposób dokonywać przeliczeń najlepiej przedstawić na przykładzie, uwzględniając między innymi składki ZUS.

Przykład 1 – Pracownik ma określone wynagrodzenie w wysokości 15 000 brutto. Do całości stosowane są 50% koszty uzyskania przychodu. Podatnikowi nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek w miesięcznej wysokości 46,33 zł.

 • 15 000 → podstawa do obliczania składek społecznych
 • 9,76% * 15 000 = 1 464 → składka emerytalna
 • 1,5 % * 15 000 = 225 → składka rentowa
 • 2,45% * 15 000 = 367,50 → składka chorobowa
 • 15 000 – (1 464 + 225 + 367,50) = 15 000 – 2 056,50 = 12 943,50
 • 12 943,50 * 50% = 6 471,75 → 50% koszty uzyskania przychodu
 • 12 943,50 * 9% = 1 164,92 → składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 12 943,50 * 7,75% = 1 003,12 → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • 15 000 – 2 056,50 – 6 471,75 = 6 471,75
 • 6472 → dochód do opodatkowania
 • 6472 *18% – 1 003,12 =  161,84 → podatek
 • 162 → podatek do zapłaty do US
 • 15 000 – 162 – 2 056,50 – 1 164,92 = 11 616,58 → netto do wypłaty dla pracownika

Dla porównania przy standardowych KUP -111, 25 do wypłaty dla pracownika jest 10 518,59 zł, a przy podwyższonych 139,06 pracownik otrzyma 10 523,59 zł.

Zatem widoczny, miesięczny zysk tego pracownika wynosi 1 097,99 lub 1 092,99 zł. Rocznie są to kwoty rzędu ponad 13 000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu