Як легально працювати в Польщі?

Однією з форм легального працевлаштування громадянина України в Польщі є так звана декларація роботодавця про доручення виконання роботи. Її  можна отримати за спрощеною процедурою. Пояснюємо, які умови мають бути виконані.

Спрощена процедура для громадян України з номером PESEL

12 березня 2022 року так званий закон про допомогу Україні. Польський парламент запровадив ряд спрощень, завдяки яким українці зможуть легально працювати в Польщі. Потрібно отримати декларацію про доручення роботи іноземцям, але процедура буде простішою та відкритою для всіх громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого.

На підставі вище зазначеної процедури можливе легальне працевлаштування громадянина України. Строк дії даного договору не може перевищувати 36 місяців (2 рази по 18 місяців). Однак спочатку вам потрібно отримати номер PESEL і знайти роботу та роботодавця, який захоче працевлаштувати вас таким чином.

Саме роботодавець подає відповідну заяву до повітового бюро праці, повідомляючи це управління, кого він працевлаштовує, на якій посаді, в якій формі та на яких умовах. До цього слід очікувати на згоду. Сьогодні заява складається в формі повідомлення адміністрації: можна почати працювати легально, а роботодавець має повідомити про це в службу зайнятості протягом 7 днів.

Порядок для громадян без номера PESEL

Однак, якщо ви не отримали номер PESEL, ви все ще можете легально працювати, але лише на період 24 місяців. У цьому випадку ви також не можете приступити до роботи, поки не отримаєте згоду з бюро зайнятості. Процедура подачі документів аналогічна, але в цьому випадку необхідно враховувати, що адмінастрація має право відмовити.

Для того, щоб Вас працевлаштували на підставі декларації про доручення роботи, Ви повинні відповідати наступним умовам:

 • бути громадянином України або Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії;
 • строк виконання роботи (контракту) не може перевищувати 24 місяців;
 • приступити до роботи не пізніше 6 місяців з дня подання декларації;
 • розмір вашої винагороди не може бути нижчим за оплату праці інших працівників, які виконують роботу на аналогічній посаді;
 • робота, яку ви будете виконувати, не може бути сезонною – перелік робіт, які вважаються сезонними, публікує Мінрозвитку (посилання).

Як скласти заяву?

Роботодавець повинен подати заяву до компетентної служби зайнятості та оплатити її вартість у розмірі 30 злотих. Потім заява перевіряється старостою, і весь процес, за умови відсутності уточнень, займає максимум 7 днів, або 30 днів, якщо потрібні додаткові уточнення. Роботодавець несе відповідальність за весь процес. У заяві він повинен вказати професію, за якою ви будете працювати, в якому місці, на якій посаді, який договір він з вами підпише і яку винагороду ви отримаєте.

Що буде далі, коли ви отримаєте дозвіл?

 • Роботодавець перевірить дійсність документа, що дозволяє вам перебувати в Польщі, і скопіює його. Пам’ятайте, що оригінали документів повинні бути повернуті вам – ніхто не може залишити їх собі.
 • Він надасть вам декларацію про реєстрацію, яка дозволить отримати тимчасову візу, якщо вона вам потрібна;
 • Ви підпишете договір у письмовій формі. Усі документи також мають бути підготовлені мовою, яку ви розумієте. Ви маєте право вимагати перекладу договору на мову, яку ви розумієте.
 • Протягом 7 днів роботодавець повідомить в службу зайнятості, що ви почали працювати, і зареєструє вас на медичне та соціальне страхування.

Якщо умови договору змінюються, роботодавець повинен щоразу повідомляти про це службу зайнятості. Якщо ви не почнете працювати, термін дії декларації закінчиться, і ви не зможете працювати в іншому місці. Ви повинні почати процедуру з новим роботодавцем з самого початку. Якщо ви звільнилися з роботи, ви можете повідомити про це в бюро зайнятості самостійно.

Ви можете працювати на кількох роботодавців, але кожен з них окремо подасть заяву на декларацію про доручення вам роботи. Однак не можна працювати на їх підставі більше 24 місяців – це загальний час.

Якщо ви раніше не отримали номер PESEL, то за спрощеною процедурою ви маєте право працювати в Польщі протягом 18 місяців і отримати іншу згоду на роботу протягом наступних 18 місяців (всього до 36 місяців).

Після закінчення цього періоду робота стає незаконною, і ви вже повинні отримати дозвіл на роботу за звичайною процедурою отримання дозволу на роботу в Європейському Союзі.


tłumaczenie:

Jak legalnie pracować w Polsce?


Jedną z form legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy w Polsce jest tzw. oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Można je uzyskać w ramach uproszczonej procedury. Tłumaczymy, jakie warunki należy spełnić.


12 marca 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa o pomocy Ukrainie. Polski Parlament wprowadził szereg ułatwień, dzięki którym Ukraińcy będą mogli legalnie podejmować pracę w Polsce. Wciąż należy uzyskać oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom, ale procedura będzie prostsza i otwarta dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.


Na podstawie wspomnianej procedury można legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy. Czas obowiązywania takiej umowy może wynosić maksymalnie 36 miesięcy (2 x 18 miesiecy). Najpierw musisz jednak uzyskać numer PESEL oraz znaleźć pracę i pracodawcę, który będzie chciał zatrudnić Cię w ten sposób.


To pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy odpowiedni wniosek, informując urząd, kogo zatrudnia, na jakim stanowisku, w jakiej formie i na jakich warunkach. Wcześniej należało oczekiwać na zgodę. Dziś wniosek ma tylko formę powiadomienia urzędu: możesz podjąć legalną pracę, a pracodawca w ciągu 7 dni powinien to zgłosić do urzędu pracy. Procedura dla obywateli bez numeru PESEL:


Jeśli jednak nie uzyskałeś numeru PESEL, wciąż możesz być zatrudniony legalnie, jednak tylko na okres 24 miesięcy. W tym przypadku nie możesz również podjąć pracy, dopóki nie otrzymasz zgody urzędu pracy. Procedura składania dokumentów jest podobna, jednak w tym przypadku musisz brać po uwagę, że urząd ma prawo odmówić. Abyś mógł zostać zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, musisz spełniać następujące warunki:

 • być obywatelem Ukrainy albo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji;
 • okres wykonywania pracy (umowy) nie może być dłuższy niż 24 miesiące;
 • pracę powinieneś rozpocząć najpóźniej do 6 miesięcy od dnia złożeni oświadczenia;
 • wysokość Twojego wynagrodzenia nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę na podobnym stanowisku;
 • prace, które będziesz wykonywał nie mogą być pracami sezonowymi – lista prac uznawanych za sezonowe jest publikowana przez Ministerstwo Rozwoju i


Jak złożyć oświadczenie?

Pracodawca powinien złożyć wniosek do właściwego urzędu pracy i pokryć jego koszt w wysokości 30 zł. Następnie weryfikuje je starosta, a cały proces, w przypadku braku przeciwskazań, trwa maksymalnie 7 dni lub 30 dni, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za cały proces. W oświadczeniu powinien wskazać, w jakim zawodzie będziesz pracował, w jakim miejscu, na jakim stanowisku oraz jaką umowę z Tobą podpisze i jakie wynagrodzenie będziesz otrzymywał.


Co dalej, gdy uzyskasz pozwolenie?


Pracodawca sprawdzi ważność dokumentu uprawniającego Ciebie do pobytu w Polsce i skopiuje go. Pamiętaj, że oryginały dokumentów muszą zostać Ci zwrócone nikt nie może ich zatrzymać dla siebie.

 • Przekaże Ci oświadczenie o zarejestrowaniu, co umożliwi otrzymanie wizy czasowej, jeśli jej potrzebujesz;
 • Podpiszecie umowę w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone również w języku zrozumiałym dla Ciebie. Masz prawo poprosić o tłumaczenie umowy na język, który rozumiesz;
 • W ciągu 7 dni pracodawca zgłosi do urzędu pracy, że podjąłeś u niego pracę oraz zarejestruje Cię do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych.

Jeśli warunki umowy się zmienią, pracodawca za każdym razem musi poinformować o tym urząd pracy. W przypadku nie podjęcia pracy, oświadczenie wygasa i nie masz możliwości pracy w innym miejscu. Procedurę z nowym pracodawcą musisz rozpocząć od początku.

Jeśli zrezygnujesz z pracy, sam możesz zgłosić to do urzędu pracy. Możesz pracować u kilku pracodawców, ale każdy z nich osobno złoży wniosek o wydanie Ci oświadczenia o powierzeniu pracy. Nie możesz jednak na ich podstawie podejmować pracy dłużej niż 24 miesiące – jest to czas łączny.

Chyba, że uzyskałeś wcześniej numer PESEL, wtedy w ramach uproszczonej procedury masz prawo pracować w Polsce przez 18 miesięcy i uzyskać ponowną zgodę na pracę przez kolejne 18 miesięcy (łącznie do 36 miesięcy). Po zakończeniu tego okresu praca staje się nielegalna, a Ty powinieneś uzyskać już pozwolenie o pracę w ramach normalnej procedury uzyskania zezwolenia na pracę na terenie Unii Europejskiej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu