Правила відпустки для працівника з України. Як отримати відпустку в Польщі?

Кожен працівник, який працює за трудовим договором, має невід’ємне право на відпустку. Більше того, законодавець у Польщі передбачає відпустку по догляду за дитиною – по вагітності та пологах, по догляду за дитиною. Крім того, працівник має право на відпустку за потребою та на тимчасову відпустку. Які відпустки можна брати і в якій мірі?

Відпустка в Польщі

Розмір щорічної відпустки – це кількість днів, у які працівник звільняється від роботи та одночасно отримує винагороду. Це називається «оплачувана відпустка» і визначається положеннями КЗпП.

Тривалість щорічної відпустки залежить, зокрема, від стажу роботи. Трудовий кодекс також включає:

 • періоди навчання,
 • безробіття (безробіття), за яке призначено компенсацію,
 • періоди отримання допомоги по безробіттю,
 • періоди професійної військової служби,
 • і багато інших ситуацій.

Розмір щорічної відпустки становить:

 • 20 днів – у разі стажу роботи менше 10 років;
 • 26 днів – при стажі роботи не менше 10 років.

Що таке декретна відпустка? Це залежить від кількості дітей, народжених за одні пологи. Працівниці (матері) мають право на відпустку по вагітності та пологах у розмірі:

 • 20 тижнів – якщо народилася одна дитина;
 • 31 тиждень – якщо народилося двоє дітей;
 • 33 тиждень – якщо народилося троє дітей;
 • 35 тижнів, якщо народилося четверо дітей;
 • 37 тижнів – якщо народилося п’ятеро і більше дітей.

Відразу після виходу у відпустку по вагітності та пологах мати має право на відпустку по догляду за дитиною тривалістю 32 тижні у разі народження однієї дитини або 34 тижні у разі народження близнюків або більше дітей. Варто додати, що батько, який виховує дитину, має право на відпустку по догляду за дитиною протягом двох тижнів (14 днів), але не може скористатися нею пізніше, ніж до досягнення дитиною 24 місяців.

Працівник, який працює не менше 6 місяців, має право на відпустку по догляду за дитиною з метою особистого догляду за дитиною. Тривалість відпустки по догляду за дитиною – до 36 місяців. Право на відпустку діє до досягнення дитиною 6 років.

Відпустка на вимогу входить до складу щорічної відпустки. З цієї причини на неї поширюються ті ж правила, що й на щорічну відпустку – вона надається за бажанням працівника за згодою роботодавця.

Додатковим правом є відпустка без збереження заробітної плати, протягом якої працівник не отримує винагороду за роботу. Для її отримання також потрібна згода роботодавця. Його можна використати, наприклад, коли ми вже не маємо можливості взяти відпустку, але ми змушені це зробити.

Порядок оформлення відпустки

Відповідно до законодавства щорічна відпустка має бути безперервною не менше 14 днів. Це означає, що її потрібно розділити так, щоб вона була безперервною протягом щонайменше двох тижнів. Решта днів можна використана окремо.

При оформленні щорічної відпустки роботодавець може відмовити у наданні відпустки на певну дату. Більшість відомих компаній мають план відпусток або графік, який полегшує планування відпусток у компанії. Завдяки цьому підприємець уникає ситуації, коли значна частина працівників одночасно перебуває у відпустці, що гальмує роботу закладу. Деякі підприємства також використовують спільний час простою, під час якого все підприємтво зупиняється, а співробітники одночасно йдуть у відпустку.

План відпусток складається роботодавцем і надається працівнику. Тому, перш ніж прийняти рішення про надання відпустки, ознайомтеся з планом відпустки, щоб отримати позитивне рішення.

Як розрахувати суму відпустки?

Щоб визначити розмір щорічної відпустки, на яку ви маєте право, слід почати з визначення розміру відпустки. Залежно від терміну роботи він становитиме 20 або 26 днів.

Тоді розмір відпустки має бути пропорційним кількості повної зайнятості. Якщо ви працюєте неповний робочий день, ви можете використати лише половину відпустки (10 або 13 днів).

Якщо під час обчислення ви отримаєте результат із комою, ми його округляємо в більшу сторону. 13,33 дня відпустки – це фактично 14 повних днів відпустки.

Крім того, якщо ви підписуєте контракт на частину року (наприклад, на 6 місяців), ви повинні пропорційно зменшити свою відпустку.

Правила відпусток для іноземців

У Законі про сприяння зайнятості та установи ринку праці від 20 квітня 2004 р. зазначено, що надання роботи за кордоном з іноземними роботодавцями здійснюється в порядку та на умовах, що застосовуються в країні працевлаштування та визначені міжнародними договорами.

Громадянин України, який працює в Польщі, підпадає під дію польського трудового законодавства. Він має такі ж права працівника, як і громадянин Польщі. Ви маєте право на відпустку і підпадаєте під дію тих самих правил відпустки, що й польський працівник.

Якщо ви закінчили іноземний (також український) вищий навчальний заклад , ви можете включити період навчання в період працевлаштування – це збільшить суму відпустки. Умовою є визнання вашого диплому в Республіці Польща. Ви повинні повідомити всю інформацію роботодавцю, адже він розраховує базу для розміру відпустки


tłumaczenie:

Zasady urlopowe dla pracownika z Ukrainy. Jak uzyskać urlop w Polsce?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego. Ponadto ustawodawca  w Polsce przewiduje urlop na dziecko – urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski i wychowawczy. Dodatkowo, pracownikowi przysługuje urlop na żądanie i okolicznościowy. Z jakich urlopów możesz skorzystać i w jakim wymiarze?

Urlop wypoczynkowy w Polsce

Wymiar urlopu wypoczynkowego to liczba dni, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku pracy, a jednocześnie otrzymuje wynagrodzenie. Potocznie nazywa się “urlopem płatnym” i go określają przepisy Kodeksu Pracy. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy między innymi od stażu zatrudnienia. Kodeks Pracy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wlicza także: 

 • okresy nauki, 
 • pozostawanie bez pracy (bezrobocie), za które przyznano odszkodowanie, 
 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, 
 • okresy odbywania zawodowej służby wojskowej,
 • i wiele innych sytuacji. 

Wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni – w przypadku okresu zatrudnienia poniżej 10 lat;
 • 26 dni – w przypadku okresu zatrudnienia co najmniej 10 lat.

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego? To zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Pracownicy (matce) przysługuje po porodzie urlop macierzyński w wymiarze:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecko;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trójki dzieci;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czwórki dzieci;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego matka pracująca na pełen etat ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodni w przypadku bliźniąt lub więcej dzieci. Warto dodać że ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni (14 dni), nie może go odebrać jednak później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Prawo do urlopu obowiązuje do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. 

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Z tego powodu podlega takim samym zasadom jak urlop wypoczynkowy – udzielany jest na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. 

Dodatkowym uprawnieniem jest urlop bezpłatny, podczas którego pracownik nie dostaje wynagrodzenia za pracę. Do jego uzyskania potrzebne jest także pozwolenie pracodawcy. Można go wykorzystać np. wtedy, gdy nie mamy już możliwości wzięcia urlopu, a jesteśmy do tego zmuszeni.

Procedura wnioskowania o urlop

Urlop wypoczynkowy, zgodnie z prawem powinien trwać nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni. Oznacza to, że należy go tak podzielić, aby przez przynajmniej dwa tygodnie był ciągły. Resztę dni można pobierać pojedynczo.

Wnioskując o urlop wypoczynkowy, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w konkretnym terminie. W większości znanych firm istnieje plan lub harmonogram urlopów, który ułatwia rozplanowanie urlopów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu przedsiębiorca unika sytuacji, w której duża część pracowników jest na urlopie w jednym czasie, co powoduje spowolnienie zakładu. Niektóre zakłady stosują również wspólne przestoje, podczas których cały zakład jest zatrzymywany, a pracownicy w jednym terminie idą na urlop wypoczynkowy.

Plan urlopów sporządza pracodawca i udostępnia go pracownikowi. Dlatego, zanim zdecydujesz się na przedstawienie wniosku o urlop wypoczynkowy, zapoznaj się z planem urlopów, aby mieć zyskać, że otrzymasz pozytywną decyzję.

Jak wyliczyć wielkość urlopu wypoczynkowego?

Aby wyliczyć przysługującą Ci wielkość urlopu wypoczynkowego, powinieneś zacząć od ustalenia wymiaru urlopu. W zależności od okresu zatrudnienia będzie to 20 dni lub 26 dni.

Następnie należy wymiar urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu. Jeśli pracujesz na pół etatu, wykorzystać będziesz mógł jedynie połowę urlopu (10 lub 13 dni).

Jeśli w trakcie obliczania wyjdzie ci wynik z przecinkiem, zaokrąglamy go w górę. 13,33 dnia urlopu to tak naprawdę 14 pełnych dni urlopu.

Również jeśli podpisujesz umowę na część roku (np. 6 miesięcy), musisz proporcjonalnie obniżyć przysługujący ci urlop.

Zasady urlopowe dla cudzoziemców

Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. mówi, że świadczenie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych.

Obywatel Ukrainy zatrudniony w Polsce podlega polskim przepisom prawa pracy. Posiada takie same uprawnienia pracownicze jak polski obywatel. Masz prawo do urlopu i podlegasz takim samym zasadom urlopowym jak polski pracownik. Jeśli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły zagranicznej (również ukraińskiej) do okresu zatrudnienia możesz wliczyć okres nauki – to powiększy Ci wymiar urlopu. Warunkiem jest uznanie twojego dyplomu w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie informacje powinieneś zgłosić pracodawcy, bo to on wyliczy Ci podstawę wymiaru urlopu.