Надання номера PESEL іноземцю – як це зробити?

Номер PESEL є одним з основних персональних даних. Кожен громадянин Польщі має його від моменту народження. Він незмінний. Завдяки цьому відбувається швидка ідентифікація в адміністраціях, державних установах або банках. Це дає можливість працевлаштування та медичного страхування. Іноземці також можуть подати заявку на отримання номера PESEL. Пояснюємо, як це зробити.

Номер PESEL – это числовой символ из одиннадцати цифр, который идентифицирует физическое лицо. Он включает дату рождения, серийный номер, обозначение пола и контрольную цифру. PESEL – это ваш идентификационный номер в гос системе, где хранятся основные данные.

Отримати PESEL можна вже на польсько-українському кордоні

12 березня 2022 року так званий закон про допомогу Україні. Польський парламент запровадив ряд можливостей, завдяки яким українці зможуть швидше отримати номер PESEL та легально працювати в Польщі. Крім стандартної процедури, описаної нижче, можна буде отримати номер PESEL на польсько-українському кордоні при його перетині.

У рамках спрощеної процедури ви також зможете отримати так званий “Довірений профіль”. Це електронний обліковий запис, який засвідчує ваші персональні дані. У Польщі ви можете вирішити багато офіційних справ онлайн, не виходячи з дому. Щоб підтвердити свою особу та підписати електронний документ, вам потрібен довірений профіль, який розглядається як ваш електронний підпис. Маючи номер PESEL, ви можете налаштувати його миттєво. Це безкоштовно.

Отримання номера PESEL

Є два варіанти присвоєння номера PESEL особі, яка проживає в Польщі (і ненародженій особі в Польщі). Перший – це реєстрація в Польщі на термін перебування більше 30 днів. Але часто іноземець не може укласти договір оренди або інший договір такого типу, який був би підставою для реєстрації. Тому можливий є другий варіант – складання внеску.

Як правило, відсутність номера PESEL не є перешкодою для користування, наприклад, з медичної допомоги в Польщі. Вистачить пред’явити будь-який документ, що підтверджує заяву на медичне страхування, але це збільшує час очікування на реєстрацію в поліклініці, а отже – час отримання необхідної допомоги. 

Як подати заяву до адміністрації?

Завантажити заяву можна з урядового веб-сайту www.gov.pl. Ви також отримаєте її в адміністрації. Вам також знадобляться документи, що підтверджують вашу особу, та інші дані, які  є обов’язковими в заяві.

Адміністрація, яка приймає заявку на номер PESEL для іноземця:

  • орган гміни, відповідний до вашої реєстрації – якщо вони є у Польщі;
  • орган комунальної влади, відповідно до місцезнаходження працедавця – якщо ви не можете зареєструватися;
  • Окружний офіс Варшава-Середмістя (Warszawa-Śródmieście) (вул. Новогродзка 43/ ul. Nowogrodzka 43) – якщо ви ще не розпочали роботу, або фірма, в якій ви працюєте, знаходиться за межами Польщі.

Не забудьте вказати дійсну правову основу в заявці, для якої необхідно отримати номер PESEL. Якщо, наприклад, це необхідно для податкової служби або для установи соціального страхування, ви повинні вказати це в обґрунтуванні. Підставою також є легалізація перебування відповідно до закону про допомогу громадянам України внаслідок військових дій в Україні.

Бажано попросити когось перевірити вашу заявку на наявність помилок і пропусків. Це скоротить час очікування на рішення про надання PESEL. Якщо заявка оформлена правильно – вона буде прийнята негайно. Про присвоєння номера ви будете повідомлені листом або в електронному вигляді. Коли заява буде готова, ви заберете її в адміністрації, в котрій складали документи. Ця процедура є безкоштовною.


tłumaczenie:

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi – jak to zrobić?

Numer PESEL to jedna z podstawowych danych osobowych. Każdy obywatel Polski ma go przypisanego od chwili urodzenia. Jest niezmienny. Dzięki niemu następuje szybka identyfikacja w urzędach, instytucjach publicznych lub bankach. Umożliwia podjęcie pracy oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Obcokrajowcy również mogą starać się o nadanie numeru PESEL. Tłumaczymy, jak to zrobić.

PESEL możesz uzyskać już na granicy polsko-ukraińskiej

12 marca 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa o pomocy Ukrainie. Polski Parlament wprowadził szereg ułatwień, dzięki którym Ukraińcy będą mogli uzyskać numer PESEL szybciej oraz legalnie podejmować pracę w Polsce. Prócz standardowej procedury, którą opisujemy poniżej, uzyskanie numeru PESEL będzie możliwe już na granicy polsko-ukraińskiej podczas jej przekroczenia.

W ramach uproszczonej procedury będziesz mógł również uzyskać tzw. Profil Zaufany. Jest to elektroniczne konto poświadczające Twoje dane osobowe. W Polsce wiele spraw urzędowych możesz załatwić przez Internet, nie wychodząc z domu. Aby potwierdzić swoją tożsamość i podpisać elektroniczny dokument, potrzebujesz właśnie Profilu Zaufanego, który traktowany jest jak Twój podpis elektroniczny. Mając numer PESEL możesz go założyć od razu. Jest to darmowa procedura.

Uzyskanie numeru PESEL

Istnieją dwie opcje nadania numeru PESEL osobie mieszkającej w Polsce (i nienarodzonej na terytorium Polski). Pierwsza z nich to zameldowanie w Polsce na pobyt dłuższy niż 30 dni. Często jednak cudzoziemiec nie może zawrzeć umowy najmu lub innej umowy tego typu, która stanowiłaby podstawę do meldunku. Dlatego od pewnego czasu istnieje druga opcja – złożenie wniosku. 

Co do zasady brak numeru PESEL nie stanowił przeszkody do korzystania np. z opieki zdrowotnej w Polsce. Wystarczy bowiem przedstawić jakikolwiek dokument świadczący o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety, często konieczne jest jednak uzyskanie dodatkowych dokumentów od pracodawcy, co wydłuża czas rejestracji w przychodni, a co za tym idzie – otrzymania niezbędnej pomocy. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

Wniosek pobierzesz z rządowego serwisu www.gov.pl. Otrzymasz go również w urzędzie. Będziesz potrzebował również dokumentów, które potwierdzą Twoją tożsamość oraz inne dane, których podanie jest obowiązkowe we wniosku. 

Urzędem, który przyjmuje wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca jest:

  • organ gminy właściwy dla Twojego zameldowania – jeśli je masz w Polsce;
  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy – jeśli nie możesz się zameldować;
  • Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście (ul. Nowogrodza 43) – w przypadku, gdy nie podjąłeś jeszcze pracy lub siedziba firmy, w której pracujesz znajduje się poza terytorium Polski.

Pamiętaj, by we wniosku podać realną podstawę prawną, dla której konieczne jest uzyskanie numeru PESEL. Jeśli oczekuje go np. urząd skarbowy czy zakład ubezpieczeń społecznych, musisz to wpisać w uzasadnieniu. Podstawą jest również legalizacja pobytu w myśl ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wyniku działań zbrojnych na terenie Ukrainy.

Warto poprosić kogoś o sprawdzenie, czy Twój wniosek nie ma błędów lub luk. Skróci to czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu PESEL. Jeśli wniosek jest poprawny – zostanie przyjęty natychmiast. O nadaniu numeru zostaniesz powiadomiony listownie lub elektronicznie. Gdy wniosek będzie gotowy, odbierzesz go w urzędzie, w którym składałeś dokumenty. Procedura ta jest bezpłatna.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu