Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl
Menu

Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Infakt, znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – wystawianie faktur, dodawanie kosztów, prowadzenie rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz deklaracji podatkowych, w tym PIT-5 i VAT-7, a także kontrolowanie opłacanych składek ZUS;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 6. Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 10. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku korzystania z Aplikacji w ramach pakietów darmowych oraz na okres wskazany w stosownej zakładce w Aplikacji, według wyboru Użytkownika w przypadku pakietów płatnych. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik zawrze umowę z podmiotami z Usługodawcą powiązanymi, a która to umowa wymaga dostępu do Aplikacji, na czas trwania tak zawartej umowy.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.infakt.pl/zarejestruj, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Nazwę Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Aplikacja oferuje funkcjonalności wspomagające prowadzenie księgowości. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji prezentowane są w Cenniku
 2. Aplikacja umożliwia także skorzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Szczegóły dotyczące świadczenia w/w usług, w tym prawa i obowiązki Użytkownika, zawierają odrębne dokumenty, udostępnione przez podmioty w/w usługi świadczące.
 3. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.
 4. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady oraz filmy instruktażowe.
 5. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 6. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji.
 7. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Aplikacja umożliwia Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do Aplikacji w pakiecie Program do Księgowości i za dodatkową opłatą automatyczne rozczytywanie elektronicznych wersji tzw. faktur kosztowych rozliczanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Regulamin korzystania z powyższej usługi stanowi załącznik do Regulaminu.
 9. Zasady korzystania z niektórych z funkcjonalności Aplikacji zawarte są w osobnych regulaminach, stanowiących załącznik do Regulaminu.

§ 61 Aplikacja mobilna

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej stworzonej dla telefonów komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS bądź Android (dalej Aplikacja mobilna).
 2. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem może mieć ograniczony charakter.
 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak galeria, aparat, klient pocztowy czy dialer.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej, polegających na kontakcie z klientami odbywa się za pośrednictwem należącego do Użytkownika konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

§ 7 Pakiety

 1. Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach pakietów darmowych oraz pakietów płatnych. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności, w tym ograniczeń poszczególnych pakietów czy szczegółowe wymogi dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności prezentowane są w Cenniku.
 2. Świadczenie Usługi w pakiecie umożliwiającym samodzielne prowadzenie księgowości dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów;
  • nie rozliczają podatku VAT metodą kasową;
  • nie zatrudniają pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy;
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie stosują się do niech przepisy art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej.
 3. Korzystanie z pakietów płatnych podlega opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi Informatycznej w ramach powyższych pakietów od ich wcześniejszego uiszczenia. Brak uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji jedynie w ramach pakietów darmowych.
 4. W przypadku kiedy Użytkownik przynajmniej raz opłaci którykolwiek z pakietów płatnych, nie będzie możliwym ponowne korzystanie z Aplikacji w ramach pakietów darmowych.
 5. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email powiadomienia@infakt.pl stosowną, czytelną fakturę w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 6. Użytkownicy korzystający z niektórych pakietów mogą nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Aplikacji. Dostęp jest udzielany poprzez stosowną funkcjonalność Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Aplikacji Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot.

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
 7. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika wysyłki faktur za pośrednictwem serwisu www.postivo.pl. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu jest właściciel w/w serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii - w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika - na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 12 Ochrona danych

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych zawiera Polityka prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 13 Przepisy przejściowe

 1. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 12. grudnia 2012 r. posiadali więcej niż jedno konto w Aplikacji w ramach pakietu Podstawowego, przypisane do tego samego NIPu będą zobowiązani do wybrania jednego z tak utworzonych kont. Funkcjonalność pozostałych kont powiązane z tym samym NIPem co konto wybrane zostanie ograniczona jedynie do możliwości przeglądania ich zawartości. Użytkownik będzie mógł przywrócić pełną funkcjonalność takiego konta poprzez wykupienie któregoś z pakietów wskazanych w § 7 ust. 1 lit. c lub d.
 2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 do czasu wybrania jednego konta na zasadach wskazanych w ust. 1 nie będą mogli korzystać z żadnego konta powiązanego z danym NIPem.
 3. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 22 lipca 2013 r. korzystali z Aplikacji w ramach pakietów Fakturowanie Premium oraz Księgowość Self Service automatycznie przechodzą na pakiety odpowiednio Program do Fakturowania oraz Program do Księgowości, których funkcjonalności odpowiadają funkcjonalnościom pakietów wcześniej posiadanych.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18.12.2017 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Serwisu i Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Serwis czy korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść do Serwisu czy skorzystań z Aplikacji. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na takim urządzeniu. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu i/bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

 • Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony.
 • Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy.
 • Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu czy Aplikacji do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże.
 2. Rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu czy Aplikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
 3. Optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu czy Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Dane osobowe

Usługodawca jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Uslugodawca oświadcza, że osoba przeglądająca Serwis pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przydzielenia dostępu do Aplikacji oraz w celu przesyłania na adres poczty elektronicznej takiej osoby tzw. informacji systemowych oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących. W zakresie opisanym powyżej Usługodawca przetwarza także dane Użytkowników w postaci numeru telefonów. Usługodawca nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Usługodawca może umożliwić Użytkownikom skorzystanie z ofert handlowych przygotowanych przez partnerów Usługodawcy, jednakże to zawsze Użytkownik decyduje czy udostępni swoje dane takiemu partnerowi czy nie. W przypadku udostępnienia tych danych partnerowi, Usługodawca staje się podmiotem, któremu partner powierzył w/w dane do przetwarzania.

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja Usługi nie jest możliwa bez ich podania. Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze stosownej umowy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu realizacji przedmiotu Umowy. Podmiot, któremu Usługodawca powierzyła dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Usługodawcy.

Newsletter

Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Aplikacji adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Usługodawcę wiadomości o tematyce wybranej przez Usługodawcę, dotyczącej w szczególności szeroko rozumianych zagadnień księgowych oraz oferty usług Usługodawcy badź podmiotów z Usługodawcą współpracujacych. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania rejestracji w Aplikacji. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługodawcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie w/w umowy. Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w Regulaminie;
 3. Faktura kosztowa – faktura, którą Użytkownik chce zaksięgować, tj. wykorzystać do celów wyliczenia podatku dochodowego oraz VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt;
 5. Regulamin Usługi – niniejszy dokument;
 6. PdK – czyli Program do Księgowości - płatny pakiet umożliwiający korzystanie z Aplikacji, szczegółowo opisany w Regulaminie;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach PdK funkcjonalności umożliwiającej automatyczne rozczytywanie Faktur kosztowych, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 8. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, korzystający z PdK.

§ 3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie jej opłacenia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w ramach PdK i tylko wraz z PdK możliwe jest korzystanie z Usługi. Wobec powyższego, Użytkownik nie ma dostępu do Usługi w przypadku kiedy umowa o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK nie obowiązuje, a dostęp do usługi zostaje przywrócony w momencie ponownego zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK. Brak dostępu do Usługi wobec okoliczności opisanych powyżej nie skutkuje przedłużeniem umowy na jej świadczenie.

§ 4 Pierwsze skorzystanie z Usług

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji oraz opłacić z góry Usługę.
 2. Opłacenie Usługi oznacza jednocześnie zaakceptowaniem bez uwag Regulaminu Usługi.

§ 5 Funkcjonalność Aplikacji

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca umożliwia automatyczne rozczytywanie przesłanych w wersji elektronicznej Faktur kosztowych wystawionych w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Tak rozczytane dane księgowe są następnie automatycznie wprowadzane do Aplikacji i Użytkownik może je zaksięgować.
 2. Usługodawca świadczy Usługę w trzech pakietach:
  • pakiet obejmujący 100 (sto) plików - cena 100,00 PLN;
  • pakiet obejmujący 200 (dwieście) plików - cena 190,00 PLN;
  • pakiet obejmujący 300 (trzysta) plików - cena 270,00 PLN.
 3. Każdy z pakietów wskazanych w ust. 2 jest aktywny w ciągu roku od dnia jego opłacenia, bez względu na ilość plików przesłanych w tym czasie do rozczytania.
 4. Pliki zawierające Faktury kosztowe powinny być w formacie PDF bądź JPG bądź PNG. Wobec każdego przesłanego pliku podjęta zostanie próba jego rozczytania co skutkować będzie automatycznym pomniejszeniem salda plików w ramach danego pakietu, bez względu na końcowy efekt takiego rozczytania.
 5. Rozczytaniu podlega jedynie pierwsza strona Faktury kosztowej. Wobec powyższego:
  • każda Faktura kosztowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku,
  • każda Faktura kosztowa powinna na pierwszej stronie zawierać wszelkie dane umożliwiające jej zaksięgowanie.
  • jeżeli faktura składająca się z wielu stron zostanie przesłana w formacie jeden plik=jedna strona tej samej faktury to rozczytane zostaną wszystkie tak przesłane strony;
 6. Próba rozczytania danej Faktury kosztowej trwa do 40 (czterdziestu) godzin. Aktualny status danej Faktury kosztowej wyświetlany jest w Aplikacji. Ponadto Użytkownik może aktywować mailowe powiadomienia o statusie rozczytywanych Faktur kosztowych.
 7. W przypadku gdy dana Faktura kosztowa nie może zostać rozczytana uzyska ona status Do zaksięgowania z indeksem (i). Oznacza to, że Użytkownik musi dane z takiej faktury wprowadzić ręcznie do Aplikacji. Faktury kosztowe ze statusem Do zaksięgowania (bez indeksu (i)) Użytkownik będzie mógł zaksięgować automatycznie, tj. rozczytane dane automatycznie zostaną umieszczone w Aplikacji.
 8. Użytkownik może przesyłać pliki zawierające Faktury kosztowe za pośrednictwem Aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) oraz jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanych na adres przypisany do niego w domenie @infaktpliki.pl.
 9. Zakres rozczytywanych danych i sposób ich rozczytywania:
  • Numery faktur wpisywane są bez spacji;
  • Adres kontrahentów:
   • Wpisywana jest pełna nazwa (wraz z nazwiskami przedsiębiorców czy wspólników);
   • Używane są skróty (np. PHU, Sp. z o.o., itp.);
   • W pole miasto wpisywana jest miejscowość w której jest zarejestrowany jest dany podmiot - nazwa poczty jest pomijana;
  • Jeśli faktura ma kilka stawek VAT, są one wpisywane w osobnych pozycjach oraz wpisywane są zwolnienia i NP (wpisywane w pole VAT, odpowiednio: zw i np);
  • Kwoty w pozycjach są przepisywane nawet jak są błędy w przesłanym pliku
  • Wpisywane typy płatności:
   • Gotówka;
   • Przelew;
   • Karta;
  • Przedpłaty wpisywane są jako przelewy z datą wystawienia faktury;
  • Data faktury - wpisywana jest data wystawienia a nie sprzedaży;
  • Korekty faktur:
   • Kwota korekty wpisywana jest zgodnie z tym co jest na fakturze - tj. np. z minusem
   • Numer dokumentu którego korekta dotyczy wpisywany jest w odpowiednie pole w formularzu;
  • Duplikaty faktury - rozczytywany jest jak zwykła faktura; przy rozczytywaniu duplikatu faktury, data faktury wpisywana jest w pole data wystawienia duplikatu; jeśli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia duplikatu, wstawiana jest data wystawienia duplikatu;
  • Kaucje - nie są rozczytywane i są pomijane;
  • Odsetki i kary - w fakturach abonamentowych (np. telefon, gaz, prąd) często są naliczane odsetki za zwłokę - te wartości nie są ujmowane w opisie wartości faktur;
  • Faktury zaliczkowe - rozczytywane jest tylko to, co jest częścią zaliczki.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Usługi w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18.12.2017

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin świadczenia usługi udostępniania Linków do płatności

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usługi przekazu pieniężnego świadczonej przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie jako metody płatności za towary i usługi wskazane w Dokumencie lub Dokumencie kosztowym.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługę przekazu pieniężnego;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi przekazu pieniężnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługa przekazu pieniężnego – świadczona na rzecz płatnika przez BM usługa polegająca na transferze środków pieniężnych otrzymanych od podmiotu będącego płatnikiem na rachunek bankowy odbiorcy, służąca do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy, inicjowana na podstawie zlecenia płatniczego danego płatnika i świadczona z wykorzystaniem użytkowanych przez płatnika systemów bankowości elektronicznej (przelewy pay-by-link, szybkie przelewy), bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego na rzecz płatnika na podstawie odrębnego regulaminu usług płatniczych akceptowanego przez płatnika; maksymalna wysokość kwoty objętej jedną transakcją nie może przekroczyć równowartości 1 000,00 (jeden tysiąc) euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji);
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z usługi udostępniania Linków dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie BM udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacanienie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie BM przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością BM, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z BM umowy na świadczenie Usługi przekazu pieniężnego i złożyć zlecenie płatnicze. Warunkiem skorzystania z Usługi przekazu pieniężnego jest akceptacja regulaminu Usługi przekazu pieniężnego przez płatnika (w tym aktualnego cennika).
 3. BM ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi przekazu pieniężnego na rzecz płatnika, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez BM regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi przekazu pieniężnego.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa przekazu pieniężnego jest świadczona przez BM na rzecz płatnika, w związku z czym wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przekazu pieniężnego przysługują wyłącznie płatnikowi. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BM jest uprawnione do odmowy wykonania transakcji w przypadkach wskazanych w regulaminie Usługi przekazu pieniężnego oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Linków czy zawarcia Umowy przekazu pieniężnego.
 6. Warunkiem koniecznym do korzystania z Linków jest zaakceptowanie przekazuzez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usługi przekazu pieniężnego.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. BM jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usługi przekazu pieniężnego.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia BM jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania BM wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji usługi Linków, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z BM Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin świadczenia usługi udostępniania usług faktoringowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości korzystania z usług faktoringowych świadczonej przez Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jako metody pozyskiwania środków finansowych.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Finiata – Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Grodzka 42/1, Kraków 31-044, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN, tj. podmiot świadczący Usługę faktoringu;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa faktoringu – świadczona na rzecz Użytkownika przez Finiatę usługa polegająca na zbyciu na rzecz Finiaty wierzytelności handlowych przysługujących Użytkownikowi w odniesieniu do danego dłużnika, potwierdzonych Dokumentami.
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który korzysta z Aplikacji w jednym z oferowanych w jej ramach płatnych pakietów.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie Finiaty udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi faktoringu.
 2. Infakt na zlecenie Finiaty przekierowuje Użytkowników, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usługi faktoringu na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl na której Użytkownik może zainicjować korzystanie z Usługi faktoringu. Warunkiem skorzystania z Usługi faktoringu jest akceptacja stosownego, przygotowanych przez Finiatę dokumentów (regulamin, polityki prywatności, umowa).
 3. Finiata ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi faktoringu, realizowanej w oparciu o wskazane w ust. 2 dokumenty, i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi faktoringu
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością zawarcia Umowy faktoringu.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, które są niezbędne dla realizacji Usługi faktoringu.
 2. Dla realizacji możliwości opisanej w §3 ust. 1 Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia Finiacie jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. imię i nazwisko;
  2. adresy prowadzenia działalności / adresy do doręczeń;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numery rachunków bankowych;
  6. numer telefonu;
  7. firma;
  8. data założenia działalności gospodarczej.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania Finiacie wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usługi faktoringu, w tym w szczególności Dokumentów.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z Finiatą Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi faktoringu, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18.12.2017 r.
Zamknij