Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl
Menu

Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Infakt, znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – wystawianie faktur, dodawanie kosztów, prowadzenie rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz deklaracji podatkowych, w tym PIT-5 i VAT-7, a także kontrolowanie opłacanych składek ZUS;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 6. Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 10. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku korzystania z Aplikacji w ramach pakietu wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a, § 131 ust. 5 lit. a oraz § 131 ust. 6 lit. a, oraz na okres wskazany w stosownej zakładce w Aplikacji, według wyboru Użytkownika w przypadku pozostałych pakietów wskazanych w § 7 oraz § 131 ust. 5 i 6. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik zawrze umowę z podmiotami z Usługodawcą powiązanymi, a która to umowa wymaga dostępu do Aplikacji, na czas trwania tak zawartej umowy.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.infakt.pl/zarejestruj, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Nazwę Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Użytkownik za pomocą Aplikacji i w zależności od wybranego pakietu:
  • tworzy Dokumenty takie jak:
   • faktury;
   • faktury proforma;
   • dowody wewnętrzne;
   • faktury marża;
   • faktury zaliczkowe;
   • faktury korygujące;
   • noty korygujące;
   • utarg dzienny.
  • prowadzi (po wcześniejszym uzupełnieniu niezbędnych danych w Aplikacji) rozliczenia podatkowo – księgowo działalności gospodarczej, na które składa się:
   • generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
   • generowanie deklaracji podatkowych PIT – 5;
   • generowanie deklaracji podatkowych VAT – 7 lub VAT – 7K;
   • generowanie rejestrów sprzedaży VAT i rejestry zakupów VAT;
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • kontroluje opłacanie składek ZUS;
 2. Funkcjonalności opisane w ust. 1 lit. b i c dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów;
  • nie rozliczają podatku VAT metodą kasową;
  • nie zatrudniają pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy;
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie stosują się do niech przepisy art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej;
 3. Aplikacja umożliwia ponadto prowadzenie baz:
  • zdefiniowanych faktur;
  • produktów;
  • klientów.
 4. Aplikacja umożliwia także zlecenie wysyłki faktur za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych poprzez serwis www.postivo.pl. Prawa i obowiązki Użytkownika z tytułu tak zleconej wysyłki określa stosowny regulamin, dostępny za pośrednictwem w/w serwisu, a samo zlecenie przez Użytkownika takiej wysyłki oznacza akceptację w/w regulaminu.
 5. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.
 6. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady oraz filmy instruktażowe.
 7. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 8. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji.
 9. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 10. Aplikacja umożliwia Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do Aplikacji w pakiecie Program do Księgowości i za dodatkową opłatą automatyczne rozczytywanie elektronicznych wersji tzw. faktur kosztowych rozliczanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Regulamin korzystania z powyższej usługi stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 61 Aplikacja mobilna

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej stworzonej dla telefonów komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS bądź Android (dalej Aplikacja mobilna).
 2. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem ma ograniczony charakter i w zależności od posiadanego przez Użytkownika Pakietu obejmuje następujące funkcjonalności:
  • rejestrację Użytkownika;
  • przypomnienie hasła;
  • operacje na fakturach, obejmujące tworzenie, usuwanie, edytowanie, wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, drukowanie, zapisywanie jako faktura zdefiniowana, oznaczanie jako zapłacona;
  • operacje na danych Użytkownika, obejmujące edycję imienia, nazwiska, NIPu, firmy, adresu, wyświetlanie informacji o aktywnym Pakiecie, dodanie i edycje numeru rachunku bankowego;
  • operacje na klientach i produktach, obejmujące ich tworzenie i edycję oraz dodawanie ich do faktur, a także kontakt z klientami;
  • przeszukiwanie faktur, klientów, produktów i dokumentów kosztowych;
  • a dla Użytkowników posiadających wykupiony pakiet Program do Księgowości operacje takie jak wyświetlenie listy, wyświetlenie statusu i numerów kont do wpłat, wyświetlanie listy poprzednich deklaracji, dotyczących zarówno podatku dochodowego jak i VAT, wyświetlenie listy, statusu, numerów kont, oznaczenie jako zapłacone składek ZUS, wyświetlanie zaksięgowanych kosztów.
 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak galeria, aparat, klient pocztowy czy dialer.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej, polegających na kontakcie z klientami odbywa się za pośrednictwem należącego do Użytkownika konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

§ 7 Pakiety

 1. Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach następujących pakietów:
  • pakiet Podstawowy:
   • pozwala na utworzenie w danym miesiącu nieograniczonej liczby Dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a, za wyjątkiem noty korygującej, z których każdy może być co najwyżej raz edytowany pod warunkiem, że ma status szkic (nie został wydrukowany, wysłany, zapisany), a nie więcej niż trzy Dokumenty mogą w danym miesiącu zostać wydrukowane, wysłane bądź usunięte;
   • nie pozwala on na wprowadzenie do aplikacji Dokumentów umożliwiających obliczenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
   • pozwala wprowadzić maksymalnie do 3 (trzech) klientów do bazy, z których każdy może być co najwyżej raz edytowany w danym miesiącu i nie więcej niż jeden klient może w danym miesiącu zostać usunięty;
  • pakiet Program do Fakturowania:
   • pozwala na utworzenie w danym miesiącu nielimitowanej liczby Dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a, które mogą być wielokrotnie edytowane czy dowolnie usuwane;
   • nie pozwala on na wprowadzenie do aplikacji Dokumentów umożliwiających obliczenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
   • pozwala wprowadzić do bazy nielimitowaną liczbę klientów, a także umożliwia ich dowolną edycję czy usuwanie;
  • pakiet Program do Księgowości:
   • pozwala na utworzenie w danym miesiącu nielimitowanej liczby Dokumentów, które mogą być wielokrotnie edytowane czy dowolnie usuwane;
   • pozwala wprowadzić do bazy nielimitowaną liczbę klientów, a także umożliwia ich dowolną edycję czy usuwanie;
   • pozwala generować podatkową księgę przychodów i rozchodów;
   • pozwala generować obliczenia podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatku liniowego;
   • pozwala generować rejestry sprzedaży VAT i rejestry zakupów VAT;
   • pozwala generować deklaracje VAT-7 lub VAT-7K;
   • pozwala korzystać ze wsparcia telefonicznego oraz e–mailowego księgowych, zatrudnionych przez Usługodawcę.
 2. Korzystanie z pakietów Program do Fakturowania oraz Program do Księgowości podlega opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi Informatycznej w ramach powyższych pakietów od ich wcześniejszego uiszczenia. Brak uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji jedynie w ramach pakietu Podstawowy. Jednocześnie Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z maksymalnie trzydziestodniowego okresu testowego w przypadku pakietu Program do Księgowości. Wyżej wskazany okres liczony jest od dnia uzupełnienia przez Użytkownika niezbędnych danych w Aplikacji. W przypadku uiszczenia opłaty za pakiet Program do Księgowości wyżej opisany test uważa się za zakończony, a do uiszczonej tak opłaty stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. W przypadku kiedy Użytkownik przynajmniej raz opłaci którykolwiek z pakietów wskazanych w ust. 1 lit. b lub c bądź § 131 ust. 5 lit. b lub c oraz § 131 ust. 6 lit. b lub c, nie będzie możliwym ponowne korzystanie z Aplikacji w ramach pakietów Podstawowych w rozumieniu ust. 1 lit. a bądź § 131 ust. 5 lit. a bądź § 131 ust. 6 lit. a (pakiet nieopłacony).
 4. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email powiadomienia@infakt.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik korzystający z pakietu Program do Fakturowania może nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Aplikacji. Dostęp jest udzielany poprzez stosowną funkcjonalność Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Aplikacji Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot.

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
 7. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika wysyłki faktur za pośrednictwem serwisu www.postivo.pl. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu jest właściciel w/w serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii - w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika - na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 12 Ochrona danych

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych zawiera Polityka prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 13 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 131 Przepisy przejściowe

 1. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 12. grudnia 2012 r. posiadali więcej niż jedno konto w Aplikacji w ramach pakietu Podstawowego, przypisane do tego samego NIPu będą zobowiązani do wybrania jednego z tak utworzonych kont. Funkcjonalność pozostałych kont powiązane z tym samym NIPem co konto wybrane zostanie ograniczona jedynie do możliwości przeglądania ich zawartości. Użytkownik będzie mógł przywrócić pełną funkcjonalność takiego konta poprzez wykupienie któregoś z pakietów wskazanych w § 7 ust. 1 lit. c lub d.
 2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 do czasu wybrania jednego konta na zasadach wskazanych w ust. 1 nie będą mogli korzystać z żadnego konta powiązanego z danym NIPem.
 3. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 22 lipca 2013 r. korzystali z Aplikacji w ramach pakietów Fakturowanie Premium oraz Księgowość Self Service automatycznie przechodzą na pakiety odpowiednio Program do Fakturowania oraz Program do Księgowości, których funkcjonalności odpowiadają funkcjonalnościom pakietów wcześniej posiadanych.
 4. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na przemigrowanie swoich danych z należących do Usługodawcy aplikacji Porachunek lub Doku do Aplikacji mając jednocześnie w chwili takiej migracji dostęp do Aplikacji mogą tego dokonać na zasadach przedstawionych w stosownej zakładce dostępnej w aplikacji Porachunek lub Doku. Postanowienia powyższe nie naruszają pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
 5. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na przemigrowanie swoich danych z należącej do Usługodawcy aplikacji Porachunek do Aplikacji mogą korzystać z niej w ramach następujących pakietów:
  • pakietu Podstawowego, który:
   • pozwala na utworzenie w danym miesiącu 1 (jednego) Dokumentu w formie faktury, który może być co najwyżej raz edytowany pod warunkiem, że ma status szkic (nie został wydrukowany, wysłany, zapisany) i nie więcej niż jeden Dokument w formie faktury może w danym miesiącu zostać wydrukowany bądź usunięty;
   • pozwala wprowadzić 1 (jednego) klienta do bazy, gdzie tylko jeden klient może być co najwyżej raz edytowany w danym miesiącu i nie więcej niż jeden klient może w danym miesiącu zostać usunięty;
  • pakietu Premium, który:
   • pozwala na utworzenie w danym miesiącu nielimitowanej liczby Dokumentów, które mogą być wielokrotnie edytowane czy dowolnie usuwane;
   • pozwala wprowadzić do bazy nielimitowaną liczbę klientów, a także umożliwia ich dowolną edycję czy usuwanie;
   • pozwala korzystać ze wsparcia telefonicznego oraz e–mailowego księgowych, zatrudnionych przez Usługodawcę.
  • pakietu Program do Księgowości - na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na przemigrowanie swoich danych z należącej do Usługodawcy aplikacji Doku do Aplikacji mogą korzystać z niej w ramach następujących pakietów:
  • pakiet Podstawowy - dla Użytkowników posiadających w aplikacji Doku pakiet Podstawowy;
  • pakiet Program do Fakturowania - dla Użytkowników posiadających w aplikacji Doku pakiet Program do Fakturowania;
  • pakiet Program do Księgowości - dla Użytkowników posiadających w aplikacji Doku pakiet Program do Księgowości.
 7. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na przemigrowanie swoich danych z należącej do Usługodawcy aplikacji Porachunek lub Doku do Aplikacji mogą także korzystać z Aplikacji z użyciem aplikacji mobilnej na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.03.2017 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Serwisu i Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Serwis czy korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść do Serwisu czy skorzystań z Aplikacji. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na takim urządzeniu. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu i/bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

 • Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony.
 • Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy.
 • Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu czy Aplikacji do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże.
 2. Rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu czy Aplikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
 3. Optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu czy Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Dane osobowe

Usługodawca jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Uslugodawca oświadcza, że osoba przeglądająca Serwis pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przydzielenia dostępu do Aplikacji oraz w celu przesyłania na adres poczty elektronicznej takiej osoby tzw. informacji systemowych oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących. W zakresie opisanym powyżej Usługodawca przetwarza także dane Użytkowników w postaci numeru telefonów. Usługodawca nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Usługodawca może umożliwić Użytkownikom skorzystanie z ofert handlowych przygotowanych przez partnerów Usługodawcy, jednakże to zawsze Użytkownik decyduje czy udostępni swoje dane takiemu partnerowi czy nie. W przypadku udostępnienia tych danych partnerowi, Usługodawca staje się podmiotem, któremu partner powierzył w/w dane do przetwarzania.

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja Usługi nie jest możliwa bez ich podania. Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze stosownej umowy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu realizacji przedmiotu Umowy. Podmiot, któremu Usługodawca powierzyła dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Usługodawcy.

Newsletter

Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Aplikacji adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Usługodawcę wiadomości o tematyce wybranej przez Usługodawcę, dotyczącej w szczególności szeroko rozumianych zagadnień księgowych oraz oferty usług Usługodawcy badź podmiotów z Usługodawcą współpracujacych. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania rejestracji w Aplikacji. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługodawcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie w/w umowy. Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w Regulaminie;
 3. Faktura kosztowa – faktura, którą Użytkownik chce zaksięgować, tj. wykorzystać do celów wyliczenia podatku dochodowego oraz VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt;
 5. Regulamin Usługi – niniejszy dokument;
 6. PdK – czyli Program do Księgowości - płatny pakiet umożliwiający korzystanie z Aplikacji, szczegółowo opisany w Regulaminie;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach PdK funkcjonalności umożliwiającej automatyczne rozczytywanie Faktur kosztowych, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 8. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, korzystający z PdK.

§ 3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje z zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie jej opłacenia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w ramach PdK i tylko wraz z PdK możliwe jest korzystanie z Usługi. Wobec powyższego, Użytkownik nie ma dostępu do Usługi w przypadku kiedy umowa o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK nie obowiązuje, a dostęp do usługi zostaje przywrócony w momencie ponownego zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK. Brak dostępu do Usługi wobec okoliczności opisanych powyżej nie skutkuje przedłużeniem umowy na jej świadczenie.

§ 4 Pierwsze skorzystanie z Usług

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji oraz opłacić z góry Usługę.
 2. Opłacenie Usługi oznacza jednocześnie zaakceptowaniem bez uwag Regulaminu Usługi.

§ 5 Funkcjonalność Aplikacji

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca umożliwia automatyczne rozczytywanie przesłanych w wersji elektronicznej Faktur kosztowych wystawionych w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Tak rozczytane dane księgowe są następnie automatycznie wprowadzane do Aplikacji i Użytkownik może je zaksięgować.
 2. Usługodawca świadczy Usługę w trzech pakietach:
  • pakiet obejmujący 100 (sto) plików - cena 100,00 PLN;
  • pakiet obejmujący 200 (dwieście) plików - cena 190,00 PLN;
  • pakiet obejmujący 300 (trzysta) plików - cena 270,00 PLN.
 3. Każdy z pakietów wskazanych w ust. 2 jest aktywny w ciągu roku od dnia jego opłacenia, bez względu na ilość plików przesłanych w tym czasie do rozczytania.
 4. Pliki zawierające Faktury kosztowe powinny być w formacie PDF bądź JPG bądź PNG. Wobec każdego przesłanego pliku podjęta zostanie próba jego rozczytania co skutkować będzie automatycznym pomniejszeniem salda plików w ramach danego pakietu, bez względu na końcowy efekt takiego rozczytania.
 5. Rozczytaniu podlega jedynie pierwsza strona Faktury kosztowej. Wobec powyższego:
  • każda Faktura kosztowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku,
  • każda Faktura kosztowa powinna na pierwszej stronie zawierać wszelkie dane umożliwiające jej zaksięgowanie.
  • jeżeli faktura składająca się z wielu stron zostanie przesłana w formacie jeden plik=jedna strona tej samej faktury to rozczytane zostaną wszystkie tak przesłane strony;
 6. Próba rozczytania danej Faktury kosztowej trwa do 40 (czterdziestu) godzin. Aktualny status danej Faktury kosztowej wyświetlany jest w Aplikacji. Ponadto Użytkownik może aktywować mailowe powiadomienia o statusie rozczytywanych Faktur kosztowych.
 7. W przypadku gdy dana Faktura kosztowa nie może zostać rozczytana uzyska ona status Do zaksięgowania z indeksem (i). Oznacza to, że Użytkownik musi dane z takiej faktury wprowadzić ręcznie do Aplikacji. Faktury kosztowe ze statusem Do zaksięgowania (bez indeksu (i)) Użytkownik będzie mógł zaksięgować automatycznie, tj. rozczytane dane automatycznie zostaną umieszczone w Aplikacji.
 8. Użytkownik może przesyłać pliki zawierające Faktury kosztowe za pośrednictwem Aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) oraz jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanych na adres przypisany do niego w domenie @infaktpliki.pl.
 9. Zakres rozczytywanych danych i sposób ich rozczytywania:
  • Numery faktur wpisywane są bez spacji;
  • Adres kontrahentów:
   • Wpisywana jest pełna nazwa (wraz z nazwiskami przedsiębiorców czy wspólników);
   • Używane są skróty (np. PHU, Sp. z o.o., itp.);
   • W pole miasto wpisywana jest miejscowość w której jest zarejestrowany jest dany podmiot - nazwa poczty jest pomijana;
  • Jeśli faktura ma kilka stawek VAT, są one wpisywane w osobnych pozycjach oraz wpisywane są zwolnienia i NP (wpisywane w pole VAT, odpowiednio: zw i np);
  • Kwoty w pozycjach są przepisywane nawet jak są błędy w przesłanym pliku
  • Wpisywane typy płatności:
   • Gotówka;
   • Przelew;
   • Karta;
  • Przedpłaty wpisywane są jako przelewy z datą wystawienia faktury;
  • Data faktury - wpisywana jest data wystawienia a nie sprzedaży;
  • Korekty faktur:
   • Kwota korekty wpisywana jest zgodnie z tym co jest na fakturze - tj. np. z minusem
   • Numer dokumentu którego korekta dotyczy wpisywany jest w odpowiednie pole w formularzu;
  • Duplikaty faktury - rozczytywany jest jak zwykła faktura; przy rozczytywaniu duplikatu faktury, data faktury wpisywana jest w pole data wystawienia duplikatu; jeśli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia duplikatu, wstawiana jest data wystawienia duplikatu;
  • Kaucje - nie są rozczytywane i są pomijane;
  • Odsetki i kary - w fakturach abonamentowych (np. telefon, gaz, prąd) często są naliczane odsetki za zwłokę - te wartości nie są ujmowane w opisie wartości faktur;
  • Faktury zaliczkowe - rozczytywane jest tylko to, co jest częścią zaliczki.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Usługi w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.03.2017
Zamknij