Umowa o świadczenie usług w ramach planu inFakt Smart w inFakt nr ………/2024/OBR z dnia ………

zawarta pomiędzy:

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@niebieskiorzel.pl , dalej Spółka – a:

Firma:
NIP:
Imię i nazwisko:
Ulica i numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Poczta:
Adres email:
Nr telefonu:

– dalej Przedsiębiorca – na następujących warunkach:

Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne netto (z podziałem na konkretne składowe):99 zł
…….-…… zł
…….-…… zł
…….-…… zł
Suma: …….-…… zł
Status Przedsiębiorcy wyznaczający zakres usług:
 1. Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 2. Przedsiębiorca nieposiadający statusu czynnego podatnika VAT
Pierwszy okres rozliczeniowy:………………
Usługi dodatkowe na dzień zawarcia umowy:np. rozliczenie przeszłych miesięcy
Czas trwania umowy:Nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia:
 1. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, oraz
 2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Ogólnych warunkach świadczenia usług inFakt Smart w InFakt (dalej OW)

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej. Powyższe nie uchybia postanowieniom OW w przedmiocie ich zmiany.
 2. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu a w sprawach nią nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia:
  1. OW – w aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie www.infakt.pl/owu;
  2. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Spółkę niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 4. Przedsiębiorca potwierdza, że OW zostało mu udostępnione przed zawarciem niniejszej Umowy, w sposób umożliwiający pobranie, przechowywanie i odtwarzanie OW w zwykłym toku czynności.
 5. Umowa została wygenerowana w formie dokumentowej i jest dostępna z poziomu Aplikacji w rozumieniu OW.
 6. W przypadku, gdy Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a jednocześnie Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego w rozumieniu art. 7aa tej ustawy, Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do OW. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.