Spis treści:

 1. Ogólne warunki świadczenia usługi Księgowość dla Spółek
 2. Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności
 3. Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji
 4. Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

Ogólne warunki świadczenia usługi Księgowość dla Spółek

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej przez Infakt Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w ramach usługi Księgowość dla Spółek.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Zleceniobiorcę i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Zleceniodawcę
 2. Zleceniodawca – przedsiębiorca spełniający warunki wskazane w §3 ust. 2, który zawarł ze Zleceniobiorcą Umowę;
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 4. Zleceniobiorca – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;
 5. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Księgowość dla Spółek zawierana pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest m.in. prowadzenie obsługi księgowej podmiotów rozliczających się w oparciu o księgi rachunkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • współpracuje bądź zatrudnia osoby dające rękojmię należytej realizacji Umowy, a fakt ten potwierdza choćby Certyfikat Ministra Finansów nr 47976;
  • zarówno on jak i osoby wskazane powyżej są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Zleceniodawcy:
  • do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • b. w którego sprawie i/bądź w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą nie toczy się jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy potwierdza, że został zapoznany ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełnia.
 4. Zleceniodawca poprzez zawarcie Umowy przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty w jego imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy obsługi księgowej.
 2. Na obsługę księgową w powyższym rozumieniu składać się mogą według wyboru danego Zleceniodawcy następujące czynności:
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Zleceniodawców);
  • prowadzenie rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Zleceniodawcę) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • udział przedstawiciela Zleceniobiorcy w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy za wynagrodzeniem dodatkowym inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Zleceniodawcy wskazanego w Umowie bądź za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Dla realizacji Umowy Zleceniodawca umocowuje wskazane przez Zleceniobiorcę osoby do reprezentowania, w tym podpisywania w jego imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 5. Zleceniobiorca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§ 5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Zleceniodawcy za pośrednictwem Serwisu Aplikacji dla celów umożliwienia wystawiania dokumentów przychodowych;
  • wprowadzania do wybranego przez siebie oprogramowania danych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. 2. Dla realizacji Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  • dostarczenia Zleceniobiorcy, a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Zleceniodawcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, ewidencje przebiegu pojazdów, dokumenty potwierdzające płatności wyciągi bankowe, dokumenty kasowe) oraz inne, wskazane przez Zleceniodawcę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Zleceniobiorcę w oparciu o dostarczone przez Zleceniodawcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej przekazanej mu przez Zleceniobiorcę;
  • informowania Zleceniobiorcy za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń jego zobowiązań publicznoprawnych, które na mocy Umowy winien przeprowadzić Zleceniobiorca;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Zleceniobiorcy stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
  • przeprowadzania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa inwentaryzacji składników aktywów drogą spisu z natury.
 3. Zleceniodawca prowadzący produkcję lub obrót towarami powinien we własnym zakresie i w terminach także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Aplikacja

 1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możliwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Wobec faktu, że Zleceniobiorca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem i Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Przedsiębiorcę sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Zleceniodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.
 3. Aplikacja oferuje tworzenie dokumentów w postaci faktur oraz zarządzanie bazami tak stworzonych faktur oraz tworzenie i zarządzanie zdefiniowanymi produktami/usługami czy bazami klientów, jak również przechowywanie w niej zdigitalizowanych wersji dokumentów niezbędnych do realizacji przez Zleceniodawcę przedmiotu Umowy. Zakres funkcjonalności Aplikacji może zostać zmieniany przez Zleceniobiorcę i zmiana taka nie wymaga zmiany OWU. Szczegóły dotyczące aktualnych funkcjonalności Aplikacji prezentowane są w Serwisie oraz samej Aplikacji.
 4. Aplikacja zapewnia Zleceniodawcy, w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur, dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Zleceniodawca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Zleceniobiorcę;
  2. b. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   1. za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty;
   2. Zleceniobiorca w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Zleceniodawcom;
   3. dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Zleceniodawców będących osobami fizycznymi a Zleceniodawca wyraża na rzecz Zleceniobiorcy zgodę i zobowiązuje go jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy rzeczonych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 6. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 5 mogą zawierać dostępne wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami odrębne regulaminy.
 7. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
 8. Zleceniodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zleceniodawca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Zleceniodawca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie loginu i wygenerowanie nowego hasła za pośrednictwem stosownej opcji w Aplikacji. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 10. Zleceniodawca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się w szczególności wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do świadczonych przez Zleceniobiorcę.
 11. Zleceniodawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 12. Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Zleceniodawca wykracza przeciw postanowieniom Umowy bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Zleceniobiorcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Zleceniobiorca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Zleceniodawcy (użytkownika Aplikacji) w określonych przez Zleceniobiorcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 13. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Zleceniodawca może udzielić Zleceniobiorcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Zleceniodawcę, ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Zleceniobiorcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Zleceniodawcy w Aplikacji.
 14. Zleceniodawca może udzielić dostępu do Aplikacji wybranym przez siebie osobom. Dostęp taki:
  1. może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje także uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych w Aplikacji, przy czym niektóre funkcjonalności i opcje w ramach Aplikacji są zablokowane dla takich osób;
  3. fakt skorzystania przez takie osoby z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Zleceniodawcy w Aplikacji.

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Zleceniobiorca może uzależnić zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy uzależnione jest od wybranych przez Zleceniodawcę czynności składających się na przedmiot Umowy oraz wybranego księgowego. Informacje dotyczące wynagrodzenia Spółki za w/w czynności u danego księgowego dostępna jest z poziomu Aplikacji.
 4. Każde wynagrodzenie Zleceniobiorcy w rozumieniu Umowy jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy, w zależności od czynności, za które jest należne, może być płatne zarówno z góry jak i z dołu, zawsze w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Tym samym Zleceniobiorca może uzależnić realizację przedmiotu Umowy od zapłaty z góry stosownego wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy może być uiszczane z użyciem form płatności aktualnie prezentowanych w Serwisie, w szczególności w formie tzw. płatności cyklicznych, tj. płatności pozwalających na opłacanie rzeczonego wynagrodzenia w sposób zautomatyzowany. Płatności cykliczne zostają uruchomione tylko pod warunkiem skorzystania z takiej opcji przez Zleceniodawcę i mogą być w każdej chwili dezaktywowane z poziomu Aplikacji. Jednakże w przypadku kiedy taka dezaktywacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni od dnia wymagalności danej płatności, to mimo dezaktywacji kwota takiej płatności może zostać jeszcze pobrana. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę zarówno o zbliżającym się terminie płatności cyklicznej jak i o nieudanej próbie pobrania takiej płatności. W tym drugim przypadku próby pobrania takiej płatności zostaną ponowione do czasu ich udanego pobrania lub wygaśnięcia danej usługi. Szczegóły dotyczące płatności cyklicznych aktywowanych przez Zleceniodawcę, w tym dane dotyczące karty płatniczej, wysokość pobieranej kwoty czy termin jej pobrania dostępne są z poziomu Aplikacji.
 7. Zleceniobiorca nie nalicza Zleceniodawcy wynagrodzenia za okres, w którym Zleceniodawca zawiesił rozliczaną przez Zleceniobiorcę działalność gospodarczą chyba, że Zleceniobiorca w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Zleceniodawcy przedmiot Umowy.
 8. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 9. Zleceniodawca, poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie mu przez Zleceniobiorcę na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie faktur w wersji elektronicznej, a Zleceniobiorca zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@infakt.pl.

§ 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz Zleceniodawcy. W szczególności Zleceniobiorca będzie uprawniony do zablokowania danemu Zleceniodawcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Zleceniobiorcę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jego wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Zleceniobiorca ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Zleceniodawcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty.
 3. Skorzystanie przez Zleceniobiorcę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§ 9 Odpowiedzialność Stron

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Zleceniodawcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Zleceniodawcy. Zapis niniejszy:
  • dotyczy w szczególności niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań w rozumieniu §4 ust. 2;
  • nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty czy dane:
  • niekompletne;
  • nieprawidłowo sporządzone czy przekazane;
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, jeśli nastąpiło to na skutek dostarczenia przez danego Zleceniodawcę stosownych dokumentów po 15 (piętnastym) dniu danego miesiąca.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Zleceniodawca nie uczyni zadość obowiązkom w rozumieniu Umowy.
 5. Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Zleceniodawca w terminie przez niego wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Zleceniobiorcy. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie rodzi po jego stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Zleceniobiorca nie bada autentyczności dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Zleceniobiorca ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Zleceniodawcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie rodzi po jego stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Zleceniodawca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Zleceniobiorcy ani innych osób, za pomocą których Zleceniobiorca realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

§10 Dane osobowe

 1. Zleceniodawca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Zleceniobiorcy (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych przekazanych Zleceniobiorcy w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Zleceniobiorcy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
 2. Zleceniobiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone mu przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Zleceniodawcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Zleceniodawcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Zleceniodawca, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Zleceniodawcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Zleceniodawcę dane zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Zleceniodawcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem Zleceniodawcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Zleceniobiorca– pomimo zażądania przez Zleceniodawcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązany lub uprawniony do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązany jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Zleceniodawcy potwierdzenia realizacji przez Zleceniobiorcę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Zleceniobiorcy są samoistną podstawą powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych przez Zleceniodawcę.

§ 11 Poufność

 1. Zleceniobiorca i Zleceniodawca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  • są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
  • zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§ 12 Wypowiedzenie Umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Zleceniobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Zleceniodawca:
  • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Zleceniobiorcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w niniejszych ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  • zleca Zleceniobiorcy czynności bądź działania w ocenie Zleceniobiorcy niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Zleceniobiorcy działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
  • zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
  • rażąco naruszył postanowienia Umowy.
 3. Zleceniobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku, kiedy wybrany przez Zleceniodawcę księgowy, realizujący przedmiot Umowy zakończy współpracę ze Zleceniobiorcą. W takim jednak przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się w pierwszej kolejności dołożyć należytych starań w celu zaproponowania Zleceniodawcy innych księgowych w miejsce księgowego, z którym zakończyła się taka współpraca.
 4. W przypadku, gdy Zleceniobiorca wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Zleceniodawca zapłaci na jej wezwanie karęumowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia ryczałtowego netto Zleceniobiorcy, powiększonego o VAT.
 5. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Zleceniobiorca w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
 6. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Umowie uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 2. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
 3. Zleceniobiorca jest uprawniony do jednostronnej zmiany zasad wyliczania wynagrodzenia Zleceniobiorcy, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Zleceniobiorcy czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Jednakże Zleceniobiorca zobowiązuje się ze stosownym wyprzedzeniem poinformować Zleceniodawcę o planowanych zmianach w powyższym rozumieniu oraz umożliwić mu – jeśli sytuacja tego dotyczy – zmianę księgowego, który w imieniu Zleceniobiorcy będzie realizował przedmiot Umowy. W przypadku gdy Zleceniodawca zdecyduje się jednak z powodu tych zmian wypowiedzieć Umowę, Zleceniodawca zobowiązuje się świadczyć przedmiot Umowy na dotychczasowych zasadach przez cały okres wypowiedzenia.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą ich udostępnienia Zleceniodawcy (w Serwisie i/bądź Aplikacji).
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 6. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 20 lipca 2021 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usług płatniczych świadczonej przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie jako metod płatności, np. za towary czy usługi.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi – świadczone na rzecz płatnika bądź odbiorcy przez AP usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz 1175 z późn. zm.), służące do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z Usług dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji bądź korzysta z usługi Infakt Księgowi bądź Księgowość dla Spółek.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie AP udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacenie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie AP przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością AP, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z AP umowy na świadczenie Usług. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja stosownego regulaminu Usług (w tym aktualnego cennika).
 3. AP ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez AP regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Usług.
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usług.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. AP jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usług.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia AP jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. numer telefonu.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania AP wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usług, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z AP Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945-212-16-81, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Regulamin usługi – regulamin usługi udostępniania szybkich płatności dostępnej na stronie www.infakt.pl/regulamin;
 7. Usługi – Usługi w rozumieniu Regulaminu usługi;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

 1. W czasie trwania Promocji Infakt poniesie opłaty należne AP od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług (tj. usługi szybkich płatności).
 2. Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 03.07.2018 r. do odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z promocji, Użytkownik musi w celu dokonania płatności opisanej w ust. 2 skorzystać z Usługi za pośrednictwem Aplikacji w czasie trwania Promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §3 ust. 1.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Szybka płatność bez prowizji”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługi – świadczone przez AP Usługi w rozumieniu Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności dostępnego na stronie www.infakt.pl/regulamin/;
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

W czasie trwania Promocji Infakt zapłaci AP za każdego Użytkownika wynagrodzenie należne AP za świadczenie Usług, których przedmiotem jest przelew za tzw. faktury kosztowe, tj. faktury dokumentujące wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które ujęte zostały w dokumentacji księgowej Użytkownika jako pomniejszające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT należny.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 25 października 2018 r. do odwołania
 2. Promocją objęci są wszyscy Użytkownicy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Użytkownik zobowiązany jest dodać do Aplikacji plik z fakturą kosztową w rozumieniu §3, w formacie umożliwiającym Aplikacji jego rozczytanie. Po poprawnym rozczytaniu takiego pliku przez Aplikację, możliwym będzie skorzystanie z Usługi względem płatności stwierdzonej tak rozczytaną fakturą kosztową.
 4. W przypadku spełnienia powyższych warunków, Infakt zapłaci za Użytkownika opłaty na rzecz AP, z tytułu skorzystania z Usług dla celów dokonania płatności za fakturę kosztową w rozumieniu ust. 3.
 5. Dodanie do Aplikacji pliku w rozumieniu ust. 3 przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadcza, że plik zawiera faktycznie fakturę kosztową w rozumieniu §3.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik łamie przepisy prawa i/bądź postanowienia Regulaminu Infakt jest uprawnione do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Promocji i dochodzenia od niego stosownego odszkodowania.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §4 ust. 4.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Reguła 1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
  2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Przedsiębiorcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
  3. Spółka i Przedsiębiorca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.minie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem
  https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja 0% prowizji za płatności za koszty”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
  2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin/.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.