Spis treści:

 1. Ogólne warunki świadczenia usługi Infakt Księgowi
 2. Regulamin świadczenia usługi udostępniania usługi linii kredytowej
 3. Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności
 4. Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji
 5. Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

Ogólne warunki świadczenia usługi  Infakt Księgowi

Pobierz OWU w wersji PDF

§1 Przepis ogólny

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej przez Infakt Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w ramach usługi Infakt Księgowi.

§2 Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Przedsiębiorcę realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy;
 2. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 4. Spółka – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;
 5. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Infakt Księgowi zawierana pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  1. przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  2. posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  3. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  1. prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  2. rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  3. nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  4. nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  5. nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  6. nie prowadzą działalności komisowej czy lombardowej;
  7. nie rozliczają się w oparciu o faktury VAT marża;
  8. nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  9. nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składać się mogą według wyboru danego Przedsiębiorcy następujące czynności:
  1. prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  2. sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 20 dnia następnego miesiąca);
  3. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  4. sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  5. udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w Umowie  bądź za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 5. Spółka jest uprawniona do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  2. wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia – po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie – za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  3. bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  1. wprowadzenia do Aplikacji, a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  2. terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  3. przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  4. informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy Umowy winna przeprowadzić Spółka;
  5. natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§6 Aplikacja

 1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możliwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Wobec faktu, że Spółka stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Przedsiębiorcy przyjmują do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem i Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Przedsiębiorcę sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Spółka nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.
 3. Aplikacja:
  1. oferuje tworzenie m.in. Dokumentów w postaci faktur;
  2. umożliwia Przedsiębiorcom monitorowanie realizacji przedmiotu Umowy przez Spółkę poprzez m.in.:
   1. podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorców Spółce w sposób określony w Umowie.
   2. podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
   3. podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
   4. podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
   5. podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT 5.
   6. podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
 4. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcom w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Spółkę;
  2. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   1. za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty;
   2. Spółka w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Przedsięborcom;
   3. dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi a Przedsiębiorca wyraża na rzecz Spółki zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy rzeczonych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 6. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 5 mogą zawierać dostępne wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami odrębne regulaminy.
 7. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
 11. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane do Serwisu i Aplikacji, przez siebie bądź przez osoby w rozumieniu ust. 13 treści, w tym za dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 12. Spółce względem Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Umowy bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy (użytkownika Aplikacji) w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 13. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Przedsiębiorca może udzielić Spółce dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  1. będzie udzielany na czas wybrany przez Przedsiębiorcę ale może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  3. fakt skorzystania przez Spółkę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Przedsiębiorcy w Aplikacji.
 14. Przedsiębiorca może udzielić dostępu do Aplikacji wybranym przez siebie osobom. Dostęp taki:
  1. może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje także uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych w Aplikacji, przy czym niektóre funkcjonalności i opcje w ramach Aplikacji są zablokowane dla takich osób;
  3. fakt skorzystania przez takie osoby z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Przedsiębiorcy w Aplikacji.

§6 z indeksem 1 Postanowienia szczegółowe dotyczące klientów banku Santander Bank Polska S.A.

 1. Spółka nawiązała współpracę z bankiem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000008723, NIP 896 000 56 73 (dalej Bank) i w jej ramach możliwe jest zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją i korzystanie z niej z poziomu bankowości elektronicznej Banku, które może zostać poprzedzone zawarciem tą drogą Umowy (dla osób niebędących jeszcze Przedsiębiorcami). Możliwość powyższa dotyczy jedynie Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z opcji subdomeny w ramach Aplikacji.
 2. Aplikacja zintegrowana z bankowością elektroniczną Banku charakteryzuje się inną szatą graficzną.
 3. Wybranie stosownej opcji w bankowości elektronicznej Banku w celu skorzystania z Aplikacji skutkuje przejściem na serwer Serwer. Bank może uzależnić powrót do bankowości elektronicznej Banku (i tym samym na serwery Banku) od ponownego zalogowania się do bankowości elektronicznej Banku.
 4. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by Bank przekazał Spółce dane Przedsiębiorcy przetwarzane w bankowości elektronicznej a niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę aby Bank każdorazowo informował Spółkę o zmianie w/w danych w celu umożliwienia ich automatycznej aktualizacji w Aplikacji.
 5. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją skutkuje brakiem możliwości logowania się do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz kontakt w związku z realizacją Umowy przez klientów bankowości elektronicznej Banku kierowane być winny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres santander@infakt.pl. Klientom tym udostępniony zostanie także dedykowany numer telefonu w ramach biura obsługi klienta Spółki.
 7. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka ponosi względem niego jedynie odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy. Wszelką odpowiedzialność z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku ponosi Bank.
 8. Szczegóły techniczne korzystania z Aplikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku zawierają także udostępnione przez Bank dokumenty (na dzień rozpoczęcia współpracy między Usługodawcą a Bankiem są to Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Mini Firma Internet). Oznacza to w szczególności, że Bank może żądać aby stosowne operacje związane z realizacją Umowy za pośrednictwem bankowości elektronicznej były autoryzowane na zasadach właściwych dla innych dyspozycji składanych w ramach bankowości elektronicznej Banku.
 9. Rozwiązanie Umowy skutkuje automatyczną dezintegracją bankowości elektronicznej z Aplikacją.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do bankowości elektronicznej Banku nie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 11. Przedsiębiorca może dokonać dezintegracji Aplikacji z bankowością elektroniczną Banku i działanie takie nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem Umowy.
 12. Do świadczenia Umowy w rozumieniu ust. 1 OWU stosuje się odpowiednio, przy czym Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka – z uwagi na istotę współpracy z Bankiem – może zmienić szeroko rozumiany zakres oferty, także poprzez zmiany zakresu czynności składających się na przedmiot Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian dostępne są w ramach Serwisu.
 13. Jednocześnie Spółka zastrzega, że oferta w rozumieniu ust. 12 dostępna będzie jedynie dla Przedsiębiorców, którzy zawarli ze Spółką Umowę po raz pierwszy. Dla Przedsiębiorców będących aktualnymi klientami Spółki, oferta w rozumieniu ust. 12 nie będzie dostępna, co nie nie wyklucza jednak integracji Aplikacji z bankowością elektroniczną.

§7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od wybranych przez Przedsiębiorcę czynności składających się na przedmiot Umowy oraz wybranego księgowego. Informacje dotyczące wynagrodzenia za w/w czynności o danego księgowego dostępna jest z poziomu Aplikacji. Ponadto, w przypadku gdy świadczenie obsługi księgowej poprzedzone jest zarejestrowaniem na rzecz Przedsiębiorcy działalności gospodarczej, to Spółka ustala pierwsze wynagrodzenie i wskazuje osobę księgowego – w oparciu o analizę potrzeb Przedsiębiorcy.
 4. Każde wynagrodzenie Spółki w rozumieniu Umowy jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy, w zależności od czynności, za które jest należne, może być płatne zarówno z góry jak i z dołu, zawsze w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury.  Tym samym Spółka może uzależnić realizację przedmiotu Umowy od zapłaty z góry stosownego wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy może być uiszczane z użyciem form płatności aktualnie prezentowanych w Serwisie, w szczególności w formie tzw. płatności cyklicznych, tj. płatności pozwalających na opłacanie rzeczonego wynagrodzenia w sposób zautomatyzowany. Płatności cykliczne zostają uruchomione tylko pod warunkiem skorzystania z takiej opcji przez Przedsiębiorcę i mogą być w każdej chwili dezaktywowane przez Przedsiębiorcę z poziomu Aplikacji. Jednakże w przypadku kiedy taka dezaktywacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni od dnia wymagalności danej płatności, to mimo dezaktywacji kwota takiej płatności może zostać jeszcze pobrana. Spółka poinformuje Przedsiębiorcę zarówno o zbliżającym się terminie płatności cyklicznej jak i o nieudanej próbie pobrania takiej płatności. W tym drugim przypadku próby pobrania takiej płatności zostaną ponowione do czasu ich udanego pobrania lub wygaśnięcia danej usługi. Szczegóły dotyczące płatności cyklicznych aktywowanych przez Przedsiębiorcę, w tym dane dotyczące karty płatniczej, wysokość pobieranej kwoty czy termin jej pobrania dostępne są z poziomu Aplikacji. 
 7. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą chyba, żeSpółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy.
 8. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) netto.
 9. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 10. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na udostępnianie im przez Spółkę w ramach Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, a Spółka zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność tak udostępnionych faktur.

§8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Spółkę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty. 
 3. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§9 Odpowiedzialność Stron

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
  1. niekompletne;
  2. nieprawidłowo sporządzone;
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, jeśli nastąpiło to na skutek dostarczenia przez danego Przedsiębiorcę stosownych dokumentów po 5 (piątym) dniu danego miesiąca.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom w rozumieniu Umowy.
 5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

§10 Dane osobowe

 1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Przedsiębiorcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Spółka i Przedsiębiorca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.

§11 Poufność

 1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  1. w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  2. są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
  3. zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§12 Wypowiedzenie Umowy

 1. Zarówno Spółka jak i Przedsiębiorca mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
  1. pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w niniejszych ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  2. opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
  3. zleca Spółce czynności bądź działania w ocenie Spółki niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Spółki działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
  4. zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
  5. rażąco naruszył postanowienia Umowy.
 3. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku, kiedy wybrany przez Przedsiębiorcę księgowy, realizujący przedmiot Umowy zakończy współpracę ze Spółką. 
 4. W przypadku, gdy Spółka wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące.
 5. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
 6. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.
 7. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Do Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę w opcji z zakładaniem działalności gospodarczej oraz klientów banku Santander Bank Polska S.A. zastosowanie mają ogólne warunki w brzmieniu niniejszym. Dotyczy to także szeroko rozumianych warunków cenowych. 
 2. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Umowie uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 3. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
 4. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany zasad wyliczania wynagrodzenia Spółki, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
 5. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą ich udostępnienia Przedsiębiorcy (w Serwisie i/bądź Aplikacji).
 6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 7. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania usługi linii kredytowej

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości korzystania z usług finansowych świadczonych przez Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako metody pozyskiwania środków finansowych.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Finiata – Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w We, z adresem ul. Grzybowska 62, Warszawa 00-844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN, tj. podmiot świadczący Usługę;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Usługa – świadczona na rzecz Użytkownika przez Finiatę usługa tzw. linii kredytowej;
 6. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który korzysta z Aplikacji w jednym z oferowanych w jej ramach płatnych pakietów bądź w ramach usług Infakt Księgowi.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie Finiaty udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi.
 2. Infakt na zlecenie Finiaty przekierowuje Użytkowników, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usługi na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl na której Użytkownik może zainicjować korzystanie z Usługi. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja stosownych, przygotowanych przez Finiatę dokumentów (regulamin, polityki prywatności, umowa).
 3. Finiata ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością zawarcia umowy na Usługę.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, które są niezbędne dla realizacji Usługi.
 2. Dla realizacji możliwości opisanej w §3 ust. 1 Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia Finiacie jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. imię i nazwisko;
  2. adresy prowadzenia działalności / adresy do doręczeń;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numery rachunków bankowych;
  6. numer telefonu;
  7. firma;
  8. data założenia działalności gospodarczej.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania Finiacie wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usługi.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z Finiatą Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usług płątniczych świadczonej przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie jako metod płatności, np. za towary czy usługi.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi – świadczone na rzecz płatnika bądź odbiorcy przez AP usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz 1175 z późn. zm.), służące do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z Usług dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji bądź korzysta z usługi Infakt Księgowi bądź Księgowość dla Spółek.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie AP udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacenie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie AP przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością AP, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z AP umowy na świadczenie Usług. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja stosownego regulaminu Usług (w tym aktualnego cennika).
 3. AP ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez AP regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Usług.
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usług.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. AP jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usług.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia AP jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. numer telefonu.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania AP wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usług, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z AP Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945-212-16-81, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Regulamin usługi – regulamin usługi udostępniania szybkich płatności dostępney na stronie www.infakt.pl/regulaminy;
 7. Usługi – Usługi w rozumieniu Regulaminu usługi;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

 1. W czasie trwania Promocji Infakt poniesie opłaty należne AP od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług (tj. usługi szybkich płatności).
 2. Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 03.07.2018 r. do odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z promocji, Użytkownik musi w celu dokonania płatności opisanej w ust. 2 skorzystać z Usługi za pośrednictwem Aplikacji w czasie trwania Promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §3 ust. 1.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Szybka płatność bez prowizji”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulaminy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługi – świadczone przez AP Usługi w rozumieniu Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności dostępnego na stronie www.infakt.pl/regulaminy;
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

W czasie trwania Promocji Infakt zapłaci AP za każdego Użytkownika wynagrodzenie należne AP za świadczenie Usług, których przedmiotem jest przelew za tzw. faktury kosztowe, tj. faktury dokumentujące wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które ujęte zostały w dokumentacji księgowej Użytkownika jako pomniejszające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT należny.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 25 października 2018 r. do odwołania
 2. Promocją objęci są wszyscy Użytkownicy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Użytkownik zobowiązany jest dodać do Aplikacji plik z fakturą kosztową w rozumieniu §3, w formacie umożliwiającym Aplikacji jego rozczytanie. Po poprawnym rozczytaniu takiego pliku przez Aplikację, możliwym będzie skorzystanie z Usługi względem płatności stwierdzonej tak rozczytaną fakturą kosztową.
 4. W przypadku spełnienia powyższych warunków, Infakt zapłaci za Użytkownika opłaty na rzecz AP, z tytułu skorzystania z Usług dla celów dokonania płatności za fakturę kosztową w rozumieniu ust. 3.
 5. Dodanie do Aplikacji pliku w rozumieniu ust. 3 przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadcza, że plik zawiera faktycznie fakturę kosztową w rozumieniu §3.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik łamie przepisy prawa i/bądź postanowienia Regulaminu Infakt jest uprawnione do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Promocji i dochodzenia od niego stosownego odszkodowania.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §4 ust. 4.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regula1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
  2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Przedsiębiorcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
  3. Spółka i Przedsiębiorca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.minie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem
  https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja 0% prowizji za płatności za koszty”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
  2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulaminy.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.