Ogólne warunki świadczenia usługi Infakt Księgowi

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej przez Infakt Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w ramach usługi Infakt Księgowi.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Przedsiębiorcę realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy;
 2. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 4. Spółka – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;
 5. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Infakt Księgowi zawierana pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  • posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  • nie prowadzą działalności komisowej czy lombardowej;
  • nie rozliczają się w oparciu o faktury VAT marża;
  • nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składać się mogą według wyboru danego Przedsiębiorcy następujące czynności:
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 10 dnia następnego miesiąca);
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Od chwili zawarcia Umowy, do chwili skorzystania z wyboru w rozumieniu ust. 2 przez danego Przedsiębiorcę obsługa księgowa będzie prowadzona w oparciu o plan podstawowy, którego szczegóły (w tym kwota wynagrodzenia Spółki) dostępne są z poziomu Aplikacji.
 4. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w Umowie bądź za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Aplikacji.
 5. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 6. Spółka jest uprawniona do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§ 5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia – po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie – za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • wprowadzenia do Aplikacji, a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy Umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Aplikacja

  1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możliwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
  2. Aplikacja:
   • oferuje tworzenie m.in. Dokumentów w postaci faktur;
   • umożliwia Przedsiębiorcom monitorowanie realizacji przedmiotu Umowy przez Spółkę poprzez m.in.:
    • podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorców Spółce w sposób określony w Umowie.
    • podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
    • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
    • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
    • podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT 5.
    • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
  3. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcom w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
   • świadczonych przez Spółkę;
   • świadczonych przez dostawców zewnętrznych – za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty.
  5. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 4 mogą zawierać dostępne w Serwisie odrębne regulaminy.
  6. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
  7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także niedostarczać treści o charakterze bezprawnym.
  8. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
  9. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
  10. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
  11. Spółce przysługuje względem Przedsiębiorcy prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub gdy działania Przedsiębiorcy godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
  12. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Spółce dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
   • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
   • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
   • fakt skorzystania przez Spółkę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

  §6.1 Postanowienia szczegółowe dotyczące klientów banku Santander Bank Polska S.A.

  1. Spółka nawiązała współpracę z bankiem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000008723, NIP 896 000 56 73 (dalej Bank) i w jej ramach możliwe jest zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją i korzystanie z niej z poziomu bankowości elektronicznej Banku, które może zostać poprzedzone zawarciem tą drogą Umowy (dla osób niebędących jeszcze Przedsiębiorcami). Możliwość powyższa dotyczy jedynie Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z opcji subdomeny w ramach Aplikacji.
  2. Aplikacja zintegrowana z bankowością elektroniczną Banku charakteryzuje się inną szatą graficzną.
  3. Wybranie stosownej opcji w bankowości elektronicznej Banku w celu skorzystania z Aplikacji skutkuje przejściem na serwer Serwer. Bank może uzależnić powrót do bankowości elektronicznej Banku (i tym samym na serwery Banku) od ponownego zalogowania się do bankowości elektronicznej Banku.
  4. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by Bank przekazał Spółce dane Przedsiębiorcy przetwarzane w bankowości elektronicznej a niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę aby Bank każdorazowo informował Spółkę o zmianie w/w danych w celu umożliwienia ich automatycznej aktualizacji w Aplikacji.
  5. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją skutkuje brakiem możliwości logowania się do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu.
  6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz kontakt w związku z realizacją Umowy przez klientów bankowości elektronicznej Banku kierowane być winny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres santander@infakt.pl. Klientom tym udostępniony zostanie także dedykowany numer telefonu w ramach biura obsługi klienta Spółki.
  7. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka ponosi względem niego jedynie odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy. Wszelką odpowiedzialność z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku ponosi Bank.
  8. Szczegóły techniczne korzystania z Aplikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku zawierają także udostępnione przez Bank dokumenty (na dzień rozpoczęcia współpracy między Usługodawcą a Bankiem są to Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Mini Firma Internet). Oznacza to w szczególności, że Bank może żądać aby stosowne operacje związane z realizacją Umowy za pośrednictwem bankowości elektronicznej były autoryzowane na zasadach właściwych dla innych dyspozycji składanych w ramach bankowości elektronicznej Banku.
  9. Rozwiązanie Umowy skutkuje automatyczną dezintegracją bankowości elektronicznej z Aplikacją.
  10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do bankowości elektronicznej Banku nie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  11. Przedsiębiorca może dokonać dezintegracji Aplikacji z bankowością elektroniczną Banku i działanie takie nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem Umowy.
  12. Do świadczenia Umowy w rozumieniu ust. 1 OWU stosuje się odpowiednio, przy czym Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka – z uwagi na istotę współpracy z Bankiem – może zmienić szeroko rozumiany zakres oferty, także poprzez zmiany zakresu czynności składających się na przedmiot Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian dostępne są w ramach Serwisu.
  13. Jednocześnie Spółka zastrzega, że oferta w rozumieniu ust. 12 dostępna będzie jedynie dla Przedsiębiorców, którzy zawarli ze Spółką Umowę po raz pierwszy. Dla Przedsiębiorców będących aktualnymi klientami Spółki, oferta w rozumieniu ust. 12 nie będzie dostępna, co nie nie wyklucza jednak integracji Aplikacji z bankowością elektroniczną.

  § 7 Wynagrodzenie

  1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
  2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.
  3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od wybranych przez Przedsiębiorcę czynności składających się na przedmiot Umowy oraz wybranego księgowego. Informacje dotyczące wynagrodzenia za w/w czynności o danego księgowego dostępna jest z poziomu Aplikacji. Zapis niniejszy nie uchybia postanowieniom § 4 ust. 3
  4. Każde wynagrodzenie Spółki w rozumieniu Umowy jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
  5. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy, w zależności od czynności, za które jest należne, może być płatne zarówno z góry jak i z dołu, zawsze w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Tym samym Spółka może uzależnić realizację przedmiotu Umowy od zapłaty z góry stosownego wynagrodzenia.
  6. Wynagrodzenie w rozumieniu Umowy może być uiszczane z użyciem form płatności aktualnie prezentowanych w Serwisie, w szczególności w formie tzw. płatności cyklicznych, tj. płatności pozwalających na opłacanie rzeczonego wynagrodzenia w sposób zautomatyzowany. Płatności cykliczne zostają uruchomione tylko pod warunkiem skorzystania z takiej opcji przez Przedsiębiorcę i mogą być w każdej chwili dezaktywowane przez Przedsiębiorcę z poziomu Aplikacji. Jednakże w przypadku kiedy taka dezaktywacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni od dnia wymagalności danej płatności, to mimo dezaktywacji kwota takiej płatności może zostać jeszcze pobrana. Spółka poinformuje Przedsiębiorcę zarówno o zbliżającym się terminie płatności cyklicznej jak i o nieudanej próbie pobrania takiej płatności. W tym drugim przypadku próby pobrania takiej płatności zostaną ponowione do czasu ich udanego pobrania lub wygaśnięcia danej usługi. Szczegóły dotyczące płatności cyklicznych aktywowanych przez Przedsiębiorcę, w tym dane dotyczące karty płatniczej, wysokość pobieranej kwoty czy termin jej pobrania dostępne są z poziomu Aplikacji.
  7. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą chyba, żeSpółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy.
  8. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.
  9. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
  10. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na udostępnianie im przez Spółkę w ramach Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, a Spółka zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność tak udostępnionych faktur.

  § 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

  1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Spółkę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
  2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty.
  3. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

  § 9 Odpowiedzialność Stron

  1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
   • niekompletne;
   • nieprawidłowo sporządzone;
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, jeśli nastąpiło to na skutek dostarczenia przez danego Przedsiębiorcę stosownych dokumentów po 5 (piątym) dniu danego miesiąca.
  4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom w rozumieniuUmowy.
  5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
  6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
  7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
  8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
  9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

  § 10 Dane osobowe

  1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
   1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
   2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
   3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w polityce prywatności o której mowa w lit. a, swoje następujące dane osobowe:
    1. imię, nazwisko;
    2. firma;
    3. wiek i data urodzenia;
    4. adres e-mail;
    5. numer telefonu;
    6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
    7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
    8. numery rejestracyjne pojazdów;
    9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
    10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
    11. informacje o stanie zdrowia;
   4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, w szczególności zawarte w Dokumentach. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Przedsiębiorcy i obejmują w szczególności:
    1. imię, nazwisko;
    2. firma;
    3. wiek i data urodzenia;
    4. adres e-mail;
    5. numer telefonu;
    6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
    7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
    8. numery rejestracyjne pojazdów;
    9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
    10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
    11. informacje o stanie zdrowia;
   5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa w lit. a.
  2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
   1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
   2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
   3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
   4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
   5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
  3. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.

  § 11 Poufność

  1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
  2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
  3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
   • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
   • są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
   • zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
  4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

  § 12 Wypowiedzenie Umowy

  1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
   • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w niniejszych ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
   • opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
   • zleca Spółce czynności bądź działania w ocenie Spółki niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Spółki działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
   • zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
   • rażąco naruszył postanowienia Umowy.
  3. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku, kiedy wybrany przez Przedsiębiorcę księgowy, realizujący przedmiot Umowy zakończy współpracę ze Spółką.
  4. W przypadku, gdy Spółka wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące.
  5. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
  6. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.
  7. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

  § 13 Postanowienia końcowe

  1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Umowie uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
  2. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
  3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany zasad wyliczania wynagrodzenia Spółki, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
  4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą ich udostępnienia Przedsiębiorcy (w Serwisie i/bądź Aplikacji).
  5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
  6. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 15.07.2019 r.

Ogólne warunki świadczenia usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego przez Infakt Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Przedsiębiorcę realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy;
 2. Ogólne warunki – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 3. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 4. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 5. Spółka – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;
 6. Tabela – tabela opłat dodatkowych stanowiąca załącznik do Ogólnych warunków;
 7. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego zawierana pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  • posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  • nie prowadzą działalności komisowej czy lombardowej;
  • nie rozliczają się w oparciu o faktury VAT marża;
  • nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składają się następujące czynności:
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 10 dnia następnego miesiąca);
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym usługi wskazane bądź w Tabeli opłat dodatkowych, bądź inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 4. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 5. Spółka jest uprawniona do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§ 5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia – po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie – za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • wprowadzenia do Aplikacji – pod rygorem naliczenia opłat wskazanych w Tabeli – a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy,, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy Umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Aplikacja

 1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możłiwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Aplikacja:
  • oferuje tworzenie m.in. Dokumentów w postaci faktur;
  • umożliwia Przedsiębiorcom monitorowanie realizacji przedmiotu Umowy przez Spółkę poprzez m.in.:
   • podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorców Spółce w sposób określony w Umowie.
   • podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
   • podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
 3. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcom w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  • świadczonych przez Spółkę;
  • świadczonych przez dostawców zewnętrznych – za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty.
 5. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 4 mogą zawierać dostępne w Serwisie odrębne regulaminy.
 6. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także niedostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 8. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
 10. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 11. Spółce przysługuje względem Przedsiębiorcy prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub gdy działania Przedsiębiorcy godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 12. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Spółce dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Spółkę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§6.1 Postanowienia szczegółowe dotyczące klientów banku Santander Bank Polska S.A.

 1. Spółka nawiązała współpracę z bankiem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000008723, NIP 896 000 56 73 (dalej Bank) i w jej ramach możliwe jest zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją i korzystanie z niej z poziomu bankowości elektronicznej Banku, które może zostać poprzedzone zawarciem tą drogą Umowy (dla osób niebędących jeszcze Przedsiębiorcami). Możliwość powyższa dotyczy jedynie Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z opcji subdomeny w ramach Aplikacji.
 2. Aplikacja zintegrowana z bankowością elektroniczną Banku charakteryzuje się inną szatą graficzną.
 3. Wybranie stosownej opcji w bankowości elektronicznej Banku w celu skorzystania z Aplikacji skutkuje przejściem na serwer Serwer. Bank może uzależnić powrót do bankowości elektronicznej Banku (i tym samym na serwery Banku) od ponownego zalogowania się do bankowości elektronicznej Banku.
 4. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by Bank przekazał Spółce dane Przedsiębiorcy przetwarzane w bankowości elektronicznej a niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę aby Bank każdorazowo informował Spółkę o zmianie w/w danych w celu umożliwienia ich automatycznej aktualizacji w Aplikacji.
 5. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją skutkuje brakiem możliwości logowania się do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz kontakt w związku z realizacją Umowy przez klientów bankowości elektronicznej Banku kierowane być winny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres santander@infakt.pl. Klientom tym udostępniony zostanie także dedykowany numer telefonu w ramach biura obsługi klienta Spółki.
 7. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka ponosi względem niego jedynie odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy. Wszelką odpowiedzialność z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku ponosi Bank.
 8. Szczegóły techniczne korzystania z Aplikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku zawierają także udostępnione przez Bank dokumenty (na dzień rozpoczęcia współpracy między Usługodawcą a Bankiem są to Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Mini Firma Internet). Oznacza to w szczególności, że Bank może żądać aby stosowne operacje związane z realizacją Umowy za pośrednictwem bankowości elektronicznej były autoryzowane na zasadach właściwych dla innych dyspozycji składanych w ramach bankowości elektronicznej Banku.
 9. Rozwiązanie Umowy skutkuje automatyczną dezintegracją bankowości elektronicznej z Aplikacją.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do bankowości elektronicznej Banku nie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 11. Przedsiębiorca może dokonać dezintegracji Aplikacji z bankowością elektroniczną Banku i działanie takie nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem Umowy.
 12. Do świadczenia Umowy w rozumieniu ust. 1 OWU stosuje się odpowiednio, przy czym Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka – z uwagi na istotę współpracy z Bankiem – może zmienić szeroko rozumiany zakres oferty, także poprzez wprowadzenie nowych planów w ramach których realizuje przedmiot Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian dostępne są w ramach Serwisu.
 13. Jednocześnie Spółka zastrzega, że oferta w rozumieniu ust. 12 dostępna będzie jedynie dla Przedsiębiorców, którzy zawarli ze Spółką Umowę po raz pierwszy. Dla Przedsiębiorców będących aktualnymi klientami Spółki, oferta w rozumieniu ust. 12 nie będzie dostępna, co nie nie wyklucza jednak integracji Aplikacji z bankowością elektroniczną. 2 nie będzie dostępna, co nie nie wyklucza jednak integracji Aplikacji z bankowością elektroniczną.

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy. Lista planów, wraz z opisem funkcjonalności w ramach danego planu i ich cenami dostępna jest na stronie internetowej www.infakt.pl/cennik/
 4. Każde wynagrodzenie Spółki wskazane w Umowie, na stronie, której mowa w ust. 2 oraz w Tabeli jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie obejmujące cenę danego planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy płatne jest z góry, w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Pozostałe wynagrodzenie jest bądź wskazywane w treści osobnej faktury bądź doliczane do stosownej faktury obejmującej w/w wynagrodzenia za plan.
 6. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy:
  • sytuacji, w której Spółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy;
  • opłat dodatkowych.
 7. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za okres 3 (trzech) miesięcy.
 8. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 9. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Spółkę i na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie faktur w wersji elektronicznej, a Spółka zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@infakt.pl.

§ 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Spółkę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty. Podjęcie czynności wskazanych powyżej upoważnia Spółkę do naliczenia z tego tytułu opłat dodatkowych wskazanych w Tabeli.
 3. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§ 9 Odpowiedzialność Stron

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
  • niekompletne;
  • nieprawidłowo sporządzone;
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, które winny przez nią zostać sporządzone w oparciu o dostarczone przez danego Przedsiębiorcę po 20 (dwudziestym) dniu danego miesiąca dokumenty, jeśli nie naliczywszy Przedsiębiorcy wskazanej w Tabeli opłaty poinformowała go, że złoży w niniejszym zakresie stosowną korektę deklaracji bądź innego dokumentu. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku Spółka naliczy stosowną, wskazaną w Tabeli opłatę za sporządzenie deklaracji.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom przewidzianym w Umowie oraz Ogólnych warunkach.
 5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

§ 10 Dane osobowe

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci ) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w polityce prywatności o której mowa w lit. a, swoje następujące dane osobowe:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, w szczególności zawarte w Dokumentach. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa w lit. a.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.

§ 11 Poufność

 1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  • są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
  • zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§ 12 Wypowiedzenie Umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
  • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w Ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  • opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
  • zleca Spółce czynności bądź działania w ocenie Spółki niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Spółki działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
  • zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
  • rażąco naruszył postanowienia Umowy lub Ogólnych warunków.
 3. W przypadku, gdy Spółka wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące.
 4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy czy Ogólnych warunków.
 5. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.
 6. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Potwierdzeniu zawarcia Umowy uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 2. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
 3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany opisów i cen planów, o których mowa w § 6 ust. 2 oraz Ogólnych warunków, w tym Tabeli, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia w Serwisie nowych opisów i cen planów, Ogólnych warunków lub Tabeli w nowym brzmieniu.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 6. Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 15.07.2019 r.

Cennik usług dodatkowych

Usługa dodatkowa Cena
Zaksięgowanie dokumentu kosztowego ponad liczbę wskazaną w danym planie 4 PLN w Planie Mini / 3 PLN w Planie Standard / 2 PLN w Planie Premium
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego 5 PLN
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy pracę 50 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego niepodlegającej tzw. ozusowaniu 10 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego podlegającej tzw. ozusowaniu 30 PLN
Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 25 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg 50 PLN
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 100 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 75 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 75 PLN
Sporządzenie delegacji krajowej 15 PLN
Sporządzenie delegacji zagranicznej 25 PLN
Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu 50 PLN
Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację 150 PLN
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego 30 PLN
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50 PLN
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150 PLN
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 50 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 50 PLN
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20 PLN
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 PLN
Miesięczna deklaracja PFRON 25 PLN
Sporządzenie aktualizacji VAT-R 50 PLN
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 50 PLN
Sporządzenie zestawienia zapisów z KPIR narastająco 50 PLN
Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące 50 PLN
Korekta jednej deklaracji DRA 20 PLN
Sporządzenie nowej umowy o pracę przez Dział Prawny 150 PLN
Rozwiązanie umowy o pracę (sporządzenie wypowiedzenia) 50 PLN
Udzielanie Odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 50 PLN
Odwołanie od decyzji ZUS 100 PLN
Segregacja dokumentów (12 miesięcy) 250 PLN
Zgłoszenie do systemu MOSS 150 PLN
Składanie deklaracji MOSS 200 PLN
Inne usługi według indywidualnej wyceny

Opłaty dodatkowe

Tytuł opłaty Opłata Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca księgowania 25 PLN Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania 75 PLN Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 24 dniem miesiąca księgowania 150 PLN Opłata za monit elektroniczny 5 PLN Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 30 PLN Opłata za monit telefoniczny – SMS 5 PLN Opłata za monit telefoniczny – rozmowa 20 PLN