Regulamin udostępnienia e-booka „Kompendium wiedzy o rozliczeniu PIT”

§1 Przedmiot regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia e-booka „Kompendium wiedzy o rozliczeniu PIT”.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Cena – cyfrowe odwzorowanie wartości Treści cyfrowej należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej.
 2. Dane osobowe – dane udostępnione przez Użytkownika – tj. adres email, imię, nazwisko oraz podstawowe dane przedsiębiorstwa (firma, rodzaj działalności i NIP).
 3. Infakt – spółka Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres e-mail info@infakt.pl, tel.: 22 307 19 18, tj. podmiot dostarczający Treść cyfrową.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Infakt Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej, tj. e-booka.
 8. Użytkownik – Konsument lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Infakt Umowę.
 9. Umowa – umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zawarta na odległość.

§3 Zawarcie oraz warunki Umowy

 1. Użytkownik uprawniony jest do otrzymania Treści cyfrowych w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, zamieszczając dane i wyrażając stosowne zgody na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.infakt.pl/ebook-pit-2022/.
 2. W momencie wysłania przez Użytkownika Danych osobowych zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Infakt Umowa.
 3. Treść cyfrowa dostarczana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail pod postacią pliku w formacie .pdf.
 4. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy składając oświadczenie o odstąpienie od umowy. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Oświadczenie, o którym mowa powyżej może zostać wysłane, w szczególności na adres e-mail: info@infakt.pl lub pocztowo na adres: ul. Szlak 49, 31-153 Kraków.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 powyżej.

§4 Wymaganie techniczne

 1. Do korzystania z Treści cyfrowej konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych.
 2. Jako minimalne wymagania techniczne rozumie się posiadanie urządzenia z dostępem sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), oprogramowania lub aplikacji umożliwiające otworzenie pliku w formacie .pdf oraz konto poczty elektronicznej (email).
 3. Użytkownik korzystający z Treści cyfrowej zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych jest Infakt.

 2. Infakt przetwarza Dane osobowe w celu dostarczenia Treści cyfrowej oraz dla celów marketingowych.

 3. Ponadto, Infakt przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies. Zasady wykorzystywania przez Infakt plików cookies zostały szczegółowo opisane w polityce prywatności Infakt, dostępnej pod adresem: https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci/.

 4. Infakt przetwarza Dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż Infakt uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. konieczny do dostarczenia Treści cyfrowej,
  2. niezbędny do wykorzystywania danych dla celów marketingowych oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infakt na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu utraty przydatności ich dalszego przetwarzania bądź do momentu złożenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania ich usunięcia i/lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 7. Powierzenie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak warunkiem to dostarczenia Treści cyfrowej.

 8. Infakt zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Infakt do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

 9. Infakt zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Infakt. W/w podmiotom dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 10. Infakt oświadcza, iż Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zawierając umowy z w/w podmiotami Infakt stara się powierzać Dane osobowe stosując standardowe klauzule umowne.

 11. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanej przez Infakt. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjach wiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o ofertach Infakt i partnerów.

 12. Użytkownikowi przysługuje prawo m.in. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika zgodnie z art. 21 RODO. Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zostały zamieszczone w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci/.

§6 Prawa autorskie

 1. Dostarczona Treść cyfrowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Dostarczenie Użytkownikowi Treści cyfrowej nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionej Treści cyfrowej.

§7 Reklamacje

 1. Infakt ponosi odpowiedzialność przed Konsumentem za zgodność Treści cyfrowej z Umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje Treści cyfrowej Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: info@infakt.pl lub pocztowo na adres: ul. Szlak 49, 31-153 Kraków.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 4. Infakt rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie dodatkowych informacji przez Użytkownika. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Treść cyfrowa ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie stanowi porady, interpretacji czy opinii prawnej lub podatkowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowania mają postanowienia regulaminu dostępnego pod adresem https://www.infakt.pl/regulamin/, polityki prywatności dostępnej pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci/ oraz przepisy obowiązującego prawa.
 3. Infakt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie wraz z dniem ich publikacji, przy czym dotyczą one wyłącznie Umów zawartych po ich wejściu w życie.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 08.02.2023.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Infakt między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Konsument ma dostęp do informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej. Tak zwana platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu