Ogólne warunki świadczenia usługi Infakt Księgowi

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej przez Infakt Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w ramach usługi Infakt Księgowi.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Przedsiębiorcę realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy;
 2. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 4. Spółka – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;
 5. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi Infakt Księgowi zawierana pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  • posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  • nie prowadzą działalności komisowej czy lombardowej;
  • nie rozliczają się w oparciu o faktury VAT marża;
  • nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składać się mogą według wyboru danego Przedsiębiorcy następujące czynności:
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 10 dnia następnego miesiąca);
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym usługi wskazane bądź w Tabeli opłat dodatkowych, bądź inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy bądź za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 5. Spółka jest uprawniona do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§ 5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia – po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie – za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • wprowadzenia do Aplikacji, a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy Umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Aplikacja

 1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możliwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Aplikacja:
  • oferuje tworzenie m.in. Dokumentów w postaci faktur;
  • umożliwia Przedsiębiorcom monitorowanie realizacji przedmiotu Umowy przez Spółkę poprzez m.in.:
   • podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorców Spółce w sposób określony w Umowie.
   • podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
   • podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT 5.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
 3. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcom w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  • świadczonych przez Spółkę;
  • świadczonych przez dostawców zewnętrznych – za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty.
 5. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 4 mogą zawierać dostępne w Serwisie odrębne regulaminy.
 6. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także niedostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 8. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
 10. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 11. Spółce przysługuje względem Przedsiębiorcy prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub gdy działania Przedsiębiorcy godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 12. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Spółce dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Spółkę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§61 Postanowienia szczegółowe dotyczące klientów banku Santander Bank Polska S.A.

 1. Spółka nawiązała współpracę z bankiem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000008723, NIP 896 000 56 73 (dalej Bank) i w jej ramach możliwe jest zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją i korzystanie z niej z poziomu bankowości elektronicznej Banku, które może zostać poprzedzone zawarciem tą drogą Umowy (dla osób niebędących jeszcze Przedsiębiorcami). Możliwość powyższa dotyczy jedynie Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z opcji subdomeny w ramach Aplikacji.
 2. Aplikacja zintegrowana z bankowością elektroniczną Banku charakteryzuje się inną szatą graficzną.
 3. Wybranie stosownej opcji w bankowości elektronicznej Banku w celu skorzystania z Aplikacji skutkuje przejściem na serwer Serwer. Bank może uzależnić powrót do bankowości elektronicznej Banku (i tym samym na serwery Banku) od ponownego zalogowania się do bankowości elektronicznej Banku.
 4. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by Bank przekazał Spółce dane Przedsiębiorcy przetwarzane w bankowości elektronicznej a niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę aby Bank każdorazowo informował Spółkę o zmianie w/w danych w celu umożliwienia ich automatycznej aktualizacji w Aplikacji.
 5. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zintegrowanie bankowości elektronicznej Banku z Aplikacją skutkuje brakiem możliwości logowania się do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz kontakt w związku z realizacją Umowy przez klientów bankowości elektronicznej Banku kierowane być winny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres santander@infakt.pl. Klientom tym udostępniony zostanie także dedykowany numer telefonu w ramach biura obsługi klienta Spółki.
 7. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka ponosi względem niego jedynie odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy. Wszelką odpowiedzialność z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku ponosi Bank.
 8. Szczegóły techniczne korzystania z Aplikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku zawierają także udostępnione przez Bank dokumenty (na dzień rozpoczęcia współpracy między Usługodawcą a Bankiem są to Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Mini Firma Internet). Oznacza to w szczególności, że Bank może żądać aby stosowne operacje związane z realizacją Umowy za pośrednictwem bankowości elektronicznej były autoryzowane na zasadach właściwych dla innych dyspozycji składanych w ramach bankowości elektronicznej Banku.
 9. Rozwiązanie Umowy skutkuje automatyczną dezintegracją bankowości elektronicznej z Aplikacją.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do bankowości elektronicznej Banku nie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 11. Przedsiębiorca może dokonać dezintegracji Aplikacji z bankowością elektroniczną Banku i działanie takie nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem Umowy.
 12. Do świadczenia Umowy w rozumieniu ust. 1 OWU stosuje się odpowiednio, przy czym Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Spółka – z uwagi na istotę współpracy z Bankiem – może zmienić szeroko rozumiany zakres oferty, także poprzez zmiany zakresu czynności składających się na przedmiot Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian dostępne są w ramach Serwisu.
 13. Jednocześnie Spółka zastrzega, że oferta w rozumieniu ust. 12 dostępna będzie jedynie dla Przedsiębiorców, którzy zawarli ze Spółką Umowę po raz pierwszy. Dla Przedsiębiorców będących aktualnymi klientami Spółki, oferta w rozumieniu ust. 12 nie będzie dostępna, co nie nie wyklucza jednak integracji Aplikacji z bankowością elektroniczną.

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od wybranych przez Przedsiębiorcę czynności składających się na przedmiot Umowy oraz wybranego księgowego
 4. Każde wynagrodzenie Spółki w rozumieniu niniejszej Umowyna jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie w rozumieniu niniejszej Umowy, w zależności od czynności, za które jest należne, może być płatne zarówno z góry jak i z dołu, zawsze w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Tym samym Spółka może uzależnić realizację przedmiotu Umowy od zapłaty z góry stosownego wynagrodzenia.
 6. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą chyba, że Spółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy.
 7. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.
 8. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 9. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Spółkę i na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie faktur w wersji elektronicznej, a Spółka zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@infakt.pl.

§ 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Spółkę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty.
 3. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§ 9 Odpowiedzialność Stron

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
  • niekompletne;
  • nieprawidłowo sporządzone;
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, jeśli nastąpiło to na skutek dostarcznia przez danego Przedsiębiorcę stosownych dokumentów po 20 (dwudziestym) dniu danego miesiąca.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom w rozumieniu Umowy.
 5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

§ 10 Dane osobowe

 1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w polityce prywatności o której mowa w lit. a, swoje następujące dane osobowe:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, w szczególności zawarte w Dokumentach. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Przedsiębiorcy i obejmują w szczególności:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa w lit. a.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.

§ 11 Poufność

 1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  • są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
  • zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§ 12 Wypowiedzenie Umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
  • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w niniejszych ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  • opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
  • zleca Spółce czynności bądź działania w ocenie Spółki niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Spółki działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
  • zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
  • rażąco naruszył postanowienia Umowy.
 3. W przypadku, gdy Spółka wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące.
 4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
 5. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.
 6. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Potwierdzeniu zawarcia Umowy uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 2. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
 3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany zasad wyliczania wynagrodzenia Spółki, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą ich udostępnienia Przedsiębiorcy (w Serwisie i/bądź Aplikacji).
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 6. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 27.02.2019 r.

Regulamin usługi przechowywania plików w Aplikacji

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi udostępniania w aplikacji Infakt miejsca do przechowywania plików, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w OWU;
 3. Plik – plik komputerowy w formacie jpg, png lub pdf;
 4. OWU – ogólne warunki świadczenia usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach Aplikacji miejsca do przechowywania Plików, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 7. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu.

§3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Usługodawca w ramach świadczenia Usługi udostępnia Użytkownikowi w Aplikacji przestrzeń wirtualną w celu przechowywania w niej Plików.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie przesłania do Aplikacji pierwszego Pliku. Tym samym korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie dla zalogowanych do Aplikacji Użytkowników.
 3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 6 (sześć) miesięcy i może być przedłużana za pośrednictwem Aplikacji na kolejne okresy wynoszące 12 (dwanaście) miesięcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jego dostęp do przechowywanych w Aplikacji w ramach Usługi Plików jest blokowany a Usługodawca jest uprawniony do trwałego usunięcia rzeczonych Plików po upływie 2 (dwóch) tygodni od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy na świadczenie Usługi.

§4 Pierwsze skorzystanie z Usług

W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin i przesłać do Aplikacji pierwszy Plik.

§5 Odpłatność

 1. Usługodawca nalicza dodatkowe opłaty za korzystanie z Usługi w przypadku przedłużenia jej na kolejne okresy w rozumieniu §3 ust. 3. Opłata wynosi 36,00 PLN netto (trzydzieści sześć złotych 00) za każdy w/w okres a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi od uprzedniego uiszczenia rzeczonej opłaty.
 2. Kwota powyższa zostanie powiększona o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany Regulaminu, w tym opłaty w rozumieniu §5, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych;
  2. limity zarówno przestrzeni wirtualnej w rozumieniu §3 ust. 1 jak i dotyczące wielkości czy liczby Plików w nich przechowywanych, jeśli jest to uzasadnione kwestiami technicznymi, w szczególności szybkością działania Aplikacji oraz bezpieczeństwem Plików i działanie takie nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia jego §8 ust. 5, 7 oraz 8.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1.08.2018 r.