Umowa o wsparcie przy założeniu spółki nr ……./202../ZSP z dnia ………

zawarta pomiędzy:

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@infakt.pl , dalej Zleceniobiorca – a:

Imię i nazwisko / firma:
PESEL / NIP:
Adres zamieszkania / prowadzenia działalności:
Adres email:

– dalej Zleceniodawca, wspólnie zaś zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1 Oświadczenia Stron

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności m.in. świadczy wsparcie techniczne w procesie zakładania spółek, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego S24.

 2. Zleceniodawca oświadcza, że planuje założyć spółkę za pośrednictwem systemu S24.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się na zasadach opisanych w niniejszej umowie udzielenia wsparcia technicznego w zakresie założenia przez Zleceniodawcę, także wraz ze wskazanymi przez niego osobami, spółki za pośrednictwem systemu S24 (dalej Spółka). Szczegóły zlecenia zostaną ustalone pomiędzy Stronami w toku realizacji Umowy.

 2. Na czynności Zleceniobiorcy składają się:

  1. zaznajomienie Zleceniodawcy z systemem S24 w zakresie niezbędnym do rejestracji Spółki;
  2. zdalna koordynacja procesu zakładania Spółki;
  3. aktywne wsparcie w trakcie procesu zakładania Spółki, realizowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

§ 3 Obowiązki Zleceniodawcy

Podstawowymi obowiązkami Zleceniodawcy są:

 1. zapłata umówionego wynagrodzenia w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie;

 2. dostarczenie Zleceniobiorcy wszelkich danych niezbędnych do założenia Spółki, w szczególności firmy, kodów PKD, informacji o osobach wspólników oraz członkach organów spółki (o ile są powoływane);

 3. współdziałanie na etapie samego procesu zakładania Spółki;

 4. zapewnienie współdziałania innych, koniecznych osób w procesie zakładania Spółki (np. pozostałych wspólników zakładanej Spółki, członków organów);

 5. zapewnienie sobie oraz osobom wskazanym w ust. 2 wszelkich niezbędnych środków technicznych niezbędnych dla potrzeb procesu zakładania Spółki (np. dostęp do Internetu, stosowne narzędzia czy oprogramowanie, ePUAP, konto użytkownika w S24).

§ 4 Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Przy realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności we wsparciu technicznym Zleceniodawcy w rejestracji Spółki.

 2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zleceniobiorca jest obowiązany do zorganizowania spotkania online ze Zleceniodawcą, celem udzielenia technicznego wsparcia w złożeniu wniosku o rejestrację Spółki w systemie S24. W przypadku gdy podczas tego spotkania zaktualizują się okoliczności uniemożliwiające złożenie wniosku, Zleceniobiorca wesprze Zleceniodawcę w kolejnej próbie złożenia wniosku, co może wiązać się z organizacją kolejnego spotkania online.

 3. Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jest zobowiązany do wsparcia w przeprowadzeniu maksymalnie trzech prób mających na celu złożenie wniosku o rejestrację Spółki za pośrednictwem systemu S24, i tym samym organizacji maksymalnie trzech spotkań online w tym zakresie.

 4. Zmiana terminu umówionego spotkania online lub jego odwołanie powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. W przypadku odwołania spotkania przez Zleceniobiorcę z uchybieniem tego terminu, uważa się, że nastąpiły przyczyny uniemożliwiające złożenie wniosku o rejestrację Spółki, z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę, co wpływa na limit, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

 5. Umowę uważa się za wykonaną w przypadku złożenia wniosku o rejestrację Spółki przy wsparciu Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie gwarantuje skutecznej rejestracji Spółki, ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań sądu rejestrowego.

 6. Zleceniobiorca, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie niezbędne narzędzia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Powyższe nie uchybia postanowieniom § 2 Umowy.

 7. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim, Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne.

 8. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że przedmiotem Umowy nie jest reprezentacja Zleceniodawcy przed sądem rejestrowym. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do składania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy żadnych oświadczeń w zakresie, którego dotyczy Umowa.

§ 5 Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia

 1. Z tytułu należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i jest to kwota brutto, tj. zawierająca VAT.

 2. Zleceniobiorca podejmie czynności w ramach realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po uiszczeniu wynagrodzenia przez Zleceniodawcę. Przez uiszczenie wynagrodzenia rozumie się zaksięgowanie środków na rachunku Zleceniobiorcy.

 3. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów i opłat publicznoprawnych, sądowych, kancelaryjnych i innych związanych z rejestracją Spółki. Zleceniodawca ponosi te opłaty samodzielnie i we własnym zakresie.

§ 6 Dane osobowe

 1. W ramach realizacji Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dane osobowe wspólników i piastunów organów Spółki w zakresie wymaganym w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa – tj. ich imiona, nazwiska, numery PESEL, informację o posiadanym obywatelstwie oraz adresy do doręczeń.

 2. Zleceniodawca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:

  1. zapoznał się z polityką prywatności Zleceniobiorcy (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych przekazanych Zleceniobiorcy w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;

  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Zleceniobiorcy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;

  3. przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.

 1. Zleceniobiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone mu przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Zleceniodawcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Zleceniodawcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Zleceniodawca, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Zleceniodawcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Zleceniodawcę dane zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie usunięte po zakończeniu realizacji świadczenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy bądź na żądanie Zleceniodawcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem Zleceniodawcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Zleceniobiorca– pomimo zażądania przez Zleceniodawcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązany lub uprawniony do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązany jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Zleceniodawcy potwierdzenia realizacji przez Zleceniobiorcę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 2. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie oświadczają, iż treść niniejszego paragrafu wraz z postanowieniami polityki prywatności Zleceniobiorcy są samoistną podstawą powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych przez Zleceniodawcę.

§ 7 Klauzula poufności

 1. W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych czy pracowniczych dotyczących Zleceniodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji zwrócenia się do Zleceniobiorcy o udostępnienie tych informacji, przez uprawnione organy, w zakresie przysługujących im kompetencji.

 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej.

 2. W przypadku gdy Zleceniodawca nie współdziała ze Zleceniobiorcą w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, nie odpowiada na próby kontaktu, nie uczestniczy w umówionym spotkaniu lub nie przekazuje danych i informacji niezbędnych do realizacji procesu założenia Spółki, niniejsza umowa rozwiązuje się automatycznie z upływem 5 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeśli w tym terminie nie doszło do złożenia wniosku o rejestrację Spółki, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, chyba, że w ramach realizacji przedmiotu Umowy, doszło do co najmniej jednej próby złożenia wniosku o rejestrację Spółki, przy wsparciu Zleceniobiorcy. W takim przypadku, zwrot wynagrodzenia nie przysługuje.

 3. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu a w sprawach nią nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

– dalej Załączniki:, Dokumentacja dla Zleceniodawcy będącego konsumentem/quasi-konsumentem.

Załącznik nr 1 do umowy o wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./202…/…. z dnia ……… (dalej Umowa) : Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy

W przypadku kiedy Zleceniodawca jest konsumentem lub Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie ma ona dla Zleceniodawcy zawodowego charakteru, ma on prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni – wobec faktu, że została ona zawarta na odległość.

Aby skorzystać z prawa do powyższego odstąpienia wystarczy poinformować Zleceniobiorcę, tj. Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681 o swojej decyzji w przedmiocie odstąpienia od Umowy. Można w tym celu np.:

 1. skorzystać z oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy;
 2. złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej wskazanych w Umowie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej.

W przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Zleceniodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zleceniodawcę w pierwotnej transakcji.

Jeżeli Zleceniodawca zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłaci on kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zleceniodawca poinformował Zleceniobiorcę o odstąpieniu od Umowy. Za żądanie do rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy może być uznane np. zrealizowanie obowiązków Zleceniodawcy w rozumieniu §3 Umowy.

Jednocześnie Zleceniobiorca informuje, iż:

 1. Zleceniodawca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Zleceniobiorcą między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Zleceniodawca ma dostęp do informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej. Tak zwana platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załącznik nr 2 do umowy o wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./202../…. z dnia ……… (dalej Umowa) : Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

……………………………………
Miejscowość, data

 

Infakt Sp. z o.o.
ul. Szlak 49
Kraków 31-153

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży wsparcia przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./202../…. z dnia ………

 

……………………………………
Podpis konsumenta