Umowa o wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./2021/ZSP z dnia ………

zawarta pomiędzy:

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@infakt.pl , dalej Zleceniobiorca – a:

Imię i nazwisko / firma:
PESEL / NIP:
Adres zamieszkania / prowadzenia działalności:
Adres email:

– dalej Zleceniodawca, wspólnie zaś zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1 Oświadczenia Stron

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności m.in. doradza osobom planującym założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kwestiach technicznych związanych z procesem jej założenia z wykorzystaniem systemu S24.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że planuje założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem systemu S24.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się na zasadach opisanych w niniejszej umowie udzielenia wsparcia technicznego w zakresie założenia przez Zleceniodawcę, także wraz ze wskazanymi przez niego osobami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem systemu S24 (dalej Spółka).
 2. Na czynności Zleceniobiorcy składają się:
  • Zaznajomienie Zleceniodawcy z systemem S24 w zakresie niezbędnym do rejestracji Spółki;
  • Koordynacja procesu zakładania Spółki;
  • Aktywne doradztwo w trakcie procesu zakładania Spółki, realizowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

§ 3 Obowiązki Zleceniodawcy

Podstawowymi obowiązkami Zleceniodawcy są:

 1. dostarczenie Zleceniobiorcy wszelkich danych niezbędnych do założenia Spółki, w szczególności firmy, kodów PKD, informacji o osobach wspólników oraz członkach zarządu;
 2. współdziałanie na etapie samego procesu zakładania Spółki;
 3. zapewnienie współdziałania innych, koniecznych osób w procesie zakładania Spółki (np. pozostałych wspólników zakładanej Spółki);
 4. zapewnienie sobie oraz osobom wskazanym w pkt 3 wszelkich niezbędnych środków technicznych niezbędnych dla potrzeb procesu zakładania Spółki (np. dostęp do internetu, stosowne narzędzia czy oprogramowanie, ePUAP).

§ 4 Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Przy realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności
 2. Zleceniobiorca, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie niezbędne narzędzia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Powyższe nie uchybia postanowieniom §2.
 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody, o której mowa powyżej, Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne. 

§ 5 Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia

 1. Z tytułu należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i jest to kwota brutto, tj. zawierająca VAT.
 2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie z góry. 
 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniobiorcy faktur drogą elektroniczną. Faktury takie wysyłane będą w formacie pdf:
  • z adresu uzytkownicy@infakt.pl,
  • na adres Zleceniodawcy podany prz oznaczeniu Stron.

§ 6 Dane osobowe

 1. W ramach realizacji Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dane osobowe wspólników i piastunów organów Spółki w zakresie wymaganym w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa – tj. ich imiona, nazwiska, numery PESEL, informację o posiadanym obywatelstwie oraz adresy do doręczeń.
 2. Zleceniodawca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  • zapoznał się z polityką prywatności Zleceniobiorcy (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych przekazanych Zleceniobiorcy w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  • oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Zleceniobiorcy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
 3. Zleceniobiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  • wszelkie powierzone mu przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Zleceniodawcę;
  • powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  • zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Zleceniodawcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Zleceniodawca, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Zleceniodawcę ciążących na nim obowiązków;
  • powierzone przez Zleceniodawcę dane zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie usunięte po zakończeniu realizacji świadczenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy bądź na żądanie Zleceniodawcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem Zleceniodawcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Zleceniobiorca– pomimo zażądania przez Zleceniodawcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązany lub uprawniony do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  • zobowiązany jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Zleceniodawcy potwierdzenia realizacji przez Zleceniobiorcę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 4. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie oświadczają, iż treść niniejszego paragrafu wraz z postanowieniami polityki prywatności Zleceniobiorcy są samoistną podstawą powierzenia Zleceniobiorcy danych osobowych przez Zleceniodawcę.

§ 7 Klauzula poufności

 1. W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych czy pracowniczych dotyczących Zleceniodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej. 
 2. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu a w sprawach nią nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa została wygenerowana w formie dokumentowej i została przesłana na wyżej wskazany adres email Zleceniodawcy.

 

– dalej Załączniki:, Dokumentacja dla Zleceniodawcy będącego konsumentem.

 

Załącznik nr 1 do umowy o wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./2021/…. z dnia ……… (dalej Umowa) : Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy

W przypadku kiedy Zleceniodawca jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni – wobec faktu, że została ona zawarta na odległość.

Aby skorzystać z prawa do powyższego odstąpienia wystarczy poinformować Zleceniobiorcę, tj. Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681 o swojej decyzji w przedmiocie odstąpienia od Umowy. Można w tym celu np.:

 1. skorzystać z oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy;
 2. złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej wskazanych w Umowie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej.

W przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Zleceniodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Zleceniodawcę w pierwotnej transakcji.

Jeżeli Zleceniodawca zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłaci on kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zleceniodawca poinformował Zleceniobiorcę o odstąpieniu od Umowy. Za żądanie do rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy może być uznane np. zrealizowanie obowiązków Zleceniodawcy w rozumieniu §3 Umowy.

Jednocześnie Zleceniobiorca informuje, iż:

 1. Zleceniodawca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Zleceniobiorcą między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Zleceniodawca ma dostęp do informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej. Tak zwana platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załącznik nr 2 do umowy o wsparcie przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./2021/…. z dnia ……… (dalej Umowa) : Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

……………………………………
Miejscowość, data

 

Infakt Sp. z o.o.
ul. Szlak 49
Kraków 31-153

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży wsparcia przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr ……./2021/…. z dnia ………

 

……………………………………
Podpis konsumenta