Umowa o obsługę księgową nr ……./2019/PK z dnia ………

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@infakt.pl, – dalej Zleceniobiorca – a:

Firma:
NIP:
Ulica i numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Poczta:
Adres email:
KRS:
Reprezentanci:

– dalej Zleceniodawca – na następujących warunkach:

Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne netto (z podziałem na konkretne składowe):…….-…… zł
…….-…… zł
…….-…… zł
…….-…… zł
Suma: …….-…… zł
Księgowy realizujący przedmiot Umowy:………………………… , adres email: …………..
Pierwszy okres rozliczeniowy:………………
Usługi dodatkowe na dzień zawarcia umowy:np. rozliczenie przeszłych miesięcy
Czas trwania umowy:Nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia:
  1. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, oraz
  2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Ogólnych warunkach świadczenia usług (dalej OWU).

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej. Powyższe nie uchybia postanowieniom OWU w przedmiocie ich zmiany.
  2. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu a w sprawach nią nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia:
    1. OWU – w aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie www.infakt.pl/owu;
    2. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Umowa została wygenerowana w formie dokumentowej i została przesłana na wyżej wskazany adres email Zleceniodawcy oraz jest dostępna z poziomu Aplikacji w rozumieniu OWU.