Umowa o obsługę księgową nr ………/2019/OBR z dnia ………

zawarta pomiędzy:

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@infakt.pl , dalej Spółka – a:

Firma:
NIP:
Imię i nazwisko:
Ulica i numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Poczta:
Adres email:
Nr telefonu:

– dalej Przedsiębiorca – na następujących warunkach:

Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne netto (z podziałem na konkretne składowe):…….-…… zł
…….-…… zł
…….-…… zł
…….-…… zł
Suma: …….-…… zł
Wynagrodzenie dodatkowe:ustalane z księgowym
Księgowy realizujacy przedmiot Umowy:……………, adres email: …………..
Pierwszy okres rozliczeniowy:………………
Usługi dodatkowe na dzień zawarcia umowy:np. rozliczenie przeszłych miesięcy
Czas trwania umowy:Nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia:
  1. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, oraz
  2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Ogólnych warunkach świadczenia usług (dalej OWU)

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej. Powyższe nie uchybia postanowieniom OWU w przedmiocie ich zmiany.
  2. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu a w sprawach nią nieuregulowanych będą miały zastosowanie postanowienia:
    1. OWU – w aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie www.infakt.pl/owu;
    2. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Umowa została wygenerowana w formie dokumentowej i została przesłana na wyżej wskazany adres email Przedsiębiorcy oraz jest dostępna z poziomu Aplikacji w rozumieniu OWU.