Regulamin Programu Ambasador

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki współpracy Infakt Sp. z o. o. z użytkownikiem aplikacji Infakt, w przedmiocie pozyskiwania przez tego ostatniego klientów na rzecz w/w spółki.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację.
 2. Aplikacja – dostępna za pośrednictwem serwisu w domenie infakt.pl a także z poziomu urządzeń mobilnych aplikacja Infakt.
 3. Klient – klient pozyskany przez Infakt na skutek opisanego w Regulaminie działania Użytkownika.
 4. Odnośnik – unikalny i przypisany do Użytkownika odnośnik, umożliwiający pozyskiwanie Klientów.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Użytkownik – użytkownik Aplikacji.

§ 3 Istota współpracy

 1. W ramach niniejszej współpracy Infakt udostępni Użytkownikowi Odnośnik, który następnie będzie mógł być dalej przez Użytkownika udostępniany wybranym przez niego osobom.
 2. Odnośnik umożliwia przejście na stronę rejestracji w Aplikacji i tym samym zawarcie umowy z Infakt zakresie oferowanych przez nie usług (stanie się Klientem).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rejestracja w Aplikacji dokonana przez daną osobę w sposób inny niż za pośrednictwem Odnośnika uniemożliwia przypisanie jej do danego Użytkownika i tym samym wypłatę z tego tytułu wynagrodzenia Użytkownikowi.
 4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  • nie jest on upoważniony do składania w imieniu Infakt jakichkolwiek oświadczeń woli, w szczególności do zawierania umów;
  • nie jest on upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat od osób, z którymi się kontaktuje w ramach realizacji niniejszej współpracy, a w szczególności od Klientów;
  • Infakt może bez podania przyczyny odmówić zawarcia umowy z podmiotem, który posłużył się Odnośnikiem i odmowa taka nie stanowi podstaw do zgłaszania przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń;
  • Infakt jest w pełni uprawniona do nawiązywania analogicznych współpracy z innymi podmiotami.

§ 4 Obowiązki Infakt

 1. Infakt zobowiązuje się wydzielić w Koncie przestrzeń umożliwiającą pobieranie Odnośnika i zawierającą informację o efektach niniejszej współpracy.
 2. Infakt zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Klientów w standardzie nie gorszym, niż w stosunku do pozostałych swoich klientów.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany sam zapewnić sobie wszelkie narzędzia i środki w celu realizacji niniejszej współpracy.
 2. Użytkownik przy realizacji niniejszej współpracy jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przesyłaniu informacji handlowych. Tym samym, to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku gdy osoby, którym udostępnił Odnośnik zgłoszą w związku z tym jakiekolwiek roszczenia.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do realizacji współpracy z pomocą bądź za pośrednictwem osób trzecich.

§ 6 Wynagrodzenie Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdego Klienta, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju usługi jaką opłaci i wynosi:
  • 66,00 PLN (sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) w przypadku każdego, oferowanego przez Infakt pakietu Program do Fakturowania wykupionego na minimum rok;
  • 144,00 PLN (sto czterdzieści cztery złote 00/100) w przypadku każdego, oferowanego przez Infakt pakietu Program do Księgowości wykupionego na minimum rok, a w przypadku kiedy powyższy pakiet został wykupiony po cenie promocyjnej, wynagrodzenie Użytkownika wynosi 72,00 PLN (siedemdziesiąt dwa złote 00/100)
  • kwotę stanowiącą równowartość 10% (dziesięć procent) każdej opłaconej przez Klienta faktury obejmującej miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku zawarcia przez Klienta umowy z Infakt na usługi Infakt Księgowi oraz Księgowość dla Spółek, przy czym w przypadku Klienta, który opłacił najtańszy, oferowany przez Infakt wariant usługi (Plan Podstawowy), żadne wynagrodzenie nie przysługuje.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wskazane w ust. 2 wynagrodzenie zostanie powiększone o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W przeciwnym wypadku, rzeczone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto.
 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Użytkownik zobowiązany jest wystawić i doręczyć Infakt stosowną fakturę, obejmującą wynagrodzenie, które stało się wymagalne w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 5. Zapłata wynagrodzenia Użytkownika nastąpi najpóźniej do 15. (piętnastego) dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Użytkownik wystawił stosowną fakturę, na rachunek bankowy wskazany w treści takiej faktury.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w serwisie www.infakt.pl i może zostać w każdym momencie zapisana na trwałym nośniku bądź wydrukowana.
 2. Infakt zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym zmiany stawek wynagrodzenia oraz sposobu jego wypłaty, a zmiany takie obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w serwisie www.infakt.pl.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 27.04.2022 r.