Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę INFAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka inFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, KRS: 0000325203, NIP: 9452121681 (dalej jako: Administrator).

Administrator informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Michała Suchońsiego – w celu nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą.

Aby skontaktować się z Inspektorem, wyślij wiadomość pod adres e-mail: rodo@infakt.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadanej na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie:

 1. umożliwienia przez Administratora udziału w obecnie prowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ofercie pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. umożliwienia przez Administratora udziału w procesach rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. dane kontaktowe;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 7. wizerunek.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy podanie w/w danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy procesie rekrutacji oraz podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, m.in. dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do dnia cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wyrażenia.

Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy o przysłuchującym Pani/Panu prawie do:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom m.in. stosującym modelowe klauzule umowne.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.