Menu

Regulamin Programu Bonus

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w rabatowym Programie Bonus.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 945-212-16-81, organizator Programu;
  2. Klient – klient Infakt bądź podmiotu z Infakt powiązanego;
  3. Nowy Klient – osoba, która zawarła z Infakt bądź z podmiotem z Infakt powiązanym umowę o świadczenie Usług;
  4. Program – Program Bonus, czyli akcja marketingowa, której celem jest polecenie Usług osobom trzecim przez dotychczasowych klientów Infakt bądź podmiotów z Infakt powiązanych w zamian za Rabaty przyznawane na warunkach określanych w Regulaminie;
  5. Polecenie – czynność dokonana przez Klienta, w wyniku której Infakt bądź podmioty z Infakt powiązane pozyskują Nowego Klienta;
  6. Rabat – wynosząca 20 % obniżka wskazanej w stosownym cenniku ceny odpłatnej Usługi;
  7. Serwis – prowadzony przez Infakt serwis znajdujący się pod adresem www.infakt.pl;
  8. Usługi – świadczone przez Infakt bądź podmioty z Infakt powiązane za pośrednictwem Serwisu.

§2 Zasady udzielania Rabatów

 1. Klient dokonuje Polecenia poprzez:
  • wysłanie pocztą elektroniczną do wybranych przez siebie osób informacji o Usługach wraz z unikalnym linkiem prowadzącym do rejestracji;
  • umieszczenie unikalnego linku na wybranych przez siebie stronach internetowych, którego istotą jest promowanie Usług.
 2. W przypadku kiedy osoba, do której Klient skierował działania opisane w ust. 1 kliknie w załączony unikalny link i dokonana rejestracji a co za tym idzie - stanie się Nowym Klientem, a następnie w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia uzyskania statusu Nowego Klienta wykupi odpłatną Usługę (skuteczne Polecenie), to:
  • Klient otrzyma Rabat na odpłatne Usługi, które będzie mógł wykupić po dniu, w którym Rabat zaczął mu przysługiwać;
  • Nowy Klient otrzyma Rabat na odpłatną Usługę, którą na skutek Polecenia wykupił.
 3. Rabaty Klienta podlegają sumowaniu. W przypadku, kiedy suma Rabatów przysługująca danemu Klientowi przekroczy 100 %, Rabaty niewykorzystane przechodzą na następne odpłatne Usługi, które Klient wykupi w przyszłości.

§3 Dostęp do informacji

 1. W celu umożliwienia Klientowi monitorowania efektów podjętych przez niego czynności opisanych w § ust. 1, w szczególności do zbierania informacji o skutecznych Poleceniach, Infakt wyposażył w stosowną funkcjonalność Aplikację w rozumieniu odrębnych przepisów, do której Klient otrzymał dostęp w wyniku zawarcia umowy o świadczenie Usług. Wskazania dotyczące skutecznych Poleceń uzyskane za pośrednictwem w/w funkcjonalności stanowią jedyną podstawę dla przyznawania Klientom i Nowym Klientom Rabatów.

§4 Odpowiedzialność

 1. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu działań wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu co oznacza m.in., że w przypadku gdy osoby trzecie zgłoszą Infakt jakiekolwiek roszczenia z tytułu podjętych przez Klienta w/w działań, Klient zobowiązuje się zwrócić Infakt wszelkie koszty poniesione przez Infakt w celu podjęcia obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności koszty szeroko rozumianej pomocy prawnej a także, jeśli okaże się to możliwe zobowiązuje się wstąpić w miejsce Infakt w ewentualne procesy sądowe bądź postępowania administracyjne.
 2. Klient i Nowy Klient ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu złamania postanowień Regulaminu. Złamanie Regulaminu bądź jego obejście stanowią podstawę do pozbawienia Klienta lub Nowego Klienta Rabatów, co nie wyklucza dochodzenia od takich podmiotów odszkodowania przewyższającego wysokość odebranych Rabatów.
 3. Odpowiedzialność Infakt z tytułu organizacji Programu nie może w stosunku do danego Klienta bądź danego Nowego Klienta przekroczyć kwoty stanowiącej sumy udzielonych danemu Klientowi bądź danemu Nowemu Klientowi Rabatów.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany w Serwisie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego reklamację.
 3. Infakt rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§6 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz w siedzibie Infakt.
 2. Infakt zastrzega sobie zmianę Regulaminu w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów bądź Nowych Klientów przed taką zmianą.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Programie oznacza zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2012 roku.
Zamknij