Menu

Ogólne warunki świadczenia usług

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego przez Infakt Biuro Rachunkowe Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – posiada znaczenie wskazane w Regulaminie;
 2. OBR – obsługa księgowa prowadzona przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców w oparciu o Umowę oraz Ogólne warunki;
 3. Ogólne warunki – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 4. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/owu/regulamin-biuro-rachunkowe;
 6. Serwis – posiada znaczenie wskazane w Regulaminie;
 7. Spółka – Infakt Biuro Rachunkowe Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402984, posiadającą NIP 6793078430;
 8. Tabela – tabela opłat dodatkowych stanowiąca załącznik do Ogólnych warunków;
 9. Umowa – umowa o obsługę księgową zawieraną pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  • posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa OBR przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączenie usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  • nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej;
  • zapoznali się z Regulaminem i akceptują go bez zastrzeżeń.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składają się następujące czynności:
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 10 dnia następnego miesiąca);
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców);
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców);
  • udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym usługi wskazane bądź w Tabeli opłat dodatkowych, bądź inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 4. Dla realizacji niniejszej umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.

§ 41 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia - po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie - za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  • przesyłania Przedsiębiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Umowie - po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie - danych niezbędnych do samodzielnego uzupełnienia przez Przedsiębiorców podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • wprowadzenia do Aplikacji – pod rygorem naliczenia opłat wskazanych w Tabeli – a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy,, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy niniejszej umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.
 4. Postanowienia powyższe nie mają zastosowania do realizacji przedmiotu Umowy w wariancie Kurier, zgodnie z § 5.

§ 5 Realizacja przedmiotu Umowy w wariancie Kurier

 1. Umowa w wariancie Kurier będzie realizowana jedynie dla Użytkowników, którzy wariant ten wybrali do dnia 18.07.2014 r. Dla pozostałych Użytkowników wariant ten będzie niedostępny.
 2. Dla realizacji Umowy w wariancie Kurier Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • zapewnienia usługi kurierskiej w każdym 5 dniu danego miesiąca, bądź w pierwszym dniu roboczym następującym po 5 dniu danego miesiąca w przypadku gdyby wypadł on na sobotę bądź dzień ustawowo wolny od pracy;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stosownych dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności dokumentów kosztowych;
  • odsyłania Przedsiębiorcy oryginałów dokumentów oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy w sposób określony w lit. b w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały one wykorzystane, jeśli wcześniej zostały Spółce dostarczone;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy.
 3. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • dostarczania Spółce – pod rygorem naliczenia opłat wskazanych w Tabeli – a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w sposób i w terminie wskazany w ust. 2 lit. b, tj. z reguły do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • w przypadku, gdy Przedsiębiorca dostarcza Spółce zdigitalizowane dokumenty w drodze elektronicznej, termin wskazany w ust. 2 lit. b ma zastosowanie;
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorców dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy niniejszej umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
  • rzetelnej współpracy z kurierem przez Spółkę zapewnionym.
 4. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinien we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Realizacja przedmiotu Umowy w wariancie Skany

 1. Umowa w wariancie Skany będzie realizowana jedynie dla Użytkowników, którzy wariant ten wybrali do dnia ……… 2015 r. Dla pozostałych Użytkowników wariant ten będzie niedostępny.

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka uzależnia zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy. Lista planów, wraz z opisem ich zakresu i cenami dostępna jest na stronie internetowej www.infakt.pl/cennik/ogolnopolskie-biuro-rachunkowe
 4. Każde wynagrodzenie Spółki wskazane w Umowie, na stronie, której mowa w ust. 2 oraz w Tabeli jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie obejmujące cenę danego planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy płatne jest z góry, w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Pozostałe wynagrodzenie jest bądź wskazywane w treści osobnej faktury bądź doliczane do stosownej faktury obejmującej w/w wynagrodzenia za plan.
 6. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za plan, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą chyba, że Spółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za okres 3 (trzech) miesięcy. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Spółkę odszkodowania przenoszącego jej wysokość.
 7. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 8. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Spółkę faktur w wersji elektronicznej, a Spółka oświadcza, że zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@infakt.pl.

§ 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia świadczonych na mocy Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. W okresie ograniczenia bądź zawieszenia świadczonych na mocy Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy Spółka jest w dalszym ciągu uprawniona do naliczania i pobierania wynagrodzenia.
 2. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnienia wskazanego w ust. 1 nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty. Podjęcie czynności wskazanych powyżej upoważnia Spółkę do naliczenia z tego tytułu opłat dodatkowych wskazanych w Tabeli.
 4. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia niniejszej umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§ 9 Odpowiedzialność Stron

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
  • niekompletne;
  • nieprawidłowo sporządzone;
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, które winny przez nią zostać sporządzone w oparciu o dostarczone przez danego Przedsiębiorcę po 20 (dwudziestym) dniu danego miesiąca dokumenty, jeśli nie naliczywszy Przedsiębiorcy wskazanej w Tabeli opłaty poinformowała go, że złoży w niniejszym zakresie stosowną korektę deklaracji bądź innego dokumentu. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku Spółka naliczy stosowną, wskazaną w Tabeli opłatę za sporządzenie deklaracji.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą niniejszej umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom przewidzianym w Umowie oraz Ogólnych warunkach.
 5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot niniejszej umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Spółkę odszkodowania przenoszącego jej wysokość.

§ 10 Dane użytkownika

Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy oświadcza, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych oraz adresowych wprowadzonych do Aplikacji w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz w celach marketingowych, co obejmuje również przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną;
 2. Powierza do przetwarzania Spółce i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, inne niż dane wskazane w pkt 1;
 3. Został poinformowany o prawie domagania się poprawienia przetwarzanych przez Spółkę i dotyczących jego danych oraz zaprzestania ich przetwarzania przez Spółkę przyjmując do wiadomości, że, w przypadku zażądania od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Spółka może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem niego;
 4. Przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie innym podmiotom do przetwarzania w celach opisanych powyżej.

§ 11 Poufność

 1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania niniejszej umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  • są już w dacie podpisania niniejszej umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu niniejszej umowy;
  • zostały po zawarciu niniejszej umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji niniejszej umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§ 12 Wypowiedzenie umowy

 1. W okresie obowiązywania wynagrodzenia promocyjnego Test OBR każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, a poza w/w okresem każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Spółka może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
  • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w Ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  • opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
  • naruszył postanowienia Regulaminu;
  • zleca Spółce czynności bądź działania niezgodne z przepisami prawa;
  • zgłosił wniosek o upadłość;
  • rażąco naruszył postanowienia Umowy lub Ogólnych warunków.
 3. W przypadku, gdy Spółka wypowie niniejszą umowę w oparciu o postanowienia ust. 1 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące. Zastrzeżenie niniejszej kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość.
 4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy czy Ogólnych warunków.
 5. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.

§ 13 Forma wypowiedzenia

 1. Wypowiedzenie umowy winno zostać dokonane w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. W okresie obowiązywania wynagrodzenia promocyjnego Test OBR, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Potwierdzeniu zawarcia Umowy uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 2. Rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany opisów i cen planów, o których mowa w § 7 ust. 2 oraz Ogólnych warunków, w tym Tabeli, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia w Serwisie nowych opisów i cen planów, Ogólnych warunków lub Tabeli w nowym brzmieniu.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 6. Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 07.12.2015.

Załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług:

Cennik usług dodatkowych


Usługa dodatkowa Cena
Zaksięgowanie dokumentu kosztowego ponad liczbę wskazaną w danym planie 4 PLN w Planie Mini / 3 PLN w Planie Standard / 2 PLN w Planie Premium
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego 5 PLN
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy pracę 50 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego niepodlegającej tzw. ozusowaniu 10 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego podlegającej tzw. ozusowaniu 30 PLN
Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 25 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg 50 PLN
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 100 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 75 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 75 PLN
Sporządzenie delegacji krajowej 15 PLN
Sporządzenie delegacji zagranicznej 25 PLN
Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu 50 PLN
Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację 150 PLN
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego 30 PLN
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50 PLN
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150 PLN
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 50 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 50 PLN
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20 PLN
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 PLN
Miesięczna deklaracja PFRON 25 PLN
Sporządzenie aktualizacji VAT-R 50 PLN
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 50 PLN
Sporządzenie zestawienia zapisów z KPIR narastająco 50 PLN
Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące 50 PLN
Korekta jednej deklaracji DRA 20 PLN
Sporządzenie nowej umowy o pracę przez Dział Prawny 150 PLN
Rozwiązanie umowy o pracę (sporządzenie wypowiedzenia) 50 PLN
Udzielanie Odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 50 PLN
Odwołanie od decyzji ZUS 100 PLN
Segregacja dokumentów (12 miesięcy) 250 PLN
Zgłoszenie do systemu MOSS 150 PLN
Składanie deklaracji MOSS 200 PLN
Inne usługi według indywidualnej wyceny

Opłaty dodatkowe


Tytuł opłaty Opłata
Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca księgowania 25 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania 75 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 24 dniem miesiąca księgowania 150 PLN
Opłata za monit elektroniczny 5 PLN
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 30 PLN
Opłata za monit telefoniczny - SMS 5 PLN
Opłata za monit telefoniczny - rozmowa 20 PLN
Zamknij