Menu

Regulamin usługi
Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe
(regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Przedsiębiorców z aplikacji internetowej, o której mowa w Umowie o obsługę księgową w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, do której dostęp zapewnia serwis, znajdujący się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa, do której dostęp zabezpieczony jest Loginem oraz Hasłem, a która umożliwia Przedsiębiorcy tworzenie Dokumentów oraz monitorowanie realizacji Umowy przez Spółkę.
 2. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu stworzony bądź w ramach korzystania z Aplikacji przez Przedsiębiorcę, tj. edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca) lub dowód wewnętrzny, bądź dostarczony przez Przedsiębiorcę Spółce w sposób określony w Umowie inny dokument.
 3. Hasło – stworzony przez Przedsiębiorcę ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji.
 4. Login – stworzone dla potrzeb korzystania z Aplikacji przez Przedsiębiorcę jego oznaczenie, składające się z minimum 5 (pięciu) znaków lub adres e­mail Przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, który zawarła ze Spółką Umowę, spełniająca warunki w Umowie wskazane oraz posiadająca dostęp do Aplikacji.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://www.infakt.pl/.
 8. Spółka – Infakt Biuro Rachunkowe Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30­549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402984, posiadającą NIP 6793078430, tj. podmiot udostępniający Aplikację w na rzecz Przedsiębiorcy.
 9. Umowa – Umowa o obsługę księgową w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, zawarta między Spółką a Przedsiębiorcą.
 10. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która polega na udostępnieniu przez Spółkę Przedsiębiorcy Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji oprócz w/w także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania z Aplikacji.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. Przedsiębiorca, po zawarciu Umowy zobowiązany jest, korzystając z formularza znajdującego się pod adresem https://www.infakt.pl/rejestracja podać swój adres e­mail oraz stworzyć Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Spółkę Usług jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Przedsiębiorca za pomocą Aplikacji:
  • Tworzy Dokumenty takie jak:
   • faktury VAT;
   • faktury proforma;
   • dowody wewnętrzne;
   • faktury marża;
   • faktury zaliczkowe;
   • faktury korygujące;
   • noty korygujące.
  • Monitoruje realizację Umowy przez Spółkę poprzez:
   • podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorcę Spółce w sposób określony w Umowie.
   • podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
   • podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT 5.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
 2. Aplikacja umożliwia prowadzenie baz:
  • zdefiniowanych faktur;
  • produktów;
  • klientów.
 3. Aplikacja umożliwia także zlecenie wysyłki faktur za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych poprzez serwis www.postivo.pl. Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy z tytułu tak zleconej wysyłki określa stosowny regulamin, dostępny za pośrednictwem w/w serwisu, a samo zlecenie przez Przedsiębiorcę takiej wysyłki oznacza akceptację w/w regulaminu.
 4. Aplikacja umożliwia zlecanie za jej pośrednictwem przelewów w aplikacji Valuto (www.valuto.com). Każdy użytkownik aplikacji Valuto może zdecydować o zintegrowaniu swojego konta w aplikacji Valuto z kontem w Aplikacji. Integracja w rozumieniu powyższym oznacza jednocześnie:
  • udzielenie Spółce zgody na składanie w imieniu Przedsiębiorcy zleceń płatniczych w rozumieniu regulaminu aplikacji Valuto;
  • zobowiązanie operatora aplikacji Valuto do udostępniania Spółce dotyczących Przedsiębiorcy i przetwarzanych w aplikacji Valuto danych obejmujących historię zleconych za pośrednictwem Aplikacji zleceń płatniczych w rozumieniu regulaminu aplikacji Valuto, potwierdzenia ich realizacji oraz aktualny stan środków w aplikacji Valuto.
  Spółka jest odpowiedzialna za przesłanie do aplikacji Valuto zlecenia płatniczego w rozumieniu regulaminu aplikacji Valuto w kształcie odpowiadającym żądaniu Przedsiębiorcy wyrażonym w Aplikacji. Za dalszą realizację tak przesłanego zlecenia, w szczególności za jego realizację zgodnie z przekazanym żądaniem, odpowiada właściciel aplikacji Valuto i tym samym, wszelkie roszczenia z tego tytułu Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać bezpośrednio do tego podmiotu.
 5. Aplikacja umożliwia Przedsiębiorcy automatyczne dodawanie do Konta tzw. dokumentów kosztów poprzez wysyłkę ich zdigitalizowanych wersji na dedykowany Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl. W celu korzystania z wyżej opisanej funkcjonalności Przedsiębiorca jest zobowiązany do dodania w Aplikacji zaufanych adresów poczty elektronicznej, uprawnionych do przesyłania wiadomości na jego adres w domenie infaktpliki.pl.
 6. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcy w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON;
 7. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady oraz filmy instruktażowe.
 8. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Spółki bądź podmiotów z nią współpracujących.
 9. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji.
 10. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 61 Aplikacja mobilna

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej stworzonej dla telefonów komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS bądź Android (dalej Aplikacja mobilna).
 2. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem ma ograniczony charakter i w zależności od posiadanego przez Użytkownika Pakietu obejmuje następujące funkcjonalności:
  • rejestrację Użytkownika;
  • przypomnienie hasła;
  • operacje na fakturach, obejmujące tworzenie, usuwanie, edytowanie, wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, drukowanie, zapisywanie jako faktura zdefiniowana, oznaczanie jako zapłacona;
  • operacje na danych Użytkownika, obejmujące edycję imienia, nazwiska, NIPu, firmy, adresu, wyświetlanie informacji o aktywnym Pakiecie, dodanie i edycje numeru rachunku bankowego;
  • operacje na klientach i produktach, obejmujące ich tworzenie i edycję oraz dodawanie ich do faktur, a także kontakt z klientami;
  • przeszukiwanie faktur, klientów, produktów i dokumentów kosztowych;
  • a dla Użytkowników posiadających wykupiony pakiet Program do Księgowości operacje takie jak wyświetlenie listy, wyświetlenie statusu i numerów kont do wpłat, wyświetlanie listy poprzednich deklaracji, dotyczących zarówno podatku dochodowego jak i VAT, wyświetlenie listy, statusu, numerów kont, oznaczenie jako zapłacone składek ZUS, wyświetlanie zaksięgowanych kosztów.
 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak galeria, aparat, klient pocztowy czy dialer.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej, polegających na kontakcie z klientami odbywa się za pośrednictwem należącego do Użytkownika konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

§ 7 Obowiązki Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla realizacji Usług oraz Umowy. Przedsiębiorca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku. Postanowienia Umowy w tym zakresie stosuje się odpowiednio.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
 5. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 6. Spółce przysługuje względem Przedsiębiorcy prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub gdy działania Przedsiębiorcy godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.

§ 8 Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usług przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Spółki żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Przedsiębiorca będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Umowie o kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź Aplikacji bądź rozsyłanych Przedsiębiorcom, w ramach świadczenia przez nią usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Przedsiębiorcę wysyłki faktur za pośrednictwem serwisu www.postivo.pl. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Przedsiębiorcy z tego tytułu jest właściciel w/w serwisu.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Przedsiębiorcę przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 4.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Przedsiębiorcy.
 7. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 8. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
 9. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 10. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Przedsiębiorcę w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w szczególności Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Przedsiębiorca winien zgłaszać na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w Umowie, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko Przedsiębiorcy oraz adres do korespondencji jeśli zostało ono zgłoszone na piśmie, bądź adres e­mail jeśli zostało ono zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Spółka rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Spółce dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email Przedsiębiorcy wskazany w Umowie.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904) i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Przedsiębiorcę nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Umowie bądź Regulaminie, bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Przedsiębiorca wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Spółce opinii - w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Przedsiębiorcy - na temat usług przez Spółkę bądź podmioty z nią powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Przedsiębiorcę w profilach Spółki bądź podmiotów z nią powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Spółki.

§ 11 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Aplikacji i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r.

Załącznik do Regulaminu usługi Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe (regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną) - Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie usługi Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe (regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną).

Spółka jest podmiotem udostępniającym Aplikację w na rzecz Przedsiębiorcy.

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Serwisu i Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Spółka wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Serwis czy korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść do Serwisu czy skorzystań z Aplikacji. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na takim urządzeniu. Spółka jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu i/bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Spółkę, za pośrednictwem Strony.

Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Spółki.

Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu czy Aplikacji do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże;
 2. rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu czy Aplikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb;
 3. optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu czy Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense;
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Dane osobowe

Spółka jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Spółka oświadcza, że osoba przeglądająca Serwis pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przydzielenia dostępu do Aplikacji oraz w celu przesyłania na adres poczty elektronicznej takiej osoby tzw. informacji systemowych oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących. Spółka nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Spółka może umożliwić Przedsiębiorcom skorzystanie z ofert handlowych przygotowanych przez partnerów Spółki, jednakże to zawsze Przedsiębiorca decyduje czy udostępni swoje dane takiemu partnerowi czy nie. W przypadku udostępnienia tych danych partnerowi, Spółka staje się podmiotem, któremu partner powierzył w/w dane do przetwarzania.

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja Usługi nie jest możliwa bez ich podania. Spółka może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze stosownej umowy przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. Podmiot, któremu Spółka powierzyła dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Przedsiębiorca ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

Spółka zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Przedsiębiorców w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Spółki.

Newsletter

Spółka udostępnia Przedsiębiorcom usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Przedsiębiorcę w trakcie rejestracji w Aplikacji adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Spółkę wiadomości o tematyce wybranej przez Spółkę, dotyczącej w szczególności szeroko rozumianych zagadnień księgowych oraz oferty usług Spółki. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania rejestracji w Aplikacji. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Spółce. Każda z wysyłanych przez Spółkę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie w/w umowy. Spółka jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter.

Zamknij