Menu

Ogólne warunki świadczenia usług

§ 1 Przepis ogólny

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców uszczegóławiają warunki prowadzenia obsługi księgowej w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego przez Infakt Biuro Rachunkowe Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez Spółkę aplikacja, wspomagająca realizację przedmiotu umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Przedsiębiorcę realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy;
 2. Ogólne warunki – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 3. Przedsiębiorcy – przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 2, którzy zawarli ze Spółką Umowy;
 4. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;
 5. Spółka – Infakt Biuro Rachunkowe Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402984, posiadającą NIP 6793078430;
 6. Tabela – tabela opłat dodatkowych stanowiąca załącznik do Ogólnych warunków;
 7. Umowa – umowa o obsługę księgową zawieraną pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcami;

§ 3 Oświadczenia Spółki

 1. Spółka oświadcza, że:
  • przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spełniających warunki wskazane w ust. 2;
  • posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47976;
  • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Spółka oświadcza, że usługa świadczona w oparciu o Umowę przeznaczona jest dla Przedsiębiorców, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie jest stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów (dot. podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt);
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu międzynarodowych usług transportowych;
  • nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych;
  • nie prowadzą działalności komisowej czy lombardowej;
  • nie rozliczają się w oparciu o faktury VAT marża;
  • nie stosuje się do nich przepis art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej.
 3. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy potwierdzają, że zostali zapoznani ze wskazanymi w ust. 2 warunkami przed jej podpisaniem, oraz że warunki te spełniają.
 4. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy przyjmują do wiadomości, że Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty w ich imieniu jakichkolwiek należności, w tym należności handlowych i o charakterze publicznoprawnym.

§ 4 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie na rzecz Przedsiębiorców obsługi księgowej, które może zostać poprzedzone na zlecenie Przedsiębiorcy zarejestrowaniem na jego rzecz działalności gospodarczej w oparciu o dane podane przez niego w stosownym formularzu.
 2. Na obsługę księgową Przedsiębiorców składają się następujące czynności:
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie w razie konieczności deklaracji ZUS DRA dotyczącej wyłącznie Przedsiębiorców (do 10 dnia następnego miesiąca);
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) a także deklaracji VAT-UE (w przewidzianych prawem terminach, w zależności od okresu rozliczania podatku VAT przez Przedsiębiorców) a także sporządzanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  • udział przedstawiciela Infakt w kontrolach dotyczących wyżej określonych czynności, a prowadzonych przez stosownie upoważnione organy administracji skarbowej, przy czym Przedsiębiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w/w przedstawiciela;
 3. Przedsiębiorcy mogą zlecić Spółce za wynagrodzeniem dodatkowym usługi wskazane bądź w Tabeli opłat dodatkowych, bądź inne usługi, których zakres i cenę Strony określą w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu email Przedsiębiorców wskazanego w potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 4. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy umocowują przedstawicieli Spółki do reprezentowania, w tym podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów składanych do organów administracji publicznej (w szczególności administracja skarbowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umocowanie takie obejmuje również udzielanie dalszych pełnomocnictw przez tak ustanowionych pełnomocników.
 5. Spółka jest uprawniona do realizacji przedmiotu Umowy z pomocą i/bądź za pośrednictwem osób trzecich, za który działania i zaniechania odpowiada jak za własne.

§ 5 Obowiązki Stron

 1. Dla realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do:
  • udostępnienia Przedsiębiorcom za pośrednictwem Serwisu Aplikacji;
  • wprowadzania do Aplikacji danych oraz stworzenia - po każdorazowym ustaleniu potrzeb danego Przedsiębiorcy w niniejszym zakresie - za jej pośrednictwem dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych do realizacji Umowy nie będących dokumentami, o których mowa w ust. 2 lit. a;
  • bieżących kontaktów z organami administracji skarbowej bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu rzetelnej realizacji Umowy;
 2. Dla realizacji Umowy Przedsiębiorcy zobowiązują się do:
  • wprowadzenia do Aplikacji – pod rygorem naliczenia opłat wskazanych w Tabeli – a w razie potrzeby także po wcześniejszym przetłumaczeniu lub opatrzeniu stosownymi opisami dokumentów niezbędnych do prawidłowej i rzetelnej realizacji Umowy,, co obejmuje w szczególności faktury, umowy wraz z rozliczeniami usług świadczonych Przedsiębiorcy przez osoby trzecie w oparciu o takie umowy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, ewidencje sprzedaży nieudokumentowanej, raporty z kasy fiskalnej, ewidencje przebiegu pojazdów, ewidencje wyposażenia, rachunki, potwierdzenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne, wskazane przez Spółkę dokumenty w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokumenty te zostały wytworzone (miesiąc księgowania);
  • terminowego regulowania należności publicznoprawnych wyliczonych przez Spółkę w oparciu o dostarczone przez Przedsiębiorcę dokumenty i informacje;
  • przechowywania we własnym zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz dokumentacji podatkowej w rozumieniu Umowy;
  • informowania Spółki za pośrednictwem adresów email wskazanych w Umowie o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na wyniki wyliczeń zobowiązań publicznoprawnych Przedsiębiorcy, które na mocy Umowy winna przeprowadzić Spółka;
  • natychmiastowego aktualizowania danych mających wpływ na realizację Umowy i przekazywania Spółce stosownych informacji, a w razie potrzeby także dokumentów związanych z taką aktualizacją;
 3. Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót towarami powinni we własnym zakresie i w terminach przewidzianych przepisami prawa wykonać spis z natury, a także prowadzić ewidencję ilościowo – wartościową i wycenę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

§ 6 Aplikacja

 1. W celu korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, w możłiwie najnowszej wersji) a także konto poczty elektronicznej (email). Przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Aplikacja:
  • oferuje tworzenie m.in. Dokumentów w postaci faktur;
  • umożliwia Przedsiębiorcom monitorowanie realizacji przedmiotu Umowy przez Spółkę poprzez m.in.:
   • podgląd wprowadzonych do Konta elektronicznych wersji dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorców Spółce w sposób określony w Umowie.
   • podgląd prowadzonej przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, rejestru zakupów VAT, rejestru sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji ZUS DRA;
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy deklaracji VAT­7 (VAT­7K) a także deklaracji VAT­UE.
   • podgląd wysokości podatku dochodowego oraz poglądowej deklaracji PIT 5.
   • podgląd sporządzanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorcy rocznych deklaracji PIT­36 / PIT­36 wraz z załącznikami (PIT/B, PIT/O).
 3. Aplikacja zapewnia Przedsiębiorcom w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Przedsiębiorca może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Za poprawność tak pozyskanych danych Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  • świadczonych przez Spółkę;
  • świadczonych przez dostawców zewnętrznych - za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty.
 5. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 4 mogą zawierać dostępne w Serwisie odrębne regulaminy.
 6. Aplikacja dostępna jest również w wersji na urządzenia mobilne. Jednakże w tym wariancie Aplikacja może mieć ograniczone względem Aplikacji dostępnej z poziomu Serwisu funkcjonalności.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich a także niedostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 8. Przedsiębiorca dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie bądź stosownej dokumentacji technicznej. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie API, przez które rozumie się wykorzystanie go dla celów świadczenia usług identycznych bądź podobnych do Usług czy przedmiotu Umowy.
 10. Przedsiębiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w tym dokumenty przesłane na dedykowany mu adres poczty elektronicznej w domenie infaktpliki.pl.
 11. Spółce przysługuje względem Przedsiębiorcy prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Przedsiębiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu, prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub gdy działania Przedsiębiorcy godzą w dobre imię Spółki bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. Spółka w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Przedsiębiorcy w określonych przez Spółkę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 12. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Spółce dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Spółkę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Pierwsze, wynikające z Umowy wynagrodzenie Spółki płatne jest z chwilą zawierania Umowy i od jego zapłaty Spółka może uzależnić zawarcie Umowy.
 3. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy. Lista planów, wraz z opisem funkcjonalności w ramach danego planu i ich cenami dostępna jest na stronie internetowej www.infakt.pl/cennik/
 4. Każde wynagrodzenie Spółki wskazane w Umowie, na stronie, której mowa w ust. 2 oraz w Tabeli jest wynagrodzeniem netto i zostanie każdorazowo powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 5. Wynagrodzenie obejmujące cenę danego planu, w ramach którego Spółka świadczy na rzecz Przedsiębiorcy przedmiot Umowy płatne jest z góry, w terminie i na rachunek bankowy wskazane w treści stosownej faktury. Pozostałe wynagrodzenie jest bądź wskazywane w treści osobnej faktury bądź doliczane do stosownej faktury obejmującej w/w wynagrodzenia za plan.
 6. Spółka nie nalicza Przedsiębiorcom wynagrodzenia za okres, w którym Przedsiębiorcy zawiesili rozliczaną przez Spółkę działalność gospodarczą. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy:
  • sytuacji, w której Spółka w dalszym ciągu, mimo zawieszenia tej działalności realizuje na rzecz Przedsiębiorców przedmiot Umowy;
  • opłat dodatkowych.
 7. Jednocześnie Przedsiębiorca zobowiązuje się niewypowiadać Umowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pod rygorem zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za okres 3 (trzech) miesięcy.
 8. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zaksięgowania go na rachunku bankowym Spółki.
 9. Przedsiębiorcy, poprzez zawarcie Umowy wyrażają zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wysyłanie im przez Spółkę i na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie faktur w wersji elektronicznej, a Spółka zapewnia autentyczność, integralność oraz czytelność faktur wysyłanych przez nią za pośrednictwem adresu faktury@infakt.pl.

§ 8 Uprawnienia Spółki w razie braku płatności

 1. W przypadku, gdy Spółka nie odnotuje płatności w terminach wskazanych w stosownych fakturach będzie ona uprawniona według swojego wyboru do ograniczenia bądź zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy usług na rzecz danego Przedsiębiorcy. W szczególności Spółka będzie uprawniona do zablokowania danemu Przedsiębiorcy dostępu do Aplikacji. Skorzystanie przez Spółkę z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia i nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 Spółka ma prawo według swojego uznania podjąć względem danego, opóźniającego się z płatnościami Przedsiębiorcy czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległych płatności w postępowaniu przedsądowym, na które to czynności składają się monity telefoniczne, emailowe, smsowe oraz przesyłane pocztą tradycyjną, w tym ostateczne, przedsądowe wezwania do zapłaty. Podjęcie czynności wskazanych powyżej upoważnia Spółkę do naliczenia z tego tytułu opłat dodatkowych wskazanych w Tabeli.
 3. Skorzystanie przez Spółkę z uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie nie narusza jej uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w oparciu o nadzwyczajny tryb wypowiedzenia.

§ 9 Odpowiedzialność Stron

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy począwszy od wskazanej w Umowie i przepisanej do treści pełnomocnictwa podpisywanego przez Przedsiębiorcę daty umocowania jej przedstawiciela do działania w imieniu danego Przedsiębiorcy. Zapis niniejszy nie uchybia innym postanowieniom niniejszego paragrafu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie wyliczeń w oparciu o dokumenty:
  • niekompletne;
  • nieprawidłowo sporządzone;
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe złożenie wszelkich dokumentów do organów administracji publicznej, które winny przez nią zostać sporządzone w oparciu o dostarczone przez danego Przedsiębiorcę po 20 (dwudziestym) dniu danego miesiąca dokumenty, jeśli nie naliczywszy Przedsiębiorcy wskazanej w Tabeli opłaty poinformowała go, że złoży w niniejszym zakresie stosowną korektę deklaracji bądź innego dokumentu. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku Spółka naliczy stosowną, wskazaną w Tabeli opłatę za sporządzenie deklaracji.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca nie uczyni zadość obowiązkom przewidzianym w Umowie oraz Ogólnych warunkach.
 5. Spółka jest uprawniona do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w przypadku, gdy dany Przedsiębiorca w terminie przez nią wyznaczonym nie dostarczy dokumentów, albo nie udzieli informacji niezbędnych do rzetelnej realizacji zobowiązań Spółki. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 6. Spółka nie bada autentyczności dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów, ani ich zgodności ze stanem faktycznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w oparciu o dokumenty nieautentyczne, bądź niezgodne ze stanem faktycznym.
 7. Spółka ma prawo do odmowy wykonania swoich zobowiązań nałożonych mocą Umowy bądź Ogólnych warunków w całości lub części w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że określone działanie danego Przedsiębiorcy, w szczególności wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach jest niezgodne z przepisami prawa. Realizacja niniejszego uprawnienia przez Spółkę nie rodzi po jej stronie jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
 8. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wywołane skorzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie, którym udostępnił on dane umożliwiające dostęp do niej.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy i w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia, w którym przestała ona wiązać Strony bez względu na sposób czy okoliczności, w jakich to nastąpiło, nie zatrudniać pracowników Spółki ani innych osób, za pomocą których Spółka realizuje szeroko rozumiany przedmiot Umowy, ani też nie nawiązywać z takim osobami współpracy w żadnej formie, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie w/w zobowiązania.

§ 10 Dane użytkownika

Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy oświadcza, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych oraz adresowych wprowadzonych do Aplikacji w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz w celach marketingowych, co obejmuje również przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną;
 2. Powierza do przetwarzania Spółce i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, w szczególności zawarte w Dokumentach. Dane powyższe są danymi kontrahentów Użytkownika i obejmują w szczególności:
  • imię i nazwisko;
  • firmę;
  • NIP;
  • PESEL;
  • serię i nr dowodu osobistego;
  • adresy zamieszkania, zameldowania i prowadzenia działalności;
  • nr rachunku bankowego;
  • historię transakcji;
  • listę dokumentów księgowych.
 3. Został poinformowany o prawie domagania się poprawienia przetwarzanych przez Spółkę i dotyczących jego danych oraz zaprzestania ich przetwarzania przez Spółkę przyjmując do wiadomości, że, w przypadku zażądania od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem niego;
 4. Przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom do przetwarzania w celach opisanych powyżej.

§ 10 Dane osobowe

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w polityce prywatności o której mowa w lit. a, swoje następujące dane osobowe:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji, w szczególności zawarte w Dokumentach. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności:
   1. imię, nazwisko;
   2. firma;
   3. wiek i data urodzenia;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu;
   6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   8. numery rejestracyjne pojazdów;
   9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
   10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   11. informacje o stanie zdrowia;
  5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa w lit. a.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy - zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.

§ 11 Poufność

 1. Spółka i Przedsiębiorca (dalej Strony) ustalają, że informacje jakie każda ze Stron będzie przekazywać drugiej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą traktowane przez drugą Stronę jako poufne. Strony zobowiązane są zapewnić w okresie trwania Umowy oraz w okresie 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania należytą ochronę przekazanych sobie informacji poufnych i wykorzystywać je jedynie dla celów realizacji Umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności te, dotyczące kwestii finansowych, podatkowych, technicznych, handlowych, know – how, koncepcji, strategii czy źródeł i sposobów finansowania Stron.
 3. Za poufne Strony nie uznają informacji, które:
  • w dacie ich ujawnienia stanowią informacje dostępne publicznie;
  • są już w dacie podpisania Umowy znane Stronom i wiedza ta została nabyta zgodnie z prawem, w sposób niezwiązany z realizacją przedmiotu Umowy;
  • zostały po zawarciu Umowy pozyskane przez Stronę od podmiotów trzecich, które z kolei nie pozyskały takiej informacji bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony i nie naruszyły w inny sposób jakiegokolwiek zobowiązania poufności;
 4. W przypadku, gdy Strona, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wezwanie stosownych organów państwowych działających w granicach swoich uprawnień, ujawni informacje poufne przekazane jej przez drugą Stronę w ramach realizacji Umowy, ograniczenia wynikające z niniejszego paragrafu nie znajdą zastosowania i działanie takie nie będzie rodziło po stronie Strony ujawniającej informacje żadnej odpowiedzialności.

§ 12 Wypowiedzenie Umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dany Przedsiębiorca:
  • pomimo wcześniejszego wezwania nie współdziała ze Spółką w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności nie dostarcza w terminie wskazanym w Ogólnych warunkach dokumentów kompletnych bądź niezawierających błędów;
  • opóźni się o więcej niż 21 dni z zapłatą wynagrodzenia Spółki;
  • zleca Spółce czynności bądź działania w ocenie Spółki niezgodne z przepisami prawa bądź prowadzi w ocenie Spółki działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem;
  • zgłosił wniosek o upadłość bądź restrukturyzację;
  • rażąco naruszył postanowienia Umowy lub Ogólnych warunków.
 3. W przypadku, gdy Spółka wypowie Umowę w oparciu o postanowienia ust. 2 Przedsiębiorca zapłaci na jej wezwanie karę umowną, stanowiącą równowartość trzykrotności wskazanego w Umowie wynagrodzenia podstawowego brutto Spółki za 3 (trzy) miesiące.
 4. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka w sposób rażący i uporczywy nie będzie realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy czy Ogólnych warunków.
 5. Umowa wygasa wskutek śmierci Przedsiębiorcy.
 6. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane z użyciem stosownej opcji udostępnionej w Aplikacji czy za pośrednictwem adresów poczty email wskazanych w treści Umowy. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O ile nie dojdzie do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji bądź pisemnego lub elektronicznego powiadomienia o zmianie adresu email, wszelka korespondencja, tradycyjna jak i elektroniczna kierowana na adresy Stron wskazane w Potwierdzeniu zawarcia Umowy uważa się za doręczoną najpóźniej z datą drugiego awizo w przypadku poczty tradycyjnej oraz niezwłocznie w przypadku poczty email.
 2. Zastrzeżenie kar umownych w Umowie nie wyklucza dochodzenia przenoszącego ich wysokość, a rozwiązanie Umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia w/w kar umownych.
 3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany opisów i cen planów, o których mowa w § 6 ust. 2 oraz Ogólnych warunków, w tym Tabeli, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wewnętrznych uregulowaniach Spółki czy szeroko rozumianej sytuacji rynkowej, jeśli okoliczności te mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia w Serwisie nowych opisów i cen planów, Ogólnych warunków lub Tabeli w nowym brzmieniu.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy, w tym spory dotyczące roszczeń związanych z rozwiązaniem czy odstąpieniem od Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 6. Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 23.04.2018 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usługi przekazu pieniężnego świadczonej przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie jako metody płatności za towary i usługi wskazane w Dokumencie lub Dokumencie kosztowym.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi – świadczone na rzecz płatnika bądź odbiorcy przez BM usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz 1175 z późn. zm.), służące do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z Usług dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie BM udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacenie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie BM przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością BM, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z BM umowy na świadczenie Usług. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja stosownego regulaminu Usług (w tym aktualnego cennika).
 3. BM ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez BM regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Usług.
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usług.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. BM jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usług.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia BM jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. numer telefonu.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania BM wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usług, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z BM Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - Regulamin świadczenia usługi udostępniania usług faktoringowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości korzystania z usług faktoringowych świadczonej przez Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jako metody pozyskiwania środków finansowych.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Finiata – Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Grodzka 42/1, Kraków 31-044, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN, tj. podmiot świadczący Usługę faktoringu;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa faktoringu – świadczona na rzecz Użytkownika przez Finiatę usługa polegająca na zbyciu na rzecz Finiaty wierzytelności handlowych przysługujących Użytkownikowi w odniesieniu do danego dłużnika, potwierdzonych Dokumentami.
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który korzysta z Aplikacji w jednym z oferowanych w jej ramach płatnych pakietów.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie Finiaty udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi faktoringu.
 2. Infakt na zlecenie Finiaty przekierowuje Użytkowników, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usługi faktoringu na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl na której Użytkownik może zainicjować korzystanie z Usługi faktoringu. Warunkiem skorzystania z Usługi faktoringu jest akceptacja stosownego, przygotowanych przez Finiatę dokumentów (regulamin, polityki prywatności, umowa).
 3. Finiata ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi faktoringu, realizowanej w oparciu o wskazane w ust. 2 dokumenty, i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi faktoringu
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością zawarcia Umowy faktoringu.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, które są niezbędne dla realizacji Usługi faktoringu.
 2. Dla realizacji możliwości opisanej w §3 ust. 1 Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia Finiacie jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. imię i nazwisko;
  2. adresy prowadzenia działalności / adresy do doręczeń;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numery rachunków bankowych;
  6. numer telefonu;
  7. firma;
  8. data założenia działalności gospodarczej.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania Finiacie wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usługi faktoringu, w tym w szczególności Dokumentów.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z Finiatą Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi faktoringu, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18.12.2017 r.

Załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług - Regulamin usługi przechowywania plików w Aplikacji

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi udostępniania w aplikacji Infakt miejsca do przechowywania plików, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Biuro Rachunkowe Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402984, posiadającą NIP 6793078430, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w OWU;
 3. Plik – plik komputerowy w formacie jpg, png lub pdf;
 4. OWU – ogólne warunki świadczenia usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach Aplikacji miejsca do przechowywania Plików, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 7. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu.

§3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Usługodawca w ramach świadczenia Usługi udostępnia Użytkownikowi w Aplikacji przestrzeń wirtualną w celu przechowywania w niej Plików.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie przesłania do Aplikacji pierwszego Pliku. Tym samym korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie dla zalogowanych do Aplikacji Użytkowników.
 3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 6 (sześć) miesięcy i może być przedłużana za pośrednictwem Aplikacji na kolejne okresy wynoszące 12 (dwanaście) miesięcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jego dostęp do przechowywanych w Aplikacji w ramach Usługi Plików jest blokowany a Usługodawca jest uprawniony do trwałego usunięcia rzeczonych Plików po upływie 2 (dwóch) tygodni od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy na świadczenie Usługi.

§4 Pierwsze skorzystanie z Usług

W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin i przesłać do Aplikacji pierwszy Plik.

§5 Odpłatność

 1. Usługodawca nalicza dodatkowe opłaty za korzystanie z Usługi w przypadku przedłużenia jej na kolejne okresy w rozumieniu §3 ust. 3. Opłata wynosi 36,00 PLN netto (trzydzieści sześć złotych 00) za każdy w/w okres a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi od uprzedniego uiszczenia rzeczonej opłaty.
 2. Kwota powyższa zostanie powiększona o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany Regulaminu, w tym opłaty w rozumieniu §5, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych;
  2. limity zarówno przestrzeni wirtualnej w rozumieniu §3 ust. 1 jak i dotyczące wielkości czy liczby Plików w nich przechowywanych, jeśli jest to uzasadnione kwestiami technicznymi, w szczególności szybkością działania Aplikacji oraz bezpieczeństwem Plików i działanie takie nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia jego §8 ust. 5, 7 oraz 8.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt - promocja Szybka płatność bez prowizji

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez inFakt Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – inFakt Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402984, posiadającą NIP 6793078430, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Regulamin usługi – regulamin usługi udostępniania szybkich płatności, stanowiący załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;
 7. Usługi - Usługi w rozumieniu Regulaminu usługi;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

 1. W czasie trwania Promocji Infakt poniesie opłaty należne BM od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług (tj. usługi szybkich płatności).
 2. Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

  1. Promocja trwa w dniach od 03.07.2018 r. do odwołania.
  2. Promocją objęci są wszyscy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
  3. Aby skorzystać z promocji, Użytkownik musi w celu dokonania płatności opisanej w ust. 2 skorzystać z Usługi za pośrednictwem Aplikacji w czasie trwania Promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników będzie Infakt.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celu związanym z identyfikacja Użytkowników jako osób objętych Promocją oraz dla celów analitycznych.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja - Promocja Szybka płatność bez prowizji”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/owu
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2018 r.

Załącznik do Ogólnych warunków świadczenia usług:

Cennik usług dodatkowych


Usługa dodatkowa Cena
Zaksięgowanie dokumentu kosztowego ponad liczbę wskazaną w danym planie 4 PLN w Planie Mini / 3 PLN w Planie Standard / 2 PLN w Planie Premium
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego 5 PLN
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy pracę 50 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego niepodlegającej tzw. ozusowaniu 10 PLN
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego podlegającej tzw. ozusowaniu 30 PLN
Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 25 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg 50 PLN
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 100 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 75 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 75 PLN
Sporządzenie delegacji krajowej 15 PLN
Sporządzenie delegacji zagranicznej 25 PLN
Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu 50 PLN
Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację 150 PLN
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego 30 PLN
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50 PLN
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150 PLN
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 50 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 50 PLN
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20 PLN
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 PLN
Miesięczna deklaracja PFRON 25 PLN
Sporządzenie aktualizacji VAT-R 50 PLN
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 50 PLN
Sporządzenie zestawienia zapisów z KPIR narastająco 50 PLN
Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące 50 PLN
Korekta jednej deklaracji DRA 20 PLN
Sporządzenie nowej umowy o pracę przez Dział Prawny 150 PLN
Rozwiązanie umowy o pracę (sporządzenie wypowiedzenia) 50 PLN
Udzielanie Odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 50 PLN
Odwołanie od decyzji ZUS 100 PLN
Segregacja dokumentów (12 miesięcy) 250 PLN
Zgłoszenie do systemu MOSS 150 PLN
Składanie deklaracji MOSS 200 PLN
Inne usługi według indywidualnej wyceny

Opłaty dodatkowe


Tytuł opłaty Opłata
Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca księgowania 25 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania 75 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 24 dniem miesiąca księgowania 150 PLN
Opłata za monit elektroniczny 5 PLN
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 30 PLN
Opłata za monit telefoniczny - SMS 5 PLN
Opłata za monit telefoniczny - rozmowa 20 PLN
Zamknij