Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę InFakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka inFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, KRS: 0000325203, NIP: 9452121681 (dalej jako: Administrator).

Administrator informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Suchońskiego, w celu nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą.

Aby skontaktować się z Inspektorem, wyślij wiadomość pod adres e-mail: rodo@infakt.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadanej na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  1. imię, nazwisko, firma;
  2. dane kontaktowe (w tym adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej);
  3. wizerunek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych i osoby, której dane dotyczą, poprzez dodanie adresu własnego osoby, której dane dotyczą, w wizytówce Google, jako punktu partnerskiego Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu.

Odbiorcami danych osobowych będą użytkownicy stron internetowych, w których będą dostępne dane z wizytówki Google.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych, po ich zakończeniu zaś zostaną przez Administratora usunięte. Z uwagi na fakt, iż przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane osobowe zostaną usunięte w momencie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy o przysłuchującym Pani/Panu prawie do:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących danych osobowych na potrzeby marketingu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Powierzone dane osobowe zostaną przekazane spółce Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych przez ten podmiot dostępna jest pod tym adresem. Powierzone dane przetwarzane będą tym samym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, transfer danych odbywać będzie się w oparciu o standardowe klauzule umowne i inne środki bezpieczeństwa, szczegółowo opisane na tej podstronie.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.