Faktura wystawiana przez nabywcę - jak fakturuje się zakupy od rolnika ryczałtowego?

Ogólna zasada dotycząca wystawiania faktur mówi, że dokument ten powinien być wystawiany przez sprzedającego kupującemu lecz istnieją od tego wyjątki. Jednym z podmiotów, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur i powinien je w określonych warunkach otrzymywać od nabywcy jest rolnik ryczałtowy. W sytuacji, gdy czynny płatnik podatku VAT dokonuje zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego (w skrócie RR), zobowiązany jest on do wystawienia z tego tytułu dwóch faktur, jednej dla siebie a drugiej dla kontrahenta, która będzie dokumentować ten fakt. Jest to tak zwana „faktura VAT RR” i w ten sposób musi być oznaczona. Na fakturze tego typu znajdować muszą się oprócz odpowiedniego nagłówka także nazwy wraz z adresami stron umowy, numery NIP lub PESEL, odpowiednie oznaczenie porządkowe dokumentu (datę wystawienia faktury i jej numer), nazwy nabytych produktów rolnych, opis nabytych produktów (ilość i jednostkę miary, oznaczenie klasy lub jakości), cenę bez uwzględnienia zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość nabycia bez kwoty podatku, stawkę podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość nabytych produktów wraz ze zryczałtowaną kwotą podatku, należność ogółem cyfrowo i słownie a także czytelne podpisy osób, które otrzymały faktury. Bardzo ważnym elementem faktury RR nie występującym w żadnych innych dokumentach jest oświadczenie sprzedawcy o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustawy o podatku od towarów i usług.” Faktura RR nie jest jedynym przypadkiem, kiedy obowiązek fakturowania leży po stronie nabywcy. Sytuacja wygląda bardzo podobnie gdy fakturowania przez nabywcę odbywa się na podstawie specjalnej umowy miedzy stronami, o której zawarciu został poinformowany właściwy organ skarbowy.

Zobacz również

Od kiedy można wystawiać faktury VAT?

Zgłaszany przez przedsiębiorcę problem dotyczył faktu, iż nie posiadał on jeszcze potwierdzenia zgłoszenia rejestracji VAT-R oraz uzyskania numeru NIP

Refaktura

W przepisach podatkowych obowiązujących w Polsce do dnia 1 stycznia 2011 roku nie wspominano o pojęciu refaktury

Faktura prowizyjna

Przedsiębiorcy często prowadzą sprzedaż swoich produktów lub usług za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych

Faktura transportowa

Rozliczanie usług transportowych jest specyficzne zwłaszcza ze względu na termin wystawienia faktury i datę powstania obowiązku podatkowego

Faktura importowa

Podczas sprowadzania towarów z zagranicy, albo dokonywania rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami, do obiegu księgowego może zostać wprowadzona tzw

Faktura marketingowa

Na gruncie polskiego ustawodawstwa istnieje pojęcie faktury marketingowej, choć jest ona nietypowym i rzadko wykorzystywanym rozwiązaniem

pokaż więcej tematów

Faktura PZ

W przypadku firm handlowych i produkcyjnych kluczowe znaczenie ma sprawne zarządzanie magazynem

Faktura rozliczająca

Często zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta zaliczkę na poczet realizacji usługi lub dostawy towaru

Metoda kasowa 2013

Rok 2013 przywitał przedsiębiorców zmianami w zakresie rozliczania podatku VAT metodą kasową

Faktura marketingowa

Na gruncie polskiego ustawodawstwa istnieje pojęcie faktury marketingowej, choć jest ona nietypowym i rzadko wykorzystywanym rozwiązaniem