DRA formularz

ZUS DRA formularz to deklaracja rozliczeniowa składek odprowadzanych do ZUS w danym okresie rozliczeniowym przez przedsiębiorcę. Ten dokument służy po prostu do zadeklarowania ich wysokości. Jak jednak wygląda ten formularz?

KIEDY SKŁADA SIĘ FORMULARZ DRA?


Jeżeli płatnik opłaca składki tylko za siebie wówczas składa jedynie ZUS DRA za pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności. Natomiast w przypadku zatrudniania pracowników formularz ZUS DRA należy wypełniać za każdy okres rozliczeniowy.

Dokument trzeba złożyć do:

  • 10 dnia miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie,

  • 15 dnia miesiąca – w przypadku zatrudniania pracowników.

Odpowiedni wzór można pobrać w każdym oddziale ZUS lub odszukać w Internecie, najlepiej na oficjalnej stronie ZUS. Dostępne są formularze do wydruku i wypełnienia ręcznego oraz do wypełnienia komputerowo i wydrukowania gotowego dokumentu.


ZUS DRA FORMULARZ - CO ZNAJDUJE SIĘ NA DRUKU ZUS DRA?


Formularz ZUS DRA składa się z dwunastu sekcji, które powinny zostać odpowiednio uzupełnione jak należy to zrobić?

I. Dane organizacyjne

W tym obszarze wypełniamy tylko pierwsze dwa punkty. Pierwszy to wskazanie terminu składania deklaracji rozliczeniowych będących jednoznacznie terminami płatności składek ZUS. Są 3 terminy: 5-tego, 10-tego i 15-tego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Tym 3 terminom odpowiadają kolejno cyfry: 1, 2 i 3, z których odpowiednią wybieramy i wpisujemy do pola.

Najczęściej spotykane terminy to termin 2 (dla przedsiębiorcy opłacającego składki jedynie za siebie) i 3 (dla pracodawców opłacających składki za siebie i za pracowników). Są jeszcze kody: 4 i 5, ale stosowane są one znacznie rzadziej.

W punkcie 02 wpisujemy numer deklaracji i tu konieczne jest wyjaśnienie:

  • pierwsze 2 kratki oznaczają numer – wpisujemy 01, jeśli składamy deklarację ZUS DRA za dany okres rozliczeniowy po raz pierwszy lub wpisujemy 02, jeśli składamy korektę złożonej deklaracji,

  • kolejne 2 kratki to oznaczenie miesiąca i następne 4 to oznaczenie roku.

Pole 05 wypełnia się tylko w sporadycznych przypadkach. Pozostałe punkty pozostawiamy nie wypełnione.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek

W tej części podajemy swoje dane jako przedsiębiorcy, czyli płatnika składek ZUS. Wpisujemy dane do poszczególnych punktów, przy czym w 04 należy określić, jaki dokument podajemy i odpowiednio wpisać cyfrę 1 (jeśli dowód osobisty) lub 2 (jeśli paszport). W punkcie 06 podajemy nazwę firmy – ważne, aby była zgodna z tą, z jaką zgłosiliśmy do CEIDG.

III. Inne informacje

W polu 01 wpisujemy liczbę osób ubezpieczonych, czyli osób, za które odprowadzamy składki ZUS – społeczne lub/i zdrowotne. Jeżeli prowadzimy działalność jednoosobową, wpisujemy 1 w ostatniej kratce. Punkt 02 jest zacieniowany, czyli nie wypełniamy go, natomiast w punkcie 03 określamy stawkę ubezpieczenia wypadkowego.

Najlepiej jest skorzystać ze strony internetowej www.zus.pl i tam odnaleźć poradnik na temat ustalania stawki procentowej ubezpieczenia wypadkowego lub poprosić o pomoc pracownika ZUS, ponieważ ustalanie jej wysokości zależy od liczby zatrudnianych pracowników oraz od rodzaju wykonywanej pracy (związek danej branży z ryzykiem wypadku).

IV. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania

Ten obszar służy do określenia dokładnych kwot składek. Najłatwiej jest wypełniać w kolejności:

04 – kwota składek na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonych,

05 – kwota składek na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonych,

07 – kwota składek na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika,

08 – kwota składek na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika,

10 – kwota składek na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa,

11 – kwota składek na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa,

16 – kwota składek na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny,

17 – kwota składek na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny, 01 – suma kwot z pozycji 04, 07, 10 i 16, 02 – suma kwot z pozycji 05, 08, 11 i 17, 01 – suma kwot z pozycji 04, 07, 10 i 16, 06 – suma kwot z pozycji 04 i 05, 12 – suma kwot z pozycji 10 i 11, 18 – suma kwot z pozycji 16 i 17, 03 – suma kwot z pozycji 01 i 02 – tutaj warto sprawdzić swoje obliczenia, sumując kwoty z pozycji 06, 09, 12 i 18 – musi być równa sumie kwot 01 i 02.

19 i 22 – kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonych (w obu polach taka sama kwota),

23 – kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonych,

25 – kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika,

30 – kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez Fundusz Kościelny,

20 – suma kwot z pozycji 23, 25 i 30,

24 – suma kwot z pozycji 22 i 23,

26 – kwota z pozycji 25,

31 – kwota z pozycji 31,

21 – suma kwot z pozycji 19 i 20,

32 – suma kwot z pozycji 06, 09, 24 i 27. Punktów 13, 14, 15, 31, 32 i 33 nie wypełniamy.

V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

Ta część przeznaczona jest do rozliczenia ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym przedsiębiorca lub pracownik korzystał z tych świadczeń. W polach 01 i 03 wpisujemy kwoty wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń: chorobowego i wypadkowego.

Pole 02 służy do określenia kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Pole 04 jest zacieniowane, więc nie wypełniamy, natomiast w polu 05 sumujemy wszystkie kwoty z części V.

VI. Rozliczenie części IV i V

Tu dokonujemy sumowania części IV i V zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu. Po obliczeniach i wpisaniu kwot widać, jaką kwotę musimy zapłacić do ZUS tytułem ubezpieczeń społecznych lub ewentualnie, jaką kwotę dostaniemy z ZUS, jeżeli zostały wypłacone świadczenia chorobowe lub/i wypadkowe (co zostało ujęte w części V).

VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne

W polach od 01 do 03 wpisujemy kwoty składek należnych na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez płatnika (punkt 01), Fundusz Kościelny (punkt 02) i budżet państwa (punkt 03).

Nie ma wątpliwości przy jednoosobowej działalności, wówczas składki należne wpisujemy do punktu 01. W polu 05 wpisujemy kwotę należnych składek do przekazania. Z kolei w polu 07 należy zawrzeć właściwą kwotę do zapłaty.

VIII. Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP

W punkcie 01 wpisujemy kwotę należną na Fundusz Pracy zgodnie z listą płac. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki ZUS tylko za siebie i rozlicza się z ZUS na preferencyjnych warunkach (pierwsze 2 lata działalności), to nie opłaca składek na FP.

W polu 02 wpisuje się kwotę składek wpłacanych na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pole 03 to suma dwóch poprzednich, wskazująca kolejną kwotę do zapłaty do ZUS.

IX. Zestawienie należnych składek na fundusz emerytur pomostowych

Tę część wypełniamy, jeśli opłacamy składki należne na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pole 01 oznacza ilość pracowników, za których odprowadzamy takie składki, pole 02 to liczba stanowisk pracy o szczególnym charakterze, a w polu 03 wpisujemy kwotę odprowadzanych składek według sporządzonej listy wynagrodzeń.

X. Deklaracja dochodu

Ten fragment musi być wypełniony jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie. W polu 01 podajemy kod tytułu ubezpieczenia, czyli najprawdopodobniej będzie to jeden z dwóch:

  • 051000 – przedsiębiorca bez ulgi w opłacaniu składek ZUS,

  • 057000 – przedsiębiorca uprawniony do ulgi (pierwsze 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że jest to pierwsza działalność lub od momentu zakończenia poprzedniej działalności do rozpoczęcia kolejnej upłynął okres 5 lat).

XI. Oświadczenie płatnika składek

Wpisujemy datę wypełnienia formularza, składamy podpis i pieczęć firmową.

XII. Adnotacje ZUS

To miejsce należy pozostawić puste.

FACHOWCY Z INFAKTU ZAŁOŻĄ FIRMĘ ZA CIEBIE


ZUS DRA formularz to jeden z szeregu dokumentów, które trzeba wypełnić i złożyć w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zastanawiasz się nad założeniem firmy i obawiasz się formalności z tym związanych, zgłoś się do inFaktu.

Zamiast samemu czytać ustawy i wypełniać formularze, zlecasz to fachowcom z inFaktu, którzy doskonale znają przepisy i dopełnią za Ciebie wszelkich formalności. Nasi księgowi wyjaśniają Ci wszystko telefonicznie i e-mailowo, wypełniają formularze, a następnie składają je we właściwych urzędach.

Cały proces możesz śledzić w aplikacji, która:

  • wyświetla status Twojego zgłoszenia,

  • informuje o postępach prac w urzędach,

  • wyświetla dokumenty do pobrania.

Założenie firmy przez inFakt jest w pełni darmowe. Ale to nie wszystkie korzyści. Każda osoba, która założy działalność gospodarczą z inFaktem dostaje obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, którą można testować przez 60 dni zupełnie za darmo.  


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu