inFakt Styleguide01. Regulamin bez przycisków

<div class="modal width-770">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Regulamin Programu Bonus</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   <article class="statute">
    <h2>Regulamin Programu Bonus</h2>
     <h3>§1 Postanowienia ogólne</h3>
     <ol>
      <li>Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w rabatowym Programie Bonus.</li>
      <li>
       Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
       <ol class="alphabethic-list">
        <li>
         <strong>Infakt</strong> &ndash; Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków,
         zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział
         XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 945-212-16-81, organizator Programu;
        </li>
        <li><strong>Klient</strong> &ndash; klient Infakt bądź podmiotu z Infakt powiązanego;</li>
        <li><strong>Nowy Klient</strong> &ndash; osoba, która zawarła z Infakt bądź z podmiotem z Infakt powiązanym umowę o świadczenie Usług;</li>
        <li><strong>Program</strong> &ndash; Program Bonus, czyli akcja marketingowa, której celem jest polecenie Usług osobom trzecim przez dotychczasowych klientów Infakt bądź podmiotów z Infakt powiązanych w zamian za Rabaty przyznawane na warunkach określanych w Regulaminie;</li>
        <li><strong>Polecenie</strong> &ndash; czynność dokonana przez Klienta, w wyniku której Infakt bądź podmioty z Infakt powiązane pozyskują Nowego Klienta;</li>
        <li><strong>Rabat</strong> &ndash; wynosząca 20 % obniżka wskazanej w stosownym cenniku ceny odpłatnej Usługi;</li>
        <li><strong>Serwis</strong> &ndash; prowadzony przez Infakt serwis znajdujący się pod adresem www.infakt.pl;</li>
        <li><strong>Usługi</strong> &ndash; świadczone przez Infakt bądź podmioty z Infakt powiązane za pośrednictwem Serwisu.</li>
       </ol>
      </li>
     </ol>
   </article>
  </div>
 </div>
</div>

02. Regulamin z przyciskami

<div class="modal width-770">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Regulamin Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   <article class="statute">
    <h1>
     Regulamin usługi Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe
     <br>
     (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
    </h1>

    <h2>§ 1 Przedmiot regulaminu</h2>
    <p>
     Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Przedsiębiorców z aplikacji internetowej, o której mowa w Umowie o obsługę księgową w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, do której dostęp zapewnia serwis, znajdujący się pod adresem www.infakt.pl.
    </p>

    <h2>§ 2 Słowniczek</h2>
    <p>Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:</p>
    <ol>
     <li> <strong>Aplikacja</strong>
      &ndash; aplikacja internetowa, do której dostęp zabezpieczony jest Loginem oraz Hasłem, a która umożliwia Przedsiębiorcy tworzenie Dokumentów oraz monitorowanie realizacji Umowy przez Spółkę.
     </li>
     <li> <strong>Dokument</strong>
      &ndash; umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu stworzony bądź w ramach korzystania z Aplikacji przez Przedsiębiorcę, tj. edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca) lub dowód wewnętrzny, bądź dostarczony przez Przedsiębiorcę Spółce w sposób określony w Umowie inny dokument.
     </li>
     <li>
      <strong>Hasło</strong>
      &ndash; stworzony przez Przedsiębiorcę ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
     </li>
     <li>
      <strong>Login</strong>
      &ndash; stworzone dla potrzeb korzystania z Aplikacji przez Przedsiębiorcę jego oznaczenie, składające się z minimum 5 (pięciu) znaków lub adres e­mail Przedsiębiorcy;
     </li>
    </ol>
   </article>
  </div>

  <div class="btn--group group">
   <div class="left">
    <a class="btn blue" href="#">Zapisz PDF</a>
   </div>
   <div class="right">
    <a class="x-close-modal" href="#">Zamknij</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok">Akceptuję</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

03. Popup z przyciskami

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Przerwanie procesu zamawiania usługi</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   Czy na pewno chcesz przerwać proces zamówienia pakietu Program do Księgowości? Pozostając przy obecnym planie nie będziesz mógł prowadzić rozliczeń kosztów działalności.
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#" class="x-close-modal">Anuluj</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok x-close-modal">Kontynuuję</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

04. Pop-up podsumowanie

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Wykorzystane usługi dodatkowe</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   <table class="summary-details">
    <tfoot>
     <tr>
      <th>Razem:</th>
      <td class="align-right" colspan="2">80,00 zł</td>
     </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
     <tr>
      <td>Usługa księgowa</td>
      <td>x1</td>
      <td class="align-right">50,00 zł</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Usługa podatkowa</td>
      <td>x1</td>
      <td class="align-right">30,00 zł</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
 </div>
</div>

05. Pop-up radiobutton – 1 kolumna

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Rodzaj koperty</h1>
 <div class="modal-wrapper">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-field modal-flex">
    <label>Rodzaj koperty</label>
    <ul class="modal-list">
     <li>
      <input type="radio" checked="" name="print" id="a1">
      <label for="a1">koperta C5 <span class="grey">(229 × 324 mm)</span></label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a2">
      <label for="a2">koperta A4 <span class="grey">(210 x 297 mm)</span></label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a3">
      <label for="a3">koperta C6 <span class="grey">(114 × 162 mm)</span></label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a4">
      <label for="a4">koperta DL <span class="grey">(110 × 220 mm)</span></label>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#">Anuluj</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok x-close-modal">Drukuj</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

06. Pop-up radiobutton – 2 kolumny

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Drukuj fakturę</h1>
 <div class="modal-wrapper">
  <div class="modal-content modal-flex">
   <div class="modal-field modal-flex">
    <label>Rodzaj</label>
    <ul class="modal-list">
     <li>
      <input type="radio" checked="" name="print" id="a5">
      <label for="a5">1 egzemplarz</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a6">
      <label for="a6">2 egzemplarze</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a7">
      <label for="a7">duplikat</label>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="modal-field modal-flex">
    <label>Język</label>
    <ul class="modal-list">
     <li>
      <input type="radio" checked="" name="lang" id="a8">
      <label for="a8">polski</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="lang" id="a9">
      <label for="a9">angielski</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="lang" id="a10">
      <label for="a10">polski i angielski</label>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#">Anuluj</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok x-close-modal">Drukuj</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

07. Pop-up input – inline

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Oznacz jako zapłaconą</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   <p>Czy na pewno chcesz oznaczyć jako zapłaconą fakturę o numerze <strong>2014/01/5</strong> wystawioną dla <strong>Aligatores Sp. z o.o.</strong> na kwotę <strong>3148,80 PLN</strong>?</p>
   <label for="a11">Zapłacono</label>
   <input type="text" placeholder="3148,80" id="a11">
   <label for="a12">PLN dnia</label>
   <input type="text" id="a12">
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#">Anuluj</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok x-close-modal">Oznacz jako zapłaconą</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

08. Pop-up input

<div class="modal width-450">
 <a href="#" class="modal-close x-close-modal">Zamknij</a>
 <h1>Oznacz jako zapłaconą</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
   <p>Czy na pewno chcesz oznaczyć jako zapłaconą fakturę o numerze <strong>2014/01/5</strong> wystawioną dla <strong>Aligatores Sp. z o.o.</strong> na kwotę <strong>3148,80 PLN</strong>?</p>
   <label for="a13">Zapłacono dnia</label>
   <input type="text" id="a13">
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#">Anuluj</a>
    <button type="submit" class="btn green btn--ok x-close-modal">Oznacz jako zapłaconą</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

09. Pop-up unknow

<div class="bonus-content">
 <div class="modal width-690">
  <h1>Poleć inFakt i odbierz 20% rabatu</h1>

  <div class="modal-wrapper group">

   <div class="modal-content modal-flex">

    <div class="modal-field">
     <h2>Poleć inFakt swoim znajomym</h2>
     <ul class="modal-list">
      <li>
       <input type="radio" checked="" name="print" id="a14">
       <label for="a14">Poleć wszystkim swoim klientom<span class="grey">Zaproszenia zostaną wysłane do wszystkich klientów, którzy nie otrzymali ich jeszcze od Ciebie</span></label>
      </li>
      <li>
       <input type="radio" name="print" id="a15">
       <label for="a15">Poleć wybranym klientom</label>
      </li>
      <li>
       <input type="radio" name="print" id="a16">
       <label for="a16">Poleć inFakt wysyłając e-mail do znajomych</label>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <div class="modal-field">
     <h2>Tekst wysyłany w e-mailu</h2>
     <textarea>Polecam Ci inFakt.pl - wygodne usługi fakturowania i księgowości online połączone z profesjonalną obsługą księgowych. Zarejestruj się a otrzymasz 20% rabatu na najbliższą płatność w inFakt.pl! Możesz założyć konto klikając tutaj: http://www.infakt.pl/polec/id58957452</textarea>
    </div>
   </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="left">
     <input type="checkbox" id="a17">
     <label for="a17">Zapoznałem się i akceptuję <a href="#">Regulamin Programu Bonus</a></label>
    </div>
    <div class="right">
     <a class="x-close-modal link" href="#">Anuluj</a>
     <button type="submit" class="btn green btn--ok">Wyślij</button>
    </div>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>

10. Pop-up unknow-2

<div class="bonus-content">
 <div class="modal width-690">
  <h1>Poleć inFakt i odbierz 20% rabatu</h1>

  <div class="modal-wrapper group">
   <div class="modal-content modal-flex">

   <div class="modal-field">
    <h2>Poleć inFakt swoim znajomym</h2>
    <ul class="modal-list">
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a18">
      <label for="a18">Poleć wszystkim swoim klientom</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" name="print" id="a19">
      <label for="a19">Poleć wybranym klientom</label>
     </li>
     <li>
      <input type="radio" checked="" name="print" id="a20">
      <label for="a20">Poleć inFakt wysyłając e-mail do znajomych<span class="grey">Wprowadź adresy znajomych, oddzielając je
       przecinkami np.: biuro@infakt.pl, info@infakt.pl</span></label>
      <input type="text" id="mail">
     </li>
    </ul>
   </div>

   <div class="modal-field">
    <h2>Tekst wysyłany w e-mailu</h2>
    <textarea>Polecam Ci inFakt.pl - wygodne usługi fakturowania i księgowości online połączone z profesjonalną obsługą księgowych. Zarejestruj się a otrzymasz 20% rabatu na najbliższą płatność w inFakt.pl! Możesz założyć konto klikając tutaj: http://www.infakt.pl/polec/id58957452</textarea>
   </div>

  </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="left">
     <input type="checkbox" id="a21">
     <label for="a21">Zapoznałem się i akceptuję <a href="#">Regulamin Programu Bonus</a></label>
    </div>
    <div class="right">
     <a class="x-close-modal link" href="#">Anuluj</a>
     <button type="submit" class="btn green btn--ok">Wyślij</button>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

11. Pop-up unknow-3

<div class="bonus-content">
 <div class="modal width-690">
  <h1>Poleć inFakt i odbierz 20% rabatu</h1>
  <div class="modal-wrapper group">

   <div class="modal-content modal-flex">

    <div class="modal-field">
     <h2>Poleć inFakt swoim znajomym</h2>
     <ul class="modal-list">
      <li>
       <input type="radio" name="a22" id="a22">
       <label for="a22">Poleć wszystkim swoim klientom</label>
      </li>
      <li>
       <input type="radio" checked="" name="a22" id="a23">
       <label for="a23">Poleć wybranym klientom<span class="grey">Zaznacz klientów, którym chcesz polecić inFakt. Na liście znajdują się jedynie klienci, którzy podali adres e-mail i nie otrzymali jeszcze zaproszeń.</span></label>
       <ul class="modal-list-inner">
        <li>
         <input type="checkbox" id="a24">
         <label for="a24">Adam Adamowski</label>
        </li>
        <li>
         <input type="checkbox" id="a25">
         <label for="a25">Bertram Bonaventura</label>
        </li>
        <li>
         <input type="checkbox" id="a26">
         <label for="a26">Cyryl Cypryjski</label>
        </li>
       </ul>
      </li>
      <li>
       <input type="radio" name="a22" id="a27">
       <label for="a27">Poleć inFakt wysyłając e-mail do znajomych</label>
      </li>
     </ul>
    </div>

    <div class="modal-field">
     <h2>Tekst wysyłany w e-mailu</h2>
     <textarea>Polecam Ci inFakt.pl - wygodne usługi fakturowania i księgowości online połączone z profesjonalną obsługą księgowych. Zarejestruj się a otrzymasz 20% rabatu na najbliższą płatność w inFakt.pl! Możesz założyć konto klikając tutaj: http://www.infakt.pl/polec/id58957452</textarea>
    </div>

   </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="left">
     <input type="checkbox" id="a28">
     <label for="a28">Zapoznałem się i akceptuję <a href="#">Regulamin Programu Bonus</a></label>
    </div>
    <div class="right">
     <a class="x-close-modal link" href="#">Zamknij</a>
     <button type="submit" class="btn green btn--ok">Wyślij</button>
    </div>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>

`

12. Pop-up input + textarea

<div class="bonus-content">
 <div class="modal width-490">
  <h1>Dziękujemy za polecenie inFakt!</h1>
  <div class="modal-wrapper group">
   <div class="modal-content">

    <h2>Zwiększ swój Rabat! Udostępnij link na Facebooku.</h2>
    <p>Powiadom swoich znajomych o inFakcie na Facebooku - wystarczy, że
    opublikujesz poniższy link:</p>
    <input type="text" value="http://www.infakt.pl/polec/infakt/id58756254" id="link-2">
    <textarea>Kupmy razem, będzie taniej! Kliknij w link i wykup dowolną usługę inFakt.pl a i ja i Ty otrzymasz po 20% rabatu! :)</textarea>

   </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="right">
     <a class="x-close-modal link" href="#">Anuluj</a>
     <button type="submit" class="btn green btn--ok">Udostępnij na Facebooku</button>
    </div>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>

13. Pop-up – selectbox

<div class="modal width-450">
 <a class="modal-close x-close-modal" href="#">Zamknij</a>
 <h1>Ostatnio złożona deklaracja</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <div class="modal-content">
  <p>Wybierz, która wersja deklaracji za <strong>Kwartał III 2014</strong> została złożona do Urzędu Skarbowego jako ostatnia (późniejsze zostaną usunięte):</p>
   <select>
    <option>Wersja 1</option>
    <option>Wersja 2</option>
    <option>Wersja 3</option>
   </select>
  </div>
  <div class="btn--group group">
   <div class="right">
    <a href="#">Anuluj</a>
    <button class="btn green btn--ok x-close-modal" type="submit">Zapisz</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

14. Pop-up radio button + input

<div class="modal width-450">
 <h1>Oznacz jako zapłacone składki ZUS</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <form action="#">
   <div class="modal-content">
    <div class="field inline-field">
     <label for="a29">Zapłacono dnia</label>
     <input type="text" value="2014-05-24" id="a29">
    </div>

    <hr class="hr-modal-16-16">

    <p>Które składki zostasły opłacone i w jakiej wysokości:</p>

    <div class="checkbox-input--mix field-row">
     <div class="field">
      <div class="checkbox">
       <input type="checkbox" checked id="a30">
       <label for="a30">Składki społeczne:</label>
       <input type="text" value="233,20">
      </div>
     </div>

     <div class="field">
      <div class="checkbox">
       <input type="checkbox" checked id="a31">
       <label for="a31">Składka zdrowotna:</label>
       <input type="text" value="323,12">
      </div>
     </div>

     <div class="field">
      <div class="checkbox">
       <input type="checkbox" id="a32">
       <label for="a32">Fundusz pracy:</label>
       <input type="text" value="">
      </div>
     </div>
    </div>

   </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="right">
     <a href="#" class="x-close-modal link">Anuluj</a>
     <button class="btn green btn--ok" type="submit">Oznacz jako zapłacone</button>
    </div>
   </div>
  </form>
 </div>
</div>

15. Popup 2 rzędy

<div class="modal width-450">
 <h1>Oznacz jako zapłacone składki ZUS</h1>
 <div class="modal-wrapper group">
  <form action="#">
   <div class="modal-content">
    <p>Aby pomniejszyć składki ZUS za okres choroby, podaj daty przebywania na zwolnieniu lekarskim (znajdziesz je na druku ZUS ZLA):</p>

    <div class="field-row">
     <div class="field">
      <label for="a33">Pierwszy dzień zwolnienia</label>
      <input type="text" value="2014-05-24" id="a33">
     </div>

     <div class="field">
      <label for="a34">Ostatni dzień zwolnienia</label>
      <input type="text" value="2014-05-24" id="a34">
     </div>
    </div>

   </div>

   <div class="btn--group group">
    <div class="right">
     <a href="#" class="x-close-modal link">Anuluj</a>
     <button class="btn green btn--ok" type="submit">Oznacz jako zapłacone</button>
    </div>
   </div>
  </form>
 </div>
</div>