Darmowy program książka przychodów i rozchodów

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza szereg ważnych decyzji, które należy podjąć. Jedną z pierwszych jest wybór formy opodatkowania, co ma wpływ nie tylko na wysokość płaconych podatków, ale również na zakres i rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych. Wybór zasad ogólnych zwykle oznacza, że wymagana jest Księga Przychodów i Rozchodów, którą można prowadzić w wygodnym programie.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA JEST MOŻLIWA?


Księga Przychodów i Rozchodów zależna jest od sposobu opodatkowania. Polskie przepisy podatkowe dają cztery różne możliwość opodatkowania działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorcy mogą się zdecydować na:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • kartę podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych jest zobowiązany ewidencjonować przychody i koszty w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Księga Przychodów i Rozchodów w prostym i szybkim programie do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów. Przetestuj koniecznie!

DLA KOGO PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW?


Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli tzw. uproszczoną księgowość, prowadzą osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1.200.000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). 

Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto, zgodnie z przepisami Księga Przychodów i Rozchodów dotyczy również osób:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
KPiR w inFakt.pl

JAKIE INFORMACJE W KPIR?


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to ewidencja, w której zapisuje się wszystkie przychody i koszty firmy. KPiR pozwala na określenie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności. 

Dokonywane w niej zapisy powinny pozwolić na ustalenie uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności, jak i wysokość ponoszonych kosztów, na podstawie których podatnik może ustalić dochód lub stratę, podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego za dany rok podatkowy.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na prowadzenie księgowości w ten sposób zobowiązani są do prowadzenia następujących ewidencji:

 • Ewidencja sprzedaży.
 • Ewidencja kosztów.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wymaga wiedzy, w jaki sposób prawidłowo ujmować w niej poszczególne dokumenty księgowe. Jednak powtarzalność i schematyczność zdarzeń gospodarczych pozwoliła na stworzenie programu komputerowego online, który rozwiązuje ten problem.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO PROWADZENIA KPIR - INFAKT.PL


Dzięki automatyzacji księgowania, inFakt pozwala przedsiębiorcom poprawnie prowadzić ewidencje księgowe. Program ma trzy zakładki: przychody, koszty i księgowość.

Zakładka Przychody, pozwala na wystawianie faktur, które program automatycznie prawidłowo zewidencjonuje Przychody wykazuje się w dwóch kolumnach : 7 i 8. Kolumna 7 przeznaczona jest dla przychodów ze sprzedaży, natomiast kolumna 8 dla pozostałych przychodów takich jak:

 • przychody ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia,
 • otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia, z wyjątkiem tych które stanowią zwrot wydatków poniesionych na zakup środka trwałego otrzymane kary umowne,
 • uzyskane świadczenia w naturze i świadczenia nieodpłatne,
 • odsetki od środków pieniężnych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z prowadzona działalnością itp. Przedsiębiorca musi wprowadzić tytuł przychodu, a program automatycznie zaksięguje wartość przychodu w odpowiednią rubrykę.

Ewidencja kosztów zgodnie z Rozporządzeniem odbywa się w kolumnach:

 • 10 – zakup materiałów,
 • 11 – koszty uboczne zakupu
 • 12 – wynagrodzenia
 • 13 – pozostałe koszty

Zakładka Koszty w inFakt.pl pozwala na prawidłowe zaksięgowanie kosztów, czyli wydatków firmowych. Aplikacja dzieli koszty na kilka rodzajów, wystarczy dopisać koszt w odpowiedniej pozycji a program sam przyporządkuje dany koszt do odpowiedniej rubryki w KPiR. Rodzaje kosztów wyróżnione w programie:

1) Koszty firmy – to koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością np. wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości oraz wszelkiego rodzaju usługi prawne, informatyczne, remontowe, marketingowe, pocztowe itd. Wprowadzając tego rodzaju kosztu należy określić rodzaj dokumentu (faktura, rachunek, faktura korygująca, dowód wewnętrzny) oraz wpisać numer dokumentu, dane sprzedawcy, datę zakupu, otrzymania dokumentu i termin zapłaty oraz nazwę i wartość poniesionego kosztu. Aplikacja automatycznie dokonuje księgowania w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

2) Opłaty za media – są to opłaty m.in. za zużytą energię elektryczną, za gaz, wodę, C.O., usługi telekomunikacyjne. Wprowadzanie kosztu nie różni się niczym od powyższego przykładu.

3) Zakupy towarów i materiałów – w tej grupie kosztów kryją się opisane powyżej: kolumna 10 i kolumna 11, czyli zakupy towarów i materiałów oraz koszty związane z tym zakupem, np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze. Wprowadzając w aplikacji tego rodzaju koszt po wpisaniu rodzaju dokumentu, danych sprzedawcy, dat faktury/rachunku i opisu zdarzenia gospodarczego, należy wybrać opcję „dodaj koszt uboczny” (jeżeli taki wystąpi). Aplikacja księguje automatycznie koszty danej faktury w podziale odpowiednio na kolumnę 10 i kolumnę 11.

4) Inne koszty – rodzaj ten dotyczy ponoszonych kosztów, które nie są dokumentowane fakturą/ rachunkiem. Zdarzenia te wprowadzane są na podstawie dowodów wewnętrznych. Na przykład:

 • opłaty parkingowe, na podstawie biletu z parkometru,
 • opłaty sądowe, skarbowe i notarialne,
 • koszty podróży służbowej, w tym również diety właściciela,
 • wydatki na media, jeżeli tylko ich część przypada na działalność gospodarczą; podstawą jest dokument obejmujący całość opłat na te cele,
 • ubezpieczenie majątku firmy na podstawie polisy ubezpieczeniowej,
 • opłaty i prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów udzielanych na działalność gospodarczą, ustalone na podstawie wyciągu bankowego,
 • amortyzację środków trwałych,
 • ewidencję przebiegu pojazdu.

5) Koszty paliwa, koszty leasingu, koszty pojazdu – koszty te dotyczą użytkowania w działalności samochodów. W rodzaju koszty paliwa i leasingu wprowadza się dane faktury dokumentującej zakup (sprzedawca, data wystawienia, termin płatności) oraz wysokość poniesionego kosztu, a program dokonuje automatycznego (wraz z opisem) księgowania w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W ostatniej zakładce „Księgowość” można sprawdzić wysokość podatku dochodowego, podatku VAT, wydrukować deklarację, rejestry zakupu i sprzedaży na podstawie wprowadzonych wcześniej dokumentów oraz sprawdzić wysokość składek ZUS, jaką podatnik musi aktualnie opłacić. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy wprowadzaniu dokumentów możemy skorzystać z automatycznych podpowiedzi oznaczonych literką i.

Program on-line inFakt.pl pozwala przedsiębiorcy na prawidłowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca musi jedynie wprowadzić dokumenty, określając ich rodzaj, wartość oraz datę a program automatycznie zaksięguje dokumenty w odpowiednie rubryki.

KORZYSTANIE Z PROGRAMU INFAKT.PL TO SZEREG KORZYŚCI


Decydując się na skorzystanie z Programu do Księgowości infakt.pl przedsiębiorca zyskuje wiele korzyści. Wśród głównych należy wymienić:

 • oszczędność czasu – ewidencje księgowe prowadzimy w czasie dogodnym dla siebie, a czas potrzeby na dojazd do biura rachunkowego (zazwyczaj w godzinach pracy naszej firmy) możemy w pełni poświęcić na prowadzenie działalności,
 • pełne rozeznanie w sytuacji finansowej firmy, prowadząc księgowość osobiście na bieżąco jesteśmy zorientowani ile wyniosą za dany miesiąc obciążenia podatkowe, jeżeli wynajmujemy biuro rachunkowe wysokość podatków poznajemy 20 i 25 następnego miesiąca,
 • oszczędność pieniędzy, prowadzenie księgowości w programie on-line firmy inFakt pozwala na ograniczenie kosztów prowadzenia księgowości.

ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO I PROWADŹ KPIR PRZEZ 30 DNI BEZ OPŁAT!


Szukasz dobrego programu do Księgi Przychodów i Rozchodów? Sprawdź inFakt. Program możesz przetestować zupełnie bez opłat. Po prostu załóż darmowe konto w formularzu poniżej, a następnie uzupełnij w inFakcie dane księgowe Twojej firmy. Darmowy 30-dniowy test zostanie Ci przyznany automatycznie. 

Teraz możesz wystawiać faktury i dodawać koszty, a poprawna Księga Przychodów i Rozchodów w pliku PDF wygeneruje się w programie automatycznie. Gdy 30-dniowy test się skończy, nadal będziesz mógł korzystać z inFaktu wystawiając do 3 faktur w miesiącu.

Księga Przychodów i Rozchodów w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do ponad 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Sprawdź już teraz!


Data modyfikacji:2015-10-20

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR