Ulga na dzieci w zeznaniu za 2015 r.


7 marca 2016 5 min. czytania

Ustawa o PIT daje podatnikom szeroki wachlarz ulg podatkowych, które wpływają na obniżenie podatku należnego. Niewątpliwe do grupy najbardziej popularnych ulg należy ulga na dziecko, której poświęcony jest niniejszy artykuł.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko ?

Z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik, który w danym roku podatkowym:

-wykonywał władzę rodzicielską,

-pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

-sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Podatnik uwzględni ulgę na dziecko jeśli rozlicza się na zasadach ogólnych na PIT-37 lub PIT-36.

Kogo dotyczy ulga na dziecko ?

Ulga na dziecko dotyczy dzieci małoletnich. Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia dziecka małoletniego. Przyjmuje się, że chodzi tu o osoby niepełnoletnie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego czyli takie, które nie ukończyły 18. roku życia. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przed ukończeniem 18. roku życia małoletni zyskuje pełnoletność.

Ulga dotyczy również starszych dzieci tzn. tych, które jeszcze nie ukończyły 25. roku życia, jednak tylko wówczas gdy łącznie spełnią dwa poniższe warunki:

-uczą się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

-w danym roku nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w  art. 27 lub art. 30 b czyli opodatkowanych według skali podatkowej oraz dochodów z niektórych kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku, która w 2015 r. wynosiła 3 089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty rodzinnej dziecka.

W przypadku dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną ulga przysługuje bez względu na ich wiek i dochody.

ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2015 rok

Wysokość ulgi

Zgodnie z art. 27f. ust.2. ulgę na dziecko rozlicza się za każdy miesiąc roku podatkowego

a.w przypadku posiadania jednego dziecka miesięczny odpis wynosi 92,67 zł. Ulga za cały rok wynosi 1 112,04 zł.

Aby rodzice (opiekunowie) wychowujący jedynaka mogli skorzystać z ulgi muszą dodatkowo spełnić kryterium dochodowe, o którym mowa w dalszej części artykułu.

b.w przypadku posiadania dwojga dzieci miesięczny odpis na każde dziecko wynosi 92,67 zł. Ulga za cały rok na każde dziecko wynosi 1 112,04 zł

c.w przypadku posiadania trojga dzieci miesięczny odpis miesięczny na pierwsze i drugie dziecko wynosi wynosi 92,67 zł zaś na trzecie dziecko 166,67 zł. Ulga za cały rok na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1 112,04 zł, zaś na trzecie 2 000,04 zł.

d. w przypadku posiadania czworga i więcej dzieci ulgę na trójkę dzieci rozlicza się zgodnie z literą c. natomiast za czwarte i kolejne dziecko miesięczny odpis wynosi 225 zł, co pozwala na ulgę za cały rok w wysokości 2 700 zł.

Dodatkowy warunek przy uldze na jedynaka

Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ulga nie przysługuje rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody w danym roku przekroczą kwotę 112 000 zł.

Zgodnie z art. 27f ust. 2d za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, nie uważa się:

-osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;

-osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przez łączne dochody rodziców zgodnie z art. 27f ust. 2a uważa się chody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Zatem są to dochody:

-opodatkowane wg skali podatkowej,

-uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

-z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym.

Zsumowane dochody podlegają pomniejszeniu o zapłacone w dany roku składki na ubezpieczenie społeczne.

Dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim dochód uprawniający do skorzystania z ulgi wynosi 56 000 zł, zaś dla podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko 112 000 zł.

Podatek niższy niż ulga

Zgodnie z art. 27f ust.8 w przypadku gdy wartość ulgi przewyższa wartość podatku, od którego jest odliczana wówczas przysługuje prawo do odliczenia tej ulgi powyżej wartości podatku nie więcej jednak niż do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu. Limit nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały odliczone:

-w zeznaniu PIT-28 ,

-w zeznaniu PIT-36L lub

-które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A

W 2016 r. nie obowiązuje już załącznik PIT-UZ.  W rozliczeniu za 2015 r. dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci należy wykazać w sekcji K na PIT-36 lub sekcji na H PIT-37.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu