Ulga mieszkaniowa 2019


30 listopada 2018 4 min. czytania

Wśród wielu zmian przepisów podatkowych, które czekają nas od przyszłego roku znajdziemy kilka nowych rozwiązań dotyczących rozliczania sprzedaży nieruchomości oraz korzystania z ulgi mieszkaniowej. Po szczegóły zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Ulga mieszkaniowa 2018

Opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości oraz określonych praw majątkowych poza działalnością gospodarczą przed upływem okresu 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.
Istnieje jednak możliwość zwolnienia dochodów z opodatkowania w tym okresie pod warunkiem wydatkowania przychodów z tego typu transakcji na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.
Dochód zwolniony z opodatkowania oblicza się wg następującego wzoru:

dochód x wydatki na cele mieszkaniowe
przychód ze sprzedaży

 
Własne cele mieszkaniowe zostały określone w art. 21 ust 25 pdof i są to m.in. wydatki na:

 • nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu związanych z tym budynkiem lub lokalem;
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub rozpoczętej budowę budynku mieszkalnego;
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cele mieszkaniowe.

Więcej na temat ulgi mieszkaniowej w tym artykule.
opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Jakie zmiany w uldze mieszkaniowej od 2019?

Podstawową zmianą dotyczącą ulgi mieszkaniowej jest wydłużenie okresu na wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości z 2 do 3 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Oznacza to, że więcej podatników będzie mogło skorzystać z tej preferencji podatkowej.
Poniżej kolejne nowe rozwiązania, jakie zostaną wprowadzone w zakresie sprzedaży nieruchomości od 2019 roku.

Nowy warunek skorzystania z ulgi

Od 2019 roku zostanie wprowadzony nowy warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej tj. nabycie własności nieruchomości przed upływem okresu 3 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.
Obecnie kwestia ta nie jest doprecyzowana i rozliczanie wydatków na cele mieszkaniowe na podstawie podpisanych umów deweloperskich budzi liczne spory i wątpliwości.

Wydatki m.in. na przebudowę lub remont lokalu

W obecnym stanie prawnym podatnik ma prawo skorzystać z ulgi pod warunkiem wydatkowania środków ze sprzedaży np. na przebudowę lub remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że zanim podatnik nie podpisze aktu notarialnego i nie stanie się właścicielem nieruchomości nie skorzysta z prawa do ulgi.
Od 2019 definicja własności w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i e) pdof zostanie uzupełniona o budynki, lokale, pomieszczenia niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, jeżeli w okresie 3 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność.
Oznacza to, że środki ze sprzedaży nieruchomości wydatkowane na remont wynajmowanego lokalu mieszkalnego będą od przyszłego roku korzystały ze zwolnienia, pod warunkiem że podatnik nabędzie lokal na własność w okresie ulgi.

5-letni okres dla nieruchomości nabytych w drodze spadku

Od 2019 dodany zostanie do art. 10 pdof ust. 5, na podstawie którego 5-letni okres dla nieruchomości nabytych w drodze spadku liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Analogicznie jak w przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku zmieni się na korzyść podatników sposób obliczania 5-letniego okresu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Początkiem tego okresu będzie koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Nowy katalog kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku

Od 2019 poszerzony zostanie ust 6d art. 22 pdof zawierający zamknięty katalog kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku. Obecnie do takich kosztów zaliczyć można udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw poczynione w czasie ich posiadania oraz przypadający na nie podatek od spadków i darowizn.
Od 2019 roku katalog kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku zostanie poszerzony o:

 • udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę;
 • przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Przez ciężary spadkowe rozumie się:

 • spłacone przez podatnika długi spadkowe;
 • zaspokojone roszczenia o zachowek;
 • wykonane zapisy zwykłe i polecenia

również gdy podatnik dokonał powyższych po dokonaniu zbycia.
 
Poniżej wykaz najistotniejszych zmian związanych z ulgą mieszkaniową:

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu