Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a biuro rachunkowe


14 lipca 2018 4 min. czytania

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to obowiązek dla biur rachunkowych. Przepisy w tym zakresie zostały znowelizowane ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. Zapraszam do zapoznania się z nowymi obowiązkami nałożonymi na podmioty świadczące usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadząc działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów z zakresu prawa podatkowego. Jednak ustawodawca nakłada na biura rachunkowe przestrzeganie także innych ustaw. Jedną z takich ustaw, jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z dniem 13 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Przepisy ustawy określają procedury, które należy przestrzegać. Nie przestrzeganie ich wiąże się z karami.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.
W art. 2 ust 1 pkt 17  ustawy wśród instytucji obowiązanych do rozpoznania ryzyka prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi  zostały wymienione m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Biura rachunkowe, które prowadzą na rzecz swoich klientów wyłącznie podatkową księgę przychodów i rozchodów nie są instytucjami obowiązanymi w myśl ustawy. 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury

W zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przede wszystkim należy:

  1. Wdrożyć i zaktualizować procedury wewnętrzne. Biura rachunkowe zobowiązane są do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowością jest wprowadzenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  2. Dokonać oceny ryzyka. Jest to nowy obowiązek dla biur rachunkowych. Ustawa nakłada obowiązek opracowania i wdrożenia oceny ryzyka w formie papierowej lub elektronicznej. Należy w niej zidentyfikować i ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do działalności biura rachunkowego, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Przy ocenianiu ryzyka mogą również uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej. Pierwszą ocenę ryzyka biura rachunkowe muszą sporządzić w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 13 stycznia 2019 r. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.
  3. Przekazywać informacje do Generalnego Inspektora. Ustawa wprowadza w tym zakresie bardzo ważna zmianę. Zmiana polega na skróceniu czasu na przekazanie informacji do Generalnego Inspektora. Do tej pory informacje o transakcjach przekraczających 15 tys. euro należało przekazywać w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Od 13 lipca termin ten zostanie skrócony do 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych lub transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 tys. euro. Biura rachunkowe nie będą jednak już musiały prowadzić rejestru transakcji.

Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa wprowadza szerszy krąg osób odpowiedzialnych za wdrożenie oraz późniejsze działanie biura rachunkowego zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tej pory wystarczyło wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie. Od 13 lipca odpowiedzialność za wdrożenie przepisów nowej ustawy ponoszą wyznaczeni członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla lub członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego.
Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności biura rachunkowego oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na jego rzecz z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu biura rachunkowego zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
W przypadku biur rachunkowych prowadzących działalność jednoosobowo zadania powyższe wykonuje właściciel biura.

Kary

Ustawa znacznie zwiększają wysokość kar, jakie Generalny Inspektor może nałożyć na instytucje obowiązane o których mowa w art. 2. Do tej pory maksymalna wysokość kary mogła wynosić 750 tys. zł. Obecnie została podwyższona do 1 mln euro.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu