Obcokrajowiec – a jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce


24 grudnia 2015 3 min. czytania

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 marca 2012 r., nr IPTPB1/415-367/11-2/DS, czytamy: Osoby fizyczne spoza Unii Europejskiej w opinii organów podatkowych mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na osiągnięte przychody.

Jednakże w 2014 roku wprowadzono nowelizację przepisów w tym zakresie, a dokładnie 5 września weszły w życie zmiany przepisów w ustawie o rachunkowości. Z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy usunięto zapis dotyczący obcokrajowców. Wobec tego osoby fizyczne będące obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, nie muszą wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce prowadzić ksiąg rachunkowych.

Obcokrajowiec – a jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce

Ale czy to już wszystko i obcokrajowiec może bez problemu założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce? Niestety nie, patrząc na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dokładnie na art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. Z przepisu tego wynika, że jeżeli cudzoziemiec, który posiada w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością:

  • kształcenia na studiach w trybie stacjonarnym (art. 144 ustawy o cudzoziemcach),

  • w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ustawy o cudzoziemcach) poza wyjątkami,

  • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 186 ust. 3 – zezwolenie na pobyt czasowy),

  • jest członkiem rodziny w myśl art. 186 ust. 4,

  • posiada zezwolenie na pobyt czasowy,

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przebywającemu na terytorium RP członkowi rodziny w celu połączenia z rodziną w myśl art. 159 ust. 3 i 4;

 • status uchodźcy,

 • ochronę uzupełniającą,

 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,

 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

a także cudzoziemcy, którzy:

 • korzystają w RP z ochrony czasowej,

 • posiadają ważną Kartę Polaka,

 • są członkami rodzin (w myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1 lub przebywającymi z nimi – mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają za granicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce lub ci którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek.

Reasumując, cudzoziemiec po spełnieniu odpowiednich warunków może założyć poprzez uzupełnienie formularzu CEIDG-1, jednoosobową działalność gospodarczą. Jednakże należy pamiętać, że takie osoby po przekroczeniu kwoty 1 200 000 euro (art. 24a ust.4 ustawy o pdof), są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu