Ile wynoszą limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów? Od jakiej kwoty świadczenie jest pomniejszane, a od jakiej całkowicie zawieszane?


1 czerwca 2018 2 min. czytania

Od 1 czerwca będą obowiązywać nowe limity przychodów do zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Na jakim poziomie będą te kwoty? Dla kogo będą miały znaczenie?

Limity przychodów, ale dla kogo?

Przepisy wskazują na to, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

A co ze świadczeniami więcej niż jednej osoby?

Jak wskazuje art. 105 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.
Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę renty rodzinnej, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.
Co ważne przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

Jakie będą obowiązywać nowe limity przychodów?

Na podstawie  art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prezes ZUS w komunikacie z dnia 18 maja ogłosił, że od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3236,00 zł,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6009,70 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu