Nowe limity przychodów do zmniejszania świadczeń


2 czerwca 2017 3 min. czytania

Prezes ZUS w komunikatach z 2017 ogłosił nowe limity przychód oraz maksymalne kwoty zmniejszania świadczeń, które mogą mieć zastosowanie w przypadku emerytów, rencistów.

Zasady

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury lub renty może ulec zawieszeniu lub świadczenia te mogą zostać zmniejszone w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 
Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Ma to także zastosowanie  do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.
Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. 
Powyższe kwestie nie mają zastosowania do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.
Nowe limity przychodów do zmniejszania świadczeń

Zmniejszenia świadczeń

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.
Zgodnie z komunikatem z dnia 19 maja 2017 r. od dnia 1 czerwca 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 3047,50 zł,
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 5659,70 zł.  

Kwoty te obowiązują od od  1.06.2017 do  31.08.2017 r.
zmniejszania świadczeń
Natomiast kolejny komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. określa, że kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,  nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

  1. 565,53 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  2. 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń obowiązują od 1 marca 2017 r.

Świadczenia rodzinne

Warto też wiedzieć, że wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.
Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę zmniejszenia świadczenia dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.
Ponadto przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu