Kiedy upominki dla kontrahentów i pracowników są opodatkowane? Jak określić wartość prezentu?


9 marca 2018 4 min. czytania

Często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca w formie uznania lub z uwagi na dane święto wręcza kontrahentowi różnego rodzaju prezenty np. z okazji Dnia Kobiet. Jak rozliczać prezenty dla kontrahenta?

Jak rozliczać prezenty dla kontrahenta – wszystko co musisz wiedzieć

W sytuacji, gdy przedsiębiorca przekazuje upominki lub prezenty kontrahentowi, zastosowanie ma art. 11 ust 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem przychodami wynikającymi z umów cywilnoprawnych są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Oznacza to, że wszystkie upominki przekazane przez przedsiębiorce swojemu kontrahentowi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wartość pieniężną świadczeń w naturze , określa się na podstawie cen rynkowych przedmiotów lub usług tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania.
Jeżeli przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie prezenty dla kontrahenta, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym, jego wartość określa się:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

prezenty dla kontrahenta

Wykazanie przychodu

Obdarowany kontrahent, ma obowiązek we własnym zakresie określić wartość otrzymanego świadczenia zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. Następnie na podstawie faktury wewnętrznej lub dowodu wewnętrznego powinien wykazać przychód w miesiącu w którym otrzymał prezent.

Prezenty o małej wartości

Zwolnione z opodatkowania są prezenty o małej wartości. Za takie prezenty uważane są upominki, które są przekazywane w formie promocji lub reklamy a ich wartość nie przekracza kwoty 200 zł. Warto zaznaczyć, że zwolnienie nie ma zastosowania, w przypadku gdy przekazanie upominku jest dokonywane na rzecz pracownika lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Tą kwestie reguluje przepis art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prezenty dla pracownika

Zgodnie z art. 12. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń. W szczególności za przychody ze stosunku pracy uważa się:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

dodatkowo za ww. przychody uważa się wszystkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została ustalona z góry oraz świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak iż wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
W praktyce oznacza to, że wszelkiego rodzaju prezenty lub upominki dla pracowników stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Przedsiębiorca, który przekazuje prezenty pracownikowi, powinien wliczyć wartość prezentów do podstawy wynagrodzenia pracownika. Zwiększenie podstawy wynagrodzenia ma znaczenie zarówno przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy jak i wyliczeniu składek ZUS.
Przedsiębiorca przekazujący prezenty pracownikowi, które nie korzystały z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym mają obowiązek wystawić PIT-8C, w której zostanie wykazana wartość nieodpłatnego świadczenia. Deklaracje PIT-8C należy przekazać do podatnika oraz do US do ostatniego dnia lutego roku, po roku, w którym zostały przekazane prezenty dla kontrahenta. Osoba fizyczna ma obowiązek wykazać przychód w zeznaniu rocznym.

Prezenty sfinansowane z ZFŚS

Jeżeli prezenty dla pracowników zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas zgodnie z art. 21. ust.1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym będą zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ich wartość nie przekroczy progu 1000 zł w całym roku podatkowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu