Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby zostać przedsiębiorcą w Polsce? Kiedy może zarejestrować jdg, a kiedy spółkę?


18 września 2016 2 min. czytania

Czy każdy obcokrajowiec może założyć działalność gospodarczą na terytorium Polski? Czy powinien spełnić jakieś szczególne warunki? W jaki sposób powinien założyć taką działalność?

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obcokrajowiec:
– z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– z państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz
– z państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które może korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez to państwo z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatel Polski.
Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce działalność gospodarczą?
Również na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą zakładać w Polsce działalność gospodarczą obywatele z państw innych niż wskazanych powyżej, którzy:
1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej
3. posiadają ważną Kartę Polaka.
Jeżeli obcokrajowiec spełnia którykolwiek z powyższych warunków ma on prawo zarejestrować i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatel polski, czyli ma dokonuje rejestracji na formularzu CEIDG-1.
 
Inni cudzoziemcy mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
 • akcyjnej.

Co istotne, w celu założenia którejkolwiek ze wskazanych powyżej spółek  nie jest wymagane posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu