Zakup kasy fiskalnej często wiąże się ze znacznym wydatkiem dla przedsiębiorcy, dlatego też może on po spełnieniu określonych warunków liczyć na zwrot z urzędu skarbowego w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ustawa o VAT wskazuje przypadki, w których otrzymana kwota podlega zwrotowi do urzędu skarbowego. W tym artykule dowiesz się kiedy może się tak stać.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Kwestie rozliczenia wydatków poniesionych w związku z nabyciem urządzeń fiskalnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zwrot ulgi

Zgodnie z § 6. ust. 1 powyższego rozporządzenia podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności;

  • nastąpi otwarcie likwidacji;

  • zostanie ogłoszona upadłość;

  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 ( warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na kasę fiskalną oraz zasady wykazania ulgi na deklaracji podatkowej)

Zgodnie z § 6. ust. 3 podatnik ma obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.- czyli w przypadku podatników zwolnionych z VAT podmiotowo lub przedmiotowo.

Przepisy podatkowe nie wskazują konieczności wykazywania zwracanej ulgi na zakup kasy fiskalnej na deklaracji VAT-7/VAT-7K.