Zmiany w zakresie BHP – od 2019? Jaka nowelizacja jest planowa? Kogo miałaby dotyczyć i co by oznaczała? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do opracowania.

Zasady ogólne – obecnie obowiązujące

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie BHP. Za niedopełnienie tego obowiązku przed dopuszczeniem pracownika do pracy grożą kary w wysokości od 1000 zł do 30000 zł. Szkolenie odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Zmiany w zakresie BHP – od 2019?

W ustawie o uproszczeniach proponuje się dodać kilka zapisów, które mają być istotne dla pracowników i pracodawców prawdopodobnie od 2019 roku.

Brak szkoleń okresowych

Projektodawca proponuje, aby nie było obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

W kategorii nie wyższej niż trzecia, czyli od 1 do 3 włącznie są takie branże, jak:

 • produkcja odzieży,
 •  produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport lotniczy,
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 • administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne,
 • edukacja,
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Zmiany w zakresie BHP - od 2019_

6 miesięcy na zorganizowanie szkolenia

Pojawia się też pomysł, aby w przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Przepis miałby też zastosowanie, gdyby konieczność szkolenia wynika z oceny ryzyka zawodowego.

Jeśli chodzi natomiast o sektory w kategorii ryzyka powyżej 3, to są to:

 • uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
 • leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
 • rybactwo,
 • wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • górnictwo rud metali,
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • produkcja artykułów spożywczych,
 • produkcja napojów,
 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • produkcja wyrobów tekstylnych,
 • produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • produkcja urządzeń elektrycznych,
 • produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
 • produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • produkcja mebli,
 • pozostała produkcja wyrobów,
 • naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty budowlane specjalistyczne,
 • transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 • transport wodny,
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 • działalność pocztowa i kurierska,
 • wynajem i dzierżawa,
 • działalność związana z zatrudnieniem,
 • działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – 50 pracowników

Obecnie pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

W projekcie proponuje się zmienić liczbę pracowników z 20 na 50 i art. 23711 w § 1 zawierałby informacje, że pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników albo
 2. zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.