Obok nowego wykazu podatników VAT tzw. “białej listy” pojawiły się także inne zmiany w VAT, które weszły w życie z dniem 01 września 2019. Warto zapoznać się z ich treścią.

Pierwsze zasiedlenie

Od 01 września 2019 obowiązuje zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia. W wyniku implementacji do przepisów krajowych wyroku TSUE w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection zlikwidowany został warunek, że pierwsze zasiedlenie musi nastąpić w ramach czynności opodatkowanych. Obecnie przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zmiana ma istotne znaczenie dla zastosowania zwolnienia z VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, które jest możliwe po 2 latach od pierwszego zasiedlenia.

Obecnie oddanie do użytkowania budynku na potrzeby inne niż opodatkowane np. na potrzeby własne podatnika spełnia przesłankę pierwszego zasiedlenia. Do tej pory fiskus uważał, że tylko użytkowanie w ramach czynności opodatkowanych np. najmu budynku dawało po 2 latach prawo do zwolnienia z VAT.

Przykład 1

Pan Adam będący czynnym podatnikiem VAT zakupił w styczniu 2017 roku budynek użytkowy. Budynek używany był do tej pory na potrzeby własne przedsiębiorcy. Pan Adam planuje sprzedać budynek w grudniu 2019. Może skorzystać ze zwolnienia VAT gdyż od pierwszego zasiedlenia rozumianego zgodnie z nową definicją  jako oddanie budynku na potrzeby własne minęły 2 lata. Pan Adam musi pamiętać o ewentualnej korekcie podatku VAT naliczonego przy zakupie budynku.

matryca stawek VAT

Korekta VAT naliczonego – drobni przedsiębiorcy

Nowelizacja wprowadziła także nowe zasady korekty podatku naliczonego dla podatników powracających do zwolnienia z art. 113 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3. Chodzi o tzw. drobnych przedsiębiorców, u których sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200.000 zł oraz rolników ryczałtowych. Do tej pory korekta możliwa była w deklaracjach za styczeń każdego roku następującego po roku, za który dokonywano korekty, przez kolejne pozostałe lata tego okresu. Obecnie korektę można wykazać w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.

Zmiana ma zdaniem MF “uproszczenie systemu korekt, a w związku z czym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych poprzez zmniejszenie obowiązków podatkowych („biurokratycznych”)”.

Spis z natury

Podatnicy, którzy zlikwidowali działalność lub zaprzestali wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 10 miesięcy zobowiązani są do sporządzenia spisu towarów z natury. Do końca sierpnia 2019 przepis zobowiązywał podatnika do złożenia informacji o spisie wraz z deklaracją składaną za okres obejmujący dzień likwidacji zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Było to niemożliwe od stycznia 2018, kiedy to wszedł w życie obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dlatego doprecyzowano ar. 14 ust. 5 ustawy i obecnie spis z natury złożony musi być nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.