Od tego roku szybciej odzyskamy VAT należny od niezapłaconych faktur. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem złych długów. Po szczegóły zmiany zapraszam do wpisu.

Ulga na złe długi u sprzedawcy

Większość przedsiębiorców rozlicza się z VAT na zasadzie memoriałowej. Muszą odprowadzić podatek VAT należny zanim otrzymają zapłatę od kontrahenta. Wpływa to negatywnie na płynność przedsiębiorcy, który musi samodzielnie finansować VAT odprowadzany do budżetu. Jest jednak na to sposób tzw. “ulga na złe długi”.

Ulga polega na możliwości korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego od krajowych dostaw i usług w przypadku gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 89a ust. 1a ustawy o VAT:

“Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.”

Wcześniej aby skorzystać z ulgi na złe długi czekaliśmy aż 150 dni. Obecnie przedsiębiorca szybciej odzyska VAT należny od złych długów, bo już po upływie 3 miesięcy.

Dłużnik natomiast będzie zobowiązany szybciej skorygować kwotę podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych należności. Dla niego termin także uległ skróceniu do 90 dni.

Warunki skorzystania z ulgi

Warunki skorzystania z ulgi nie uległy zmianie jednak warto je przypomnieć:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
    • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jak dokonać korekty?

Korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego  należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym minął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności faktury. Warunkiem jest aby do dnia jej złożenia wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Gdy po korekcie kontrahent ureguluje jednak należność (lub jej część) należy ponownie wykazać podstawę opodatkowania (lub jej część) wraz z należnym podatkiem.

Wraz z deklaracją należy podać kwoty korekty oraz dane dłużnika. Do tego służy zawiadomienie VAT-ZD.

Przepisy przejściowe

Zmiana w zakresie skrócenia terminu umożliwiającego skorzystanie z ulgi na złe długi została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy deregulacyjnej nowe brzmienie przepisów art. 89a ma zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018.

Przykład 1

Przedsiębiorca wystawił w dniu 01 września 2018 roku fakturę z terminem płatności na dzień 21 października 2018. Do chwili obecnej kontrahent nie zapłacił za wykonane usługi. Przedsiębiorca zamierza skorzystać z ulgi na złe długi. 90-ty dzień od dnia upływu terminu płatności minie 19 stycznia 2019. Przedsiębiorca skorzysta z nowego brzmienia art. 89a i dokona korekty podstawy opodatkowania w deklaracji składanej za styczeń 2019.