24 listopada 2017 roku, prezydent podpisał Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Jakie zmiany w korzystaniu z ulgi BR przewiduje ustawa? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

O innych zmianach prawnych w 2018 można przeczytać tutaj

Zmiany w korzystaniu z ulgi BR

Nowelizacja Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, ma na celu eliminację barier podatnikom, którzy prowadzą innowacyjną działalność. Zmiana analogicznie dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT).

Zmiany w korzystaniu z ulgi BR

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o:

  • poniesione w danym miesiącu należności z umów cywilnoprawnych (zlecenie / o dzieło) oraz opłacone przez płatnika składki na ubezpieczenie społecznie z tytułu tych umów, w tej części w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi związanej z działalnością badawczo-rozwojową pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie tych umów w danym miesiącu
  • nabycie specjalistycznego sprzętu niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
  • nabycie usług wykorzystywania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem
  • odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej jej wartości początkowej pozostają koszty kwalifikowane wymienione w art. 26e ust.2 pkt 1-4a lub ust 3a pkt 2 ustawy o PIT

Status centra badawczo-rozwojowego

Szczególne uprawnienia do ulgi badawczo-rozwojowej zostaną podmioty o statusie centrum badawczo-rozwojowe, dla których za koszty kwalifikowane zostaną uznane dodatkowo:

  • odpisy amortyzacji od budowli, budynków i lokali dokonywane w danym roku podatkowym, będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo rozwojowej
  • koszy usług opinii, ekspertyz, usług doradczych oraz usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umów, patentów i wiedzy technicznej lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostek naukowe, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Zwiększenie kwot podlegających odliczeniu

  • posiadając status centrum badawcze, podatnik ma prawo odliczyć 150% kosztów, o których mowa w art. 26e ust 2-3a ustawy o PIT
  • podatnicy o statusie centru badawczo-rozwojowe, mają prawo odliczyć 150% kosztów, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a oraz 100% kosztów, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT

Z prawa do rozliczania ulgi BR skorzystają również, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie będą uwzględnione w kalkulacji dochodów zwolnionych z podatku na podstawie zezwolenia.

Ulga badawczo rozwojowa ma na celu wspieranie segmentu innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój.