Od 1 marca 2018 zostaną wprowadzone małe modyfikacje w kodach ZUS. Jakich kodów będą się tyczyć? Jaki akt prawny zapewnia te zmiany?

Szczegółowe informacje odnośnie kodów ZUS zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Od 1 marca 2018 będzie ono obowiązywać w kształcie określonym w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 16 lutego 2017 r.

Modyfikacje w kodach ZUS

Modyfikacje w kodach ZUS

Kod tytułu ubezpieczenia

Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 znaków, oznaczających podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki), ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak), stopień niepełnosprawności (1 znak). Rozporządzenie zmieniające określa, że pod kodem 11 34 rejestrowani do ZUS będą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Przypomnę tylko, że ogólnie rejestracji ubezpieczonych dokonujemy na druku ZUS ZUA (do wszystkich ubezpieczeń) lub ZUS ZZA (wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego

Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego składa się z 3 znaków. Zgodnie z rozporządzeniem dodany jest nowy kod 800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Przepis z kodeksu pracy stanowi o tym, że co do zasady w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 marca 2018 roku.