Obok rewolucyjnych zmian w rozliczaniu pojazdów na gruncie podatku dochodowego warto przyjrzeć się istotnym zmianom w podatku VAT, które zaczną obowiązywać w 2019 roku. Na etapie procedowania jest obecnie 5 projektów dotyczących zmian w tym podatku. Zapraszam do zapoznania sie z wybranymi rozwiązaniami w VAT, które mają wejść w życie od przyszłego roku.

Pierwsze zasiedlenie

Zgodnie z projektem z dnia 06 września 2018 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegnie definicja pierwszego zasiedlenia, która powiązana obecnie jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Od nowego roku zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 gdy w przepisach mowa o:

„pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;”

Zmiana definicji jest wynikiem dostosowania przepisów krajowych do unijnych. W wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. Trybunał uznał, że uzależnienie zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia od wykonywania czynności opodatkowanych jest niezgodne z przepisami unijnymi.

W praktyce zmiana w wielu przypadkach będzie skutkować wcześniejszym pierwszym zasiedleniem. Oznacza to, że więcej podatników będzie mogło skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego VAT przewidzianego w art. 43 ust. 10 i 10a ustawy o VAT.

Więcej na temat pierwszego zasiedlenia w tym wpisie.

Zwrot nadwyżki VAT

Projektowane regulacje VAT przewidują wprowadzenie nowych warunków przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25, 60 i 180 dni. Jest to wynik wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 255/17, w którym NSA orzekł iż: „termin do zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających”.

MF częściowo realizuje tezę tego wyroku wprowadzając do art. 87 ustawy ust. 2d-2f. Wynika z nich, że przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki VAT następuje z dniem doręczenia postanowienia o przedłużenia terminu lub z dniem:

  • nadania postanowienia w placówce jeśli wysyłane jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub
  • przesłania zawiadomienia na adres elektroniczny adresata jeśli wysyłane jest za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

MF uzasadnia wprowadzenie nowego, tym iż “doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu przed upływem terminu wnioskowanego zwrotu, w szczególności w odniesieniu do zwrotów w terminie 25 dni, może okazać się nierealne”.

Zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni

W kwestii zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące złożenia potwierdzeń zapłaty za pośrednictwem banku lub SKOK należności wynikających z faktur ujętych w składanej deklaracji. Zgodnie z projektowanym przepisem potwierdzenia zapłaty należy złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

Faktura do paragonu

Nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur będą zobowiązywać sprzedawcę do wystawiania faktur do paragonów tylko w przypadku gdy te ostatnie zawierają NIP nabywcy. Ma to na celu wyeliminowanie procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Sankcją za wystawienia faktury niezgodnie z powyższym przepisem będzie 100% kwoty podatku wykazanego w tej fakturze. Sankcja nie będzie stosowana w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przepisem przejściowym zmiany w zakresie wystawiania faktur  nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Więcej na temat zmian dotyczących obowiązkowego NIP na paragonie w tym wpisie.

Zwolnienie podmiotowe

Projektowane zmiany obejmą również katalog podatników VAT zwolnionych podmiotowo wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Dodane zostaną dwie nowe grupy podatników, które podlegają obowiązkami VAT od pierwszej sprzedaży:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektronicznych, RTV i AGD (PKWiU 27) sprzedawanych przez internet;
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4);
  • usług ściągania długów, w tym factoringu.

Projektowane wyłączenia będą miały zastosowanie od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku jednak gdy na poczet dostawy w/w towarów lub świadczenia usług ściągania długów, które zostaną wykonane po dniu wejścia w życie ustawy podatnik przed dniem wejścia w życie ustawy otrzyma zaliczkę, może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Pozostała część należności z tytułu tych czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.